1401. 10. december. Lunds landsting


Tingsvidne af Lunde landsting om, at 12 udmeldte mænd ikke har fundet bevis for, at hr. Peder Spaldener lovligt havde indløst det åbne breve på Ellinge, som Ulf Ågesen havde.

Tekst efter A

Tekst

Fore alla mæn thættæ breff høræ æller se. kungøræ wi Anders Iæcobsøn riddæræ oc høwissman pa Hælsingeburgh Ienis Anderssøn lanssdomare i Scane Ienis Falster cantor oc canik i Lund Henrik Iensøn oc Iæcob Lungæ riddæræ Ienis Henekessøn burghæmæstæræ i Lund oc Ion Anderssøn awapn at aret æfter gutz byrth thusanda ar firæhundrath ar pa thet førstæ pa næstæ liowordagh æfter sanctæ Nicolaus dagh. os nærwærændæ pa Lunda lanssthing oc flere gothe mæn tha waro vt mælte af lanssthingit tolf gothe mæn sua sum Anders Bones Niclis Winter Windænæ Magnus PæthærssønMagnus Diækn Knut af Cabbathorp. Sacer Iusse Blac. Iusse Thorstensøn Nisse[1] Tulæssøn. Gutzserk oc Bæint af Gulagræ. oc sculdo witnæ vm her Pæthær Spaldænær hafthe loghlegæ løst thet opnæ brewit af Wlf Aghæsøn sum han hauir pa Ællinge. ♦ Oc commo the i geen pa lanssthingit oc witnæthæ thet fore os oc fore flere gothe mæn. at thet war thøm ey weterlict oc ey the kunno spøriæt at her Pæthær Spaldænær løsde thet øpnæ brewit i geen meth lanssthings witne aff fornæfndæ Wlf Aghæsøn lanssthings høringe ey[2] iwir wærændæ ♦ Thættæ hørtho wi oc flere gothæ mæn pa lanzthing waro ♦ Til witnisbyrth æræ war inssigle thættæ nærwærændæ breff fore hæncdh sum giwit ær ar oc dagh oc staath sum fore ær sakt.

1. Nisse] kan også læses Iusse Aa. 2. ey] tilf. o.l. A.

Oversættelse

Vi Anders Jakobsen, ridder og høvedsmand på Helsingborg, Jens Andersen, Landsdommer i Skaane, Jens Falster, kantor og kannik i Lund, Henrik Jensen og Jakob Lunge, riddere, Jens Hennekesen, borgmester i Lund, og Jon Andersen, væbner, kundgør for alle, der hører eller ser dette brev, at år 1401 efter Guds fødsel lørdagen efter sankt Nikolaus' dag, da vi og flere gode mænd var til stede på Lunde landsting, blev der udtaget tolv gode mænd af landstinget, nemlig Anders Bonesen Niels Vinter, Vindane, Mogens Pedersen, Mogens Degn, Knud af Kabbarp, Sasser, Niels Blak, Niels Torstensen, Niels Tulesen, Gudserk og Bent af Gullåkra, som skulle vidne, om hr. Peder Spaldener havde lovligt indløst det åbne brev, som han har på Ellinge, fra Ulf Ågesen; og de kom tilbage på landstinget og vidnede for os og flere gode mænd, at det ikke var dem vitterligt, og at de ikke havde kunnet erfare, at hr. Peder Spaldener havde indløst det åbne brev af nævnte Ulf Ågesen ved tingsvidne og under medvirken af tinghøringe. Dette hørte vi og flere gode mænd, som var til stede på landstinget. Til vidnesbyrd er vore segl hængt under dette brev, som er givet år, dag og sted, som før nævnt.