1401. 11. november. Helsingborg


Biskop Peder og kapitlet i Roskilde erkender at have modtaget som pant af kong Erik og dronning Margrete slottene Skanør og Falsterbo, med markedet, de to købstæder Skanør og Falsterbo samt en del af Skytts herred for 40.000 lybske mark, hvoraf dronning Margrete skyldte dem 19.000 mark, og de for de 21.000 mark havde forskelligt sjællandsk gods i pant, som nu blev givet tilbage. Pantet skal løbe i otte år, idet der hvert år af indtægterne skal fradrages 5000 lybske mark af hovedsummen.

Tekst efter A

Tekst

Wy Pædher meth guds nadhe byscopi Roskilde oc alt capitel. i then samme stedh. kennes thet meth thettæ wart opne breff / at wi nw the slot oc feste Scanør oc Falsterbodhe. oc markneth meth the twa køpstædher Scanøræ by oc Falsterbodhe by oc meth swo meket aff Scøtz hæreth som herIens Dwe. oc Gudhmund nw i ar til the fornempde slot hafdhe aff war nadhege herræ och frwæ koning Erik oc drotning Margretæ for et pant anamet oc wnfanget haue for feretiwghe thusand Lybisch mark i penninge oc mynt som pa Scane markneth ere geue oc genge. hwilke fornempde penningæ fornempde war herræ oc fruæ oss oc ware efterkomere oc capitel aff ræt scyld scyldich ere aff hwilke fornempde feretiwghe thwsand Lybische mark. wy nytten thwsand Lybische mark fornempde war nadheghe frwes. drotning Margretes hand oc geld aff tagit haue. ther som hon thom scildich war. wppa fornempde war herres oc hans rikes weghnæ. oc for thet ene oc tiwghe thwsand Lybisch mark. aff thenne forscrefne penninge howidzswm hafthe wi til pant Odzhæreth meth Nygardh oc Nycøpung item Skyppingxhæreth meth Nigxel oc Seræ. itemTunæhæreth oc Litlæhæreth item Brundby Ringebek oc Nabek itemLungby oc Lywngby fong. oc Lyungby møller oc Stokorp itemIæcopstorp. Giæfnætoftæ oc Gørstingæ oc meth alt thet som the oss meth thette forscrefne til pant sæt hafdhe hwilke forscrefne pante hæreth oc gardhe oc gots wi fornempde war herræ oc frwæ frii oc frælsæ oc losæ nw wp igen ladit oc antwordhet haue meth thettæ wart opne breff/ meth al breff och rætichet som wi the fornempde pante meth there tilliggilsæ aff fornempde war herræ oc frwæ hafdhe ♦ For hwilke forscrefne feretiwghe thwsand Lybisch mark wi oc ware efterkomere i Roskilde byscops døme oc capitel i then samme stedh. aff fornempde war herræ koningen oc frwæ drotningen oc there efterkomere the fornempde slot oc fæste Scanør oc Falsterbodhe meth marknethen oc the twa køpstædher Scanøræ by oc Falsterbodhe by oc meth swo megit aff Scøtzhæreth som fare ær sacht for et brugelicht pant anamet oc wnfanget haue fran thenne dach i dach ær oc swo atte fullæ ar hwort ar efter thet annet nw nest komende meth al koningxlich ræt friliche oc frelseliche. efter war nytte at scikke/ wnden tagen pundaren pa Scanør oc thet hwide oc sortæ bodhe pa Scanør oc Falsterbodhe. ther scule wi oss enkte meth bewæræ i swa dan madæ at wi eller ware. efterkomere. oc capitel i Roskilde i hwart ar aff thisse fornempde atte ar/ fem thwsand Lybisch mark. aff scule scla aff thenne forscrefne penninge howidzswm ♦ Oc nar the forscrefne atte ar fram gangne æræ tha scule thisse fornempde slot Scanør oc Falsterbodhe meth markneth køpstædher oc hæreth oc læn oc meth al there tilliggilse som fare ær sacht frii oc frelsæ løse oc wmbeworne genist igen komme til fornempde war herres oc frwes hand. oc til there efterkomere wden al gensechn oc lenger tøfring. oc wden alt arght ♦ Framdelis scedhe thet swa at thisse forscrefne slot eller nokot there for fornempde war herres koning Eriks orlogh sculd oss eller ware efterkomere oc capitel worthe aff wnnet thet gudh forbiwdhe at tha war herræ oc frwæ koningen oc drotningen with goth tro oss eller ware efterkomere oc capitel tha ther til behulpelicæ ware. at wi eller ware efterkomere oc capitel the fornempde slot igen mwghe fange oc følghe oc behalde/ swa lenge til thes wi thisse fornempde feretiwghethusænd Lybisk mark fullelicæ wp haue boret som fare ær sacht/ ♦ Framdelis ware thet swo at fornempde war herræ eller frwæ eller there efterkomere wilde oc løste thisse fornempde slot køpstædher oc læn innen thisse forscrefne atte ar/ at løsæ tha scule the ther ful macht til haue/ oc hwes tha af thenne fornempde penninge howidzswm igen star at wi eller ware efterkomere oc capitel ey tha wp boret haue/ at fornempde war herræ eller frwæ eller there efterkomere oss eller ware efterkomere oc capitel thet som tha igen star tha betale/ oc at thisse forscrefne slot køpstædher oc læn meth al there tilligelse som fare ær sacht tha. genist frii oc wmbeworen til fornempde war herræ oc frwæ koning Erik oc drotning Margrete. oc til there efterkomere tha genist igen komme wden alt hinder oc/ hiælpæ ræthe oc wden alt arght oc lenger tøfring ♦ Oc til mere bewaring at alle thisse forscrefne stycke swo stadheghe faste oc wbrødeliche. bliue oc haldes scule i alle madæ som fare. screuet star/ tha haue wi fornempde byscop. Pædher oc capitel ware incigle meth wilghe ok witscap ladet henges for thette breff/ ♦ Ok til witnesbiwrdh. byscop Ienes aff Othens. her Ienes Andirssons herAndirs Iæcopsons. herIenes Dwes her Iohan Olefsons her Pædher Nielssons oc her Biørn Olefsons ridderes incigle. ♦ Datum Helsingborgh anno domini millesimo quadringentesimo primo ipso die beati Martini episcopi et confessoris.

Oversættelse

Vi Peder, med Guds nåde, og hele kapitlet sammesteds erkender med dette vort åbne brev, at vi nu har modtaget og fået slottene og de faste borge Skanør og Falsterbo samt markedet med de to købstæder Skanør by og Falsterbo by tillige med så meget af Skytts herred, som hr. Jens Due og Gudmund nu i år havde til de fornævnte slotte, i form af pant af vor nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, for 40.000 lybske mark i penge og mønt, som er gyldige og gængse på Skånemarkedet. hvilke fornævnte penge vor fornævnte herre og frue er skyldig os og vore efterkommere samt kapitlet ifølge retmæssig gæld. Af hvilke 40.000 lybske mark vi har ophævet vor fornævnte nådige frues, dronning Margretes, forpligtelse for 19.000 lybske mark, som hun var skyldig på vor fornævnte herres og hans riges vegne, og for de 21.000 lybske mark af denne føromtalte hovedsum havde vi Odsherred i pant med Nygård og Nykøbing, fremdeles Skippinge herred med Nekselø og Sejrø, fremdeles Tune herred og Lille herred, videre Brøndby, Ringebæk og Nadebæk, Lyngby og Lyngby overdrev samt Lyngby møller og Stokkerup, Ibstrup, Gentofte og Gyrstinge tillige med alt det, som de havde pantsat os sammen med dette, hvilket føromtalte pant, nemlig herreder, gårde og gods vi nu med dette vort brev igen har overladt og overdraget frit, frigjort og uden indskrænkninger til vor fornævnte herre og frue tillige med alle breveog rettigheder, hvormed vi havde fået de nævnte panter med deres tilliggender af vor fornævnte herre og frue. For hvilke føromtalte 40.000 lybske mark vi og vore efterkommere i Roskilde bispedømme og kapitlet sammesteds af vor fornævnte herre, kongen, og vor frue, dronningen, har modtaget og fået de nævnte slotte og befæstede borge, Skanør og Falsterbo, med markedet og de to købstæder Skanør by og Falsterbo by, og så meget af Skytts herred som ovenfor omtalt at anvende til vor nytte som et brugeligt pant fra dagen idag og otte fulde fortløbende år, nemlig de førstkommende, frit og frigjort med al kongelig ret, med undtagelse af vejerafgiften i Skanør og de hvide og sorte boder i Skanør og Falsterbo, som vi ikke skal befatte os med, således at vi eller vore efterkommere og kapitlet i Roskilde i hvert af disse fornævnte otte år skal slå 5.000 lybske mark af i den føromtalte hovedsum. Når de føromtalte otte år er forløbne, så skal disse nævnte slotte, Skanør og Falsterbo, med marked, købstæder, herred og len samt alle deres tilliggender som foran nævnt, frie, frigjorte, uden forpligtelser og upåklagede straks vende tilbage til vor fornævnte herres og frues samt deres efterkommeres hånd uden nogen indsigelse eller længere forhaling og uden nogensomhelst svig. Skulle det videre ske, at disse føromtalte slotte, enten begge eller det ene af dem, på grund af vor nævnte herre, kong Eriks krig skulle blive afvundet os eller vore efterkommere og kapitlet, hvad Gud forbyde, så skal vor herre og frue, kongen og dronningen, trofast være os eller vore efterkommere og kapitlet behjælpelige med, at vi eller vore efterkommere og kapitlet igen kan få og overtage de nævnte slotte samt beholde dem, indtil vi fuldt ud har oppebåret disse fornævnte 40.000 lybske mark, som er nævnt ovenfor. Skulle det endvidere ske, at vor fornævnte herre eller frue eller deres efterkommere vil indløse disse fornævnte slotte, købstæder og len inden de føromtalte otte år, da skal de have fuldmagt dertil, men hvad der da resterer af denne fornævnte hovedsum, som vi eller vore efterkommere og kapitlet på det tidspunkt ikke har oppebåret, det skal vor fornævnte herre eller frue eller deres efterkommere da betale til os eller vore efterkommere og kapitlet, og så skal disse føromtalte slotte, købstæder og len med alle deres tilliggender, som før nævnt straks vende fri og upåklagede tilbage til vor fornævnte herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, samt deres efterkommere uden nogen hindring eller skade og uden nogensomhelst svig eller længere forhaling. Til yderligere bekræftelse på at alle de foranskrevne punkter skal forblive bestandige, faste og ubrydelige og overholdes i alle henseender, som ovenfor skrevet, har vi fornævnte biskop Peder og kapitlet med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Og til vidnesbyrd herom er biskop Jens af Odenses, hr. Jens Andersens, hr. Anders Jakobsens, hr. Jens Dues, hr. Johan (Henneke) Olufsens, hr. Peder Nielsens og hr. Bjørn Olufsens, ridderes, segl hængt herunder. Givet i Helsingborg i det Herrens år 1401 på selve dagen for biskoppen og bekenderen sankt Martin.