1405. 5. februar. Axevalla


Henneke Bækman og Nils Guttormsson, væbnere, erkender på tro og love at have modtaget borgen Axevalla af kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete på betingelse af, at de på deres forlangende når som helst skal afgive den og ved deres død holde den til kongens søster jomfru Katrines hånd og ved hendes død til den, der da tages til konge i de tre riger.

Tekst efter nil

Tekst

Wy Henneke Bæcman oc Niels Guthormssøn kalleth Diekn awapn kennes meth thettæ wort opnæ breff at wy i rætte tro oc i allæ madæ som her æfter følgher oc ey annerlethes aff war nathighæ herræ oc frw konung Eric oc drotning Margreta thet slot oc fæste Axalvald meth the læn ther nw til ligiæ anamet oc vntfanget hafwæ swo at nar fornempde wor herræ oc frw annen theræ eller bathe thet fornempdæ fæste cræfwæ oc i gen hafwæ wele tha scal thet thøm bathe eller annen theræ hwilken theræ thet først cræfwer genist antwordhas friit oc wmbeworet vtan alle geensechn oc lenger tøfring

Ware thet oc swo at annen theræ aff ginge hwilket gudh forbyuthe før æn the thet i gen crafdhe tha scal thet antwordhas then som igen lefuer aff thøm genist tha then thet cræfwer døthe the oc bathe her for innen thet gudh forbyuthe tha scal thet haldas til iuncfrw Kathrinæs hand fornempdæ wor herræs syster oc wele wy henne swo hiælpæ at rathæ besøryæ oc betrachtæ meth gudz hiælp i allæ madæ som wy wele antswaræ for guth oc wor herræ konungen oc wor frw drotningen fornempdæ oss til tro wilde oc guth swo hafwet at the alle thre aff ginge før æn nogor theræ thet crafdhe thet gudh forbyuthe tha wele wy oc sculæ haldæ thet til rikesens hand i Swerike i swo madæ at hwilken herræ oc konung thisse thry konunga rike rætelicæ æfter fornempdæ wor herræs oc frwæs oc iuncfrwæs døth taga oc vntfa til theræ rætæ herræ oc konung i thisse thry konunga rike then herræ oc konung scal thettæ fornempdæ fæste Axawald oc the læn ther til ligiæ genist antwordhas tha han thøm cræfwer oc hafwæ wil

Item then stund fornempde wor herræ oc frw oss til thettæ fornempdæ fæste oc læn tro tha wele wy oc sculæ allæ som i the læn bygiæ oc bo haldæ oc ladæ with frith lagh oc ræt æfter wor bæstæ mact oc hwat krwnen oc the ræt til hafwæ ther sculæ wy vm talæ at the wither blifwæ oc thet ey forsymæ oc then stund fornempde wor herræ oc frw konung Eric oc drotning Margreta annen theræ eller bathæ lefwæ tha sculæ the thettæ fornempdæ slot oc fæste fullelicæ mæctighe waræ at fongæ cræfwæ oc hafwæ oc antwordhæ hwem thøm bathæ eller annen theræ thycker genist tha the thet cræfwæ oc hafwæ wele

Allæ thisse forscrifnæ stycke oc aritkle lofwæ wy fornempde Henneke Bæcman oc Niels Dyekn awapn meth waræ arwingæ oc wy Gøtzstaff Magnussøn riddere Thorsten Symonssøn Staffan Gotzstafsøn oc Lindorm Ienssøn awapn meth waræ arwinge alle meth een sampneth hand fornempdæ wor herræ oc frw konung Eric oc drotning Margreta oc iuncfrw Kathrinæ oc riget stathighæ faste oc vbrødelicæ at haldas i allæ madæ som her fore screuet star with wor gotho tro oc sannend wtan alle arghelist oc hiælpæræthe oc vtan al lenger tøfring

Oc til mere bewaring alle thisse forscrifnæ styckes tha hafwæ wy fornempde waræ incigle meth wiliæ oc witschap hengt for thettæ breff

Datum Axawald anno domini millesimo cd° qvinto qvinta feria proxima post festum purificationis beate Marie virginis