1402. 1. september. Uppsala


Hr. Gerhard Snakenborg kvitterer dronning Margrete for 200 lødige mark, som hun skyldte for det gods, som han, hans broder Heine Snakenborg, og hans søster Anne havde solgt til hende.

Tekst efter A

Tekst

Iak Gerith Snaghenborgh riddare. kennes thet meth thette mit opne breff. vm the tw hundreth lødich mark som myn nadheghe frwe. drotning Margreta. mik louat hafdhe oc scyldich war\ for thet gotz oc rætichet/ som iæk oc mynbrodher Heyne Snaghenborgh. oc wor syster Anne/ henne solde oc bebreuet haue. ♦ Thisse forscrefne tw hundreth lødich mark\ kennes iak mik nw. aff fornempde myn frwe fullelicæ oc alle efter myn wille/ oc til thacke. wp at haue boret. swo at mik oc mynæ arwinge fullelicæ oc wæl at nøgher. ♦ For hwilke forscrefne tw hundreth lødich mark\ lader iak oc fornempde myn. brodher oc syster/ Heyne. oc Anne\ fornempde wor nadhighe frwe. drotning Margreta/ oc hennes arwinge oc efterkommeræ/ quitte. ledhighe oc gantzæ orsake/ meth thette breff/ swo at the engen maning eller nøth/ vm thette forscrefne lidhæ eller haue scule i nokra mata. ♦ Oc til mere bewaring alle thisse forscrefne stycke\ tha. haue wy fornempde Geridh oc Heyne Snaghenborgh. oc. Anne/ oc wy Hinrik Snaghenborgh. Thure. Beyntssøn/ Pædher Awessøn. oc Claws Dowt riddare/ wore. incigle meth wilie oc witscap hengt for thette breff/ ♦ Ok til witnesbyrdh ærlich fadhers biscop Knuts aff Lyncøpung herSten Bosøns her Thordh Bondes/ her Ywar Nielssøns her Algut Magnussøns her Knut Bosøns oc her Niels Bosøns riddares incigle ♦ Datum Vpsalie anno domini millesimo cd° secundo ipso die beati Egidii abbatis.

Oversættelse

Jeg Gerhard Snakenborg, ridder, bekender med dette mit åbne brev vedrørende de to hundrede lødige mark, som min nådige frue, dronning Margrete havde lovet mig og som hun var skyldig for det gods og den rettighed, som jeg, min broder Heine Snakenborg og vor søster Anne solgte til hende og har givet hende brev på. Disse føromtalte 200 lødige mark bekender jeg at jeg nu har oppebåret fuldt ud og allesammen efter min vilje og til min tilfredshed, så at jeg og mine arvinger er fuldkomment og vel tilfredse. For disse føromtalte 200 lødige mark lader jeg og min nævnte broder og søster, Heine og Anne, med dette brev vor nådige frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere være kvit og fri og fuldstændigt undskyldt, så at de ikke på nogen måde skal lide nøde vedrørende dette føromtalte eller der skal blive rejst krav mod dem. Til yderligere bekræftelse på alle de foranskrevne punkter har vi fornævnte Gerhard og Heine Snakenborg og Anne samt vi Henrik Snakenborg, Ture Bentsen Peder Ovesen og Klaus Dout, riddere, med vor vilje og vort vidende vore segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd er den ærlige fader, biskop Knud af Linköpings, hr. Sten Bosons, hr. Tord Bondes, hr. Ivar Nilssons, hr. Algot Magnussons, hr. Knut Bosons og hr. Nils Bosons, ridderes segl hængt herunder. Givet i Uppsala i det Herrens år 1402 på selve dagen for den hellige abbded, sankt Egidius.