Du har søgt på:

Sprog: Gammeldansk

1383 Resultater:
Vis 100 pr. side
1401. 5. januar sprog: gammeldansk

Skifte mellem fru Kristine Eriksdatter, hr. Torben Pedersens enke, og hendes svigersønner hr. Jakob Bille og Bent Bille, således at fru Kristine får gods i Villands herred, hr. Jakob Bille en gård sammesteds og Bent Bille gods på Sjælland.

1401. 13. januarHelsingborg sprog: gammeldansk

Hr. Abraham Brodersen oplader dronning Margrete en gård og en halv slagterbod i Malmø

1401. 18. januarHelsingborg sprog: gammeldansk

Dronning Margrete overlader og giver Henneke Dårsvend den gård og halve slagterbod i Malmø, som hr. Abraham Brodersen havde opladt hende. Efter Hennekes, hans hustrus, børns og børnebørns død skal den overgå til sankt Peders kirkes bygningsfond i Malmø som sjælebod for dronning Margretes slægt og for Henneke.

1401. 20. februarHelsingborg sprog: gammeldansk

Ebbe Tordsen lader Erik være ansvarsfri for sin frænde Esgers død, idet Erik har fyldestgjort for den døde efter dannemænds skøn.

1401. 9. juniLunholm sprog: gammeldansk

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, oplader og afhænder gården Lunholm i Vendsyssel og sine rettigheder i Galgebjerg til dronning Margrete.

1401. 14. juniÅgård sprog: gammeldansk, emne: skøde

Brødrene hr. Peder Nielsen af Ågård og hr. Erik Nielsen oplader og skøder deres rettigheder i gården Lunholm i Vendsyssel og i Galgebjerg til dronning Margrete.

1401. 20. juniViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Peder Nielsen af Ågård skøder og afhænder hovedgården Brøndum i Slet herred med tilliggende gods til dronning Margrete.

1401. 24. juni sprog: gammeldansk

Niels Mikkelsen, bymand i Lund, erkender at have solgt sin gård i sankt Nikolaj sogn til hr. Mikkel Turesen, kannik i Lund.

1401. 7. juliRyde sprog: gammeldansk, emne: skøde

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, og hendes svigersønner, hr. Hans og hr. Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen oplader og skøder til dronning Margrete al deres mulige ret til Brøndum i Himmersyssel og til det gods, som Povl Glob havde ejet.

1401. 13. juliRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Henrik Knudsen skøder og oplader til dronning Margrete al sin ret i gården Lunholm og i Galgebjerg.

1401. 14. juliRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Svend Skobe, hans søster Katrine, hendes svigersøn Peder Jensen og dennes hustru Edel oplader og skøder til dronning Margrete al deres ret i Lindegård.

1401. 15. juliRanders sprog: gammeldansk

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, oplader dronning Margrete gården Lundergård i Vennebjerg herred.

1401. 16. juliRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, og hendes svigersønner, herrerne Hans og Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen, erkender, at kong Valdemar overdrog gården Korup og Korup overdrev sammen med Ålborg på tro og love, hvilke de nu tilbagegiver, og de overdrager og skøder deres mulige rettigheder i gården til dronning Margrete.

1401. 19. juliÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Gyde, enke efter Peder Sture, oplader og skøder sin rettighed i gården Lundergård i Vennebjerg herred til dronning Margrete.

1401. 20. juliRanders sprog: gammeldansk

Borgmestre og rådmænd i Randers bevidner, at en gård i sankt Mortens sogn i Randers er tildømt kronen på grund af ejeren Simon Jonsens brøde.

1401. 21. juli sprog: gammeldansk

Simon Jonsen, bymand i Randers, oplader dronning Margrete sin faders gård i Randers, som nu kaldes hr. Vendelbos gård.

1401. 8. augustSlagelse sprog: gammeldansk

Hr. Anders Jakobsen Lunge kvitterer på sin broder, hr. Folmer Jakobsens vegne dronning Margrete og hendes medgaranter for 813½ lybske mark, som hun var denne skyldig og ved brev havde forpligtet sig til at betale ham inden sankt Mortensdag eller da at pantsætte ham bebygget gods til en læst korn for hver 100 mark.

1401. 24. august sprog: gammeldansk

Mogens Hake lejer gården Alafors med tilhørende mølle og fiskeri af hr. Bent Piik.

1401. 27. augustHelsingborg sprog: gammeldansk

Kong Erik stadfæster dronning Margretes gaver af jordegods til kirker og klostre.

1401. 30. august sprog: gammeldansk, emne: pant

Niels Krumme erkender at hr. Abraham Brodersen, ridder, for 50 svenske mark har indløst den panteret Mats Gustavsson, ridder, havde givet ham til gårdene Östra Segerstad og Nebbe i Reftele sogn samt Hethesryth, en møllestrøm og ødegården Skalleved.

1401. 12. september sprog: gammeldansk

Ove Mogensen, bymand i Lund, afhænder den halve gård i Malmø, som han fik med sin hustru Margrete, til domkapitlet i Lund.

1401. 28. septemberLund sprog: gammeldansk

Peder Andersen Munk af Hedegård, oplader til dronning Margrete alt det gods i Slet herred, som var pantsat ham af Anders Glob for 70 lybske mark, samt Klæstruplund, der var pantsat ham for 30 lybske mark.

1401. 28. septemberStubbarp sprog: gammeldansk, emne: pant,

Margrete Ågesdatter, enke efter Otto Jensen, pantsætter alt sit gods i Skåne til Aksel Pedersen Brahe for 100 mark lybsk.

1401. 11. oktoberLund sprog: gammeldansk

Hr. Niels Iversen oplader til dronning Margrete al sin ret til Skagemands ladegård i Malmø

1401. 11. oktoberLund sprog: gammeldansk

Hr. Niels Ivarsen forlenes på livstid af kong Erik og dronning Margrete med det gods i Rougsø og Fausing sogn, som blev afvundet ham på rettertinget.

1401. 11. oktoberLund sprog: gammeldansk

Hr. Niels Ivarsen kvitterer dronning Margrete for al gæld, skyld og åbne breve, der har været mellem hende og ham samt hendes og hans forfædre med undtagelse af brevet på hans gård Holm i Jylland.

1401. 14. oktoberLund sprog: gammeldansk

Hr. Niels Ivarsen af Hevringholm kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for 20 mark sølv, for hvilke denne har indløst gods i Önnorp, Tullstorp og Vestra Vemmenhög.

1401. 11. novemberHelsingborg sprog: gammeldansk

Biskop Peder og kapitlet i Roskilde erkender at have modtaget som pant af kong Erik og dronning Margrete slottene Skanør og Falsterbo, med markedet, de to købstæder Skanør og Falsterbo samt en del af Skytts herred for 40.000 lybske mark, hvoraf dronning Margrete skyldte dem 19.000 mark, og de for de 21.000 mark havde forskelligt sjællandsk gods i pant, som nu blev givet tilbage. Pantet skal løbe i otte år, idet der hvert år af indtægterne skal fradrages 5000 lybske mark af hovedsummen.

1401. 11. novemberHelsingborg sprog: gammeldansk

Biskop Peder og kapitlet i Roskilde erkender, at de hvert år, så længe de har slottene Skanør og Falsterbo i pant, på kong Eriks vegne skal udbetale 500 stralsundske mark til hertugerne Barnim og Vartislav af Barth.

1401. 11. novemberHelsingborg sprog: gammeldansk

Biskop Peder af Roskilde oplader og overdrager forskelligt gods, som han har indløst, tillige med brevene derpå til dronning Margrete.

1401. 12. novemberHelsingborg sprog: gammeldansk

Biskop Peder og kapitlet i Roskilde tilbagegiver til kong Erik og dronning Margrete Odsherred og flere sjællandske herreder, der var pantsat for 8000 mark sølv, og erklærer ikke at have andet tilgode end pantesummen for Skanør og Falsterbo.

1401. 10. decemberLunds landsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Lunde landsting om, at 12 udmeldte mænd ikke har fundet bevis for, at hr. Peder Spaldener lovligt havde indløst det åbne breve på Ellinge, som Ulf Ågesen havde.

[1401-1428]  sprog: gammeldansk

Brynjulf Magnusson, Hans Hogenskild og Jens Bengtsson vidimerer Erik Karlssons brev af 1390 3. januar.

1402. 16. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Brødrene hr. Gerhard og hr. Heine Snakenborg, hr. Klaus Doget, hr. Peder Ågesen og hans moder, fru Anna, sælger og skøder Frøslev i Stevns herred til dronning Margrete.

1402. 16. januar sprog: gammeldansk

Brødrene Gerhard og Heine Snakenborg, riddere, og deres søster fru Anna erkender, at de har overdraget alt det gods, de tidligere har haft i Danmark, til dronning Margrete.

1402. 21. januar sprog: gammeldansk

Lars Jensen, dekan, og kapitlet i Roskilde kvitterer dronning Margrete for 2000 mark sølv, så snart hun i stedet lader 200 læster osemund overgive til biskop Peder.

[Efter 1402. 23. januar - før 1404. 1. november] sprog: gammeldansk, emne: skøde

Niels Jakobsen Lunge, biskop af Strängnäs, skøder hr. Anders Jakobsen Lunge, ridder, af Egede sit gods i Falkerslev på den betingelse, at han skal indløse det fra deres broder hr. Folmer Jakobsen for 80 lybske mark.

1402. 1. marts sprog: gammeldansk

Broder Niels, prior i Helsingborg kloster, erkender, at hr. Anders Jakobsen Lunge har overholdt en overenskomst angående syv mark sølv, som dronning Margrete skyldte klostret, og giver hende kvittering herfor.

1402. 15. aprilSigtuna sprog: gammeldansk

Ærkebiskop Henrik af Uppsala erkender at have fået Jämtland i pant af dronning Margrete så længe, indtil domkirken i Trondhjem af den ene halvdel af landet har oppebåret, hvad der resterer af de 1000 mark, som dronningen havde testamenteret kirken, og af den anden halvdel de 2000 mark svensk er afdraget, som han havde lånt hende, hvorefter domkirken i Uppsala skal have afdraget de 1000 mark, dronningen havde testamenteret.

1402. 23. aprilArboga sprog: gammeldansk

Ermegård, enke efter Erik Valdemarsen, sælger dronning Margrete sit morgengavegods Fiholm samt gods i Jäders sogn til 400 svenske mark.

1402. 23. aprilArboga sprog: gammeldansk

Nils Gustavsson, ridder, Birger Karlsson, Ingrid, hans hustru, og Kristine, søstre til Nils Gustavsson, sælger deres arvegods i Södermanland til dronning Margrete for 600 svenske mark.

1402. 8. majStockholm sprog: gammeldansk

Mikkel Klementsen, kannik i Roskilde, giver i Stockholm dronning Margrete kvittering for 200 læster jern, som han har modtaget på bisp Peder af Roskildes vegne for de 2000 lødige mark, dronning Margrete var skyldig denne.

1402. 23. juniSølvesborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Kong Erik og dronning Margrete skøder alt deres gods i Tyvelse, Tybjerg herred, til abbeden og klostersamfundet i Skovkloster til gengæld for Gavnø, hvor de ønsker at oprette et fruekloster.

1402. 25. juli sprog: gammeldansk

Biskop Peder og kapitlet i Roskilde bekender at have modtaget 200 læster jern af dronning Margrete for de 2000 lødige mark, som hun skyldte dem, og giver hende kvittering derfor.

1402. 1. septemberUppsala sprog: gammeldansk

Hr. Gerhard Snakenborg kvitterer dronning Margrete for 200 lødige mark, som hun skyldte for det gods, som han, hans broder Heine Snakenborg, og hans søster Anne havde solgt til hende.

1402. 20. septemberDivitz sprog: gammeldansk

Brødrene Klaus van Vitzen, ridder, Fikke og Herman van Vitzen kvitterer hr. Niels Svarteskåning, ridder, for den sikkerhed, han har stillet angående et åbent brev om 1000 lødige mark for dronning Margrete.

1402. 6. novemberHelsingborg sprog: gammeldansk

Hr. Erik Erlandsen, lagmand i Västergötland, giver Peder Nielsen, kaldet Porse, fuldmagt til at råde over det gods i Sønderjylland, som Erik Erlandsen havde fået med sin hustru.

1402. 6. november sprog: gammeldansk, emne: skøde

Anders Gunnesen i Nösdala skøder på Göinge herredsting gods i Everöd til Åstred Madsen.

1402. 16. december sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Anders Mortensen Pep og Jens Andersen Grim sælger alt deres arvegods i Harjagers herred til Niels Svendsen af Ellinge.

1402. 16. decemberLunds landsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Lunde landsting om, at hr. Anders Mortensen Pep og Jens Andersen Grim, dennes søn, har skødet alt deres arvegods i Harjagers herred til Niels Svendsen af Ellinge.

1403. 21. januarFärlöv sprog: gammeldansk

Hr. Verneke Konradsen i Færløf oplader to gårde i Billinge i Onsjø herred til hr. Abraham Brodersen.

1403. 18. februar sprog: gammeldansk, emne: mageskifte,

Hr. Folmer Jakobsen Lunge mageskifter en gård i Rørbæk, Musse herred, til hr. Tyge Basse af Nielstrup mod at få en gård i Gunderslevlille i Øster Flakkebjerg herred.

1403. 29. martsKungsbacka sprog: gammeldansk

Tingsvidne, at Knud Simonsen skødede sin gård Hellesåker i Lindome sogn, Fjære herred, til hr. Abraham Brodersen.

1403. 18. juniSvartsjö sprog: gammeldansk, emne: pant,

Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete indstifter en evig messe i Åbo domkirke og skænker 300 lødige mark hertil, for hvilke de pantsætter Piikis sogn til biskoppen og kapitlet. Og til yderligere sikkerhed for alle disse fornævnte stykker har vi da ladet vore segl hænge under dette brev med viden og vilje og til vidnesbyrd her Jens Due, vor hofmester og hr. Anders Olufsen, vor køgemesters segl. Givet i Svartsjö i det Herrens år 1403 mandagen inden ottendedagen efter Kristi legems dag.

1403. 29. juni sprog: gammeldansk

Niels Tordsen, prior i Helsingborg kloster, og klostersamfundet sammesteds oplader til Niels Svendsen af Ellinge al klostrets ret til det gods i Gummastorp, som fru Mette, enke efter Henrik Barsebæk, har pantsat til det.

[Før 1403. 19. juli] sprog: gammeldansk

Forlig mellem brødrene Peder og Tage Nielsen på den ene side og Peder Kid, Svend Jensen og Jens Hval på den anden om de breve, som Torkil Hval havde fået af Niels Ebbesen.

1403. 12. augustBorgen Viborg sprog: gammeldansk

Thord Bonde, ridder, erklærer at have modtaget borgen og lenet Viborg af kong Erik og dronning Margrete og lover i tilfælde af deres død at overgive det til kongens søster Katrine, hvis hun er ugift, og i tilfælde af hendes død til den, som de tre riger Danmark, Sverige og Norge vælger til konge.

1403. 25. augustKalundborg sprog: gammeldansk

FALSK! Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at for hans siddende råd har hr. Ove Hase, ridder, og Jens Palnesen (Munk) overdraget hr. Niels (Nielsen) Manderup (af Barritskov) alt det gods i Almindsyssel, Jellingsyssel, Vardesyssel og Loversyssel, samt i Horsens og i de øvrige købstæder i disse sysler, der tidligere havde tilhørt marsk Palne Jensen (Munk)

1403. 3. oktoberHardeberga gård sprog: gammeldansk

Hr. Bent Piik bekendtgør, at han af sin frænde Mogens Hake har fået tilladelse til at indløse dennes pantsatte gods.

1403. 28. oktober sprog: gammeldansk

Bo Herlufsen af Vellerup giver hr. Lars Jensen, dekan i Roskilde, fuldmagt til at indløse det gods i Syvendekøb, som han og hans søn arvede efter hans hustru.

1403. 30. oktober sprog: gammeldansk

Jens Jakobsen erkender, at han på hr. Folmer Jakobsens vegne har modtaget 700 lybske mark af høvedsmanden på Københavns slot, Anders Larsen, på biskop Peder af Roskildes vegne og giver biskoppen kvittering herpå

1403. 13. november sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Povlsen af Frøslev sælger og skøder til hr. Anders Jakobsen i Gunderslev alt det gods i Ås m.fl. steder, som han havde fået tilskødet på Faxe herredsting af Jens Pedersen.

1403. 3. december sprog: gammeldansk

Nils Stalsson, væbner, og Margareta Magnusdotter, hans hustru, sælger to gårde i Skararp i Sunnerbo i ridderen hr. Abraham Brodersen for 60 mark hvide penge.

1404. 21. januar sprog: gammeldansk

Jens Hak oplader Jon Hjärnes og Kristina Nilsdotters pantebrev til sig til ridderen hr. Abraham Brodersen for 8 lødige mark.

1404. 29. januarStockholms slot sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Amund Rande har skødet Bo Dyre al den ret, der tilkom ham efter sin broder Gregers Randes død.

1404. 6. februarNorrköping sprog: gammeldansk

Biskopperne Knut af Linköping og Jakob af Bergen, Jens Nilsson, ærkedegn i Uppsala, Knut Bosson, ridder, Peder, præst i Eneby, emptys, præst i Dagsberg, Knut Nilsson, Klaus Skinkel, Håkon Eskilsson, Bengt i Stuthø, Styrkar i Öö, Rönning, Lars i Thøstø og Alle i Smedstorp, væbnere, samt Jon Grimelsson i Knivberga erklærer, at almuen i Bråbo härad i nærværelse af dronning Margrete og på hendes forespørgsel har bekræftet, at Ringstadholm og Ringstad var tildømt kongedømmet, og at hun derefter har ladet Knut Bosson bekræfte, at han ingen ret har dertil som arving efter sin fader og moder, efter at dronningen har gjort ham fyldest.

[Omkr. 1404. 3. maj] sprog: gammeldansk

Knut Boson, ridder, og hans søster Margrete Bosdatter sælger Gripsholm og dets tilliggender til dronning Margrete.

[Omkr. 1404. 3. maj eller 14. oktober] sprog: gammeldansk

Margrete, enke efter Bo Jonsson, og deres børn Knut Boson, ridder, og Margrete Bosdotter giver afkald på alle deres rettigheder angående godset i Kinglöt, Strand, Norholm og Snopptorp, som dronning Margrete havde skænket til Eskilstuna kloster, cf.

1404. 11. maj sprog: gammeldansk, emne: pant,

Peder Hase pantsætter sit gods i Ramsing sogn i Salling til Niels Hvas for en gæld på 40 lødige mark.

1404. 17. maj sprog: gammeldansk

Lars Vinder, bymand i København, overlader sit gods i Buddinge til hr. Anders Olufsen Lunge i Næsby, ridder, for 18 år.

1404. 23. juniDjurs Nørreherredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne, at Kirsten Madsdatter, enke efter Esger Torbensen havde skødet alt sit arvegods i Sostrup til hr. Svend Udsen.

1404. 27. juniVadstena sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern pålægger foged, ombudsmænd og indbyggere i Bergen at lade Rostock og Wismar nyde samme rettigheder i byen som før krigen mellem dem og de tre riger.

1404. 6. juli sprog: gammeldansk

Hr. Bjørn Olufsen erkender at have modtaget noget gods i Hellerup af fru Cecilie, Peder Knudsens enke, i god tro og at stå hende til ansvar derfor.

1404. 24. juli sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Svend Udsen skøder og oplader halvdelen af gården Tordrup i Galten herred til hr. Peder Nielsen af Ågård mod vederlag i gods i Djurs Nørre herred.

1404. 11. august sprog: gammeldansk

Præsten Anders Krok oplader gården Østre, som hans fader fik i pant af Erland Matsson, til ridderen hr. Abraham Brodersen.

1404. 16. augustViborg landsting sprog: gammeldansk

Landstingsvidne, at hr. Peder Nielsen af Ågård lod læse hr. Svend Udsens brev af 1404 24. juli ( = nr. 412)

1404. 5. decemberÅrhus domkirke sprog: gammeldansk

Vidnesbyrd om at hr. Niels Pedersen har godtgjort, at gamle Niels Våde på sit dødsleje har erkendt med urette at have fravundet Århus domkirke noget gods i Følle, og at dennes brodersønner Mogens og Ture Mikkelsen erkendte ikke at have nogen ret dertil.

1405. 6. januar sprog: gammeldansk, emne: pant,

Niels (Jesse) Olufsen Lunge i Falkerslev pantsætter hr. Folmer Jakobsen Lunge to gårde i Vester Såby for en gæld på 20 mark sølv.

[1405. 21. januar-15. februar] sprog: gammeldansk, emne: instruks

Dronning Margretes instruks for kong Erik 7. af Pommern i anledning af hans forestående rejse til Norge.

1405. 31. januar sprog: gammeldansk

Henning Augustin, væbner, erkender på tro og love at have modtaget borgen Edsholm samt hele Värmland af kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete på betingelse af, at han på deres forlangende når som helst skal afgive det og ved deres død holde borgen til kongens søster jomfru Katrines hånd og ved hendes død til den, der da tages til konge i de tre riger.

1405. 5. februarAxevalla sprog: gammeldansk

Henneke Bækman og Nils Guttormsson, væbnere, erkender på tro og love at have modtaget borgen Axevalla af kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete på betingelse af, at de på deres forlangende når som helst skal afgive den og ved deres død holde den til kongens søster jomfru Katrines hånd og ved hendes død til den, der da tages til konge i de tre riger.

1405. 12. aprilSorø sprog: gammeldansk

Abbederne Salomon i Esrom og Niels i Sorø erkender at have modtaget 1000 nobler af dronning Margrete og lover, at hvis hun dør, inden hun har krævet disse penge tilbage, så skal de uddeles til pilgrimsrejser til en lang række opregnede steder, og disse skal være afsluttede inden to år efter dronningens død.

1405. 12. aprilÆbleholm sprog: gammeldansk, emne: pant,

Nils Bengtsson pantsætter sin ejendom Jonstorp i Vinberga sogn i Nørrehalland til Svend Sture for en gæld på 40 mark svenske penge.

1405. 13. aprilHelsingborg sprog: gammeldansk

Abbed Niels og klostersamfundet i Sorø kvitterer dronning Margrete for 500 lødige mark, for hvilke byen Køge fordum var pantsat til klostret.

1405. 20. aprilRosendal sprog: gammeldansk

Mogens Bing, Hans Hågensen, Mogens Nielsen og Jon Holmbo gør vitterligt, at de på kongens bud har indført hr. Bjørn Svendsen af Rosendal i det gods som, Aksel Kjeldsen havde i pant af Jens Uffesen.

1405. 21. april sprog: gammeldansk

Brødrene hr. Jakob Olufsen Lunge og Peder Olufsen giver deres farbroder hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tved kvittering for den tid, da han var deres formynder og værge.

1405. 21. juniLund sprog: gammeldansk

Povl Ingvarsen, kaldet Huld, giver Peder Nielsen, bymand i Lund, fuldmagt til at oppebære bøder for sin dræbte søn Ingvar Povlsen.

1405. 21. juliMalmø sprog: gammeldansk, emne: skøde

Provst Folkvin sælger et stenhus ved havnen i Malmø til dronning Margrete.

1405. 4. august sprog: gammeldansk

Jesse Lunge af Falkerslev skylder sin fætter hr. Folmer Jakobsen fire lødige mark, hvorfor dennes pant i Vester Såby forhøjes fra 20 lødige mark til 24 lødige mark.

1405. 6. augustHelsingborg sprog: gammeldansk

Algot Magnusson, ridder, erklærer at have modtaget borgen Styresholm samt Ångermandland i len af kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete. - Givet på borgen Helsingborg i det Herrens år 1405 torsdag før den strålende martyr sankt Laurentius' dag.

1405. 22. novemberRossared sprog: gammeldansk, emne: skøde

Mogens Hake skøder hovedgården i Olafors med mølle til hr. Bent Piik.

1405. 21. december sprog: gammeldansk

Heine Snakenborg, ridder, kvitterer ridderen hr. Abraham Brodersen, for 60 mark, som denne har betalt ham på Erik Turesson og hans hustru Ellens vegne.

1406. 10. februarÅrhus sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Svend Udsen og hans hustru Kristine Andersdatter stadfæster det skøde, som fru Kristines fader, hr. Anders Uffesen havde givet kong Valdemar på den faste gård Tordrup med tilliggende gods i Galten og Hovlbjerg herreder.

1406. 11. februarÅrhus sprog: gammeldansk

Hr. Peder Nielsen af Ågård udveksler breve angående købet af gården Tordrup m.m. gods i Nørrejylland, med hr. Svend Udsen, der ikke kunne hjemle ham godset, eftersom hr. Svends svigerfar, hr. Anders Uffesen tidligere havde skødet det til kong Valdemar og fået betaling derfor.

1406. 11. februarÅrhus sprog: gammeldansk, emne: skøde

Stig Andersen stadfæster det skøde, som hans fader hr. Anders Uffesen havde givet kong Valdemars på gården Tordrup, og oplader gården med tilliggende gods til dronning Margrete.

1406. 20. februarLunde landsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Lunds landsting om, at hr. Mads kannik i Tommarp kloster, har bevist klostrets ret til en gård i Gaddaröd i Degeberga Sogn.

1406. 23. martsViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Høg af Tandrup stadfæster det skøde, som hans far, hr. Bo Høg, havde givet kong Valdemar på den faste gård Ørum i Thy, og afhænder gården til kong Erik og dronning Margrete.

1406. 15. aprilRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Jensen, bymand i Randers, sælger og skøder til dronning Margrete den stenhusgård vest for sankt Hans Kirke i Viborg, hvilken han tidligere selv beboede.

1406. 19. aprilRanders byting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Randers byting om, at Elisabeth, Jens Røverskyttes enke, og deres datter Elene gav afkald på en gård i sankt Mortens sogn i Randers, som Simon Jensen havde forbrudt til kongen.

1406. 4. majÅlborg sprog: gammeldansk

Kong Eriks rettertingsvidne, at fru Maren, datter af Svend i Kær og enke efter Mads Torkilsen, oplod og skødede al sin fædrene arv, som hendes farbror Torkil Myg havde haft i værge, og al sin arv efter hr. Niels Myg til hr. Peder Nielsen af Ågård på dronning Margretes vegne.