1401. 12. september.


Ove Mogensen, bymand i Lund, afhænder den halve gård i Malmø, som han fik med sin hustru Margrete, til domkapitlet i Lund.

Tekst efter Aa:

Tekst

Alle men thette breff see eller høre. heelser iach Awe Magnussønbymani Lund. ♦ Iach gør thet widherlicht alle men thee nw ære och komme skulle ath iach weederkennis meech eett hederlicht capittel i Lunde kirke. min halffdeel. bodhe ioord och hws i then garden. ther Katerina Ericks och iach æyghe bodhe sammen vskifft i Malmøghe. liggendis [1] noorden with tingit mellumGotskals Lobeks gard. och Henricks Teylslageris gard. hwilken gards halffdeel iach fick rættælige methmin hwsfrwe Mæræthæ. hwæs siel guth haffwe. meth alt och hwært synderlige hwath then[2] halffwe gard teelhører. meth vthgang och ingang och alt seett rwm. alle fire wægne om cring. for folt wærtt swa ath iach follelige ladher mich nøyghe ath haffwe aff hæntt. solt. skøtt och i hand antwordet teel ewærdelich æyghe. ♦ Och <iach>[3] ladher vpp fran mich och mine arffwinge all then rætt iach haffwer hafft i then samme gards halfdeel meth opne breff elle eller[4] nogher andre lvnde til thet samme capittel friilige och frælselige ath æyghe. ♦ och[5] kuntgør iach openbare meth thette mith oppne breff. folt wærth som fore ær sagth. mich ath haffwe vppboreth aff thet samme capittel for then forsagde halff gard. hwor fore ladher iach thet fornempde capittel. leeducht och løst for mich och mine arffwinge. for thet samme wærth. ♦ Ydermeere. tha binder iach mich til och mine arffwinge. ath frii och frælst gøre. foresagt capittel then samme gardz halffdeel. for hwær mans tiltal oc illelse meth alt thet hannum tilhører som foresagt ær. ♦ Bryster ther noghet vthi. tha binner iach meech och mine arffwinge til thet samme capittel aff all skadhe ath taghe. hwilken thet kan sich bewise ath haffwe i kommith for nogher wanskelse pa min hemels wægne. ♦ Til alle thesse forscreffne tings witne och ydermeere bewarelse ær mith inceigle for thette breff hængd meth fleere goode mens inceigle swosom ære Ienes Henekesønburgemesterei Lund Anders Mortenssøn. Aghe Vffessøn. burgemestere i Malmøghe. Ienes Magnussønmin brodher Trugils Petherssønradmani Lund. Henneke Agessøn. GynterLebrektssøn och Nicles Winterradmen i then fornempde by Malmøghe ♦ Giffwith effter wor herres fødilse aar. tusende firehundrede aar framgongende pa thet første. then mandagh. næst effter wor frwe fødilse dagh kom

1. liggendis ] herefter overstreget no Aa. 2. then] herefter overstreget la Aa. 3. <iach>] mgl. Aa. 4. eller] herefter overstreget g Aa. 5. och] herefter overstreget luntgo Aa.

Oversættelse

Jeg Ove Mogensen, bymand i Lund, hilser alle, der ser eller hører dette brev. Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg til det hæderværdige kapitel ved Lundekirken har afhændet, solgt og skødet samt overdraget det i hænde til evig besiddelse halvdelen af den gård, både jord og hus, i Malmø, som Katrine, Eriks (efterleverske), og jeg ejede i fællesskab uskiftet, hvilken ligger mod nord ved tinget mellem Godskalk Lobeks gård og Henrik Teglslagers gård, hvilken halve gård jeg med rette fik sammen med min hustru Margrete - Gud have hendes sjæl - med alting hvert især, der hører til den nævnte halve gård med udgang og indgang og hele dens område i alle fire retninger, for fuld betaling, således at jeg erklærer mig fuldkommen tilfreds, Jeg oplader bort fra mig og mine arvinger al den ret til samme halve gård, som jeg har haft i kraft af åbne breve eller på anden måde til samme kapitel at besidde frit og frigjort. Og jeg bekendtgør åbenlyst med dette mit åbne brev, at jeg som før nævnt har oppebåret fuld betaling af samme kapitel for føromtalte halve gård, og derfor lader jeg på mine egne og mine arvingers vegne nævnte kapitel være kvit og fri angående samme betaling. Yderligere forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og frigøre føromtalte kapitel samme halve gård med alt det, det hører til den som før nævnt for tiltale og hindring fra hvemsomhelst. Skulle der ske nogen mangel heri, så forpligter jeg mig og mine arvinger til at holde samme kapitel skadesløst for enhver skade, som det kan bevise at have lidt på grund af nogen mangel ved min hjemmel. Til vidnesbyrd om og yderligere bekræftelse på alle disse foranskrevne punkter er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende flere gode mænd, nemlig Jens Hennekesen borgmester i Lund, Anders Mortensen, Åge Uffesen, borgmestre i Malmø, Jens Mogensen, min broder, Troels Pedersen, rådmand i Lund, Henneke Ågesen, Gynter Lybrektsen og Niels Vinter, rådmænd i fornævnte by Malmø. Givet år 1401 efter vor Herres fødsel mandagen næst efter vor Frues fødselsdag.