1401. 14. oktober. Lund


Hr. Niels Ivarsen af Hevringholm kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for 20 mark sølv, for hvilke denne har indløst gods i Önnorp, Tullstorp og Vestra Vemmenhög.

Tekst efter Aa:

Tekst

Alle men thette breff see eller høre læsis. heelser iach <Niels Iwærssøn>[1] aff Hæffringholm riddere. kerlige meth guth ♦ Kuntgører iach alle næruærendis och kommeskullendis ath iach weederkennis mich vpathhaffweboreth aff een heedherlich fadher och herre. hær Iacobmeth guts nathe. erkibescopi Lund tywghe marc sølffs i hwide penninge for thee gootzen somherTwe Galen ridderemin husfrwesbrodher Ienis Axelssøn. til pantt haffde satt i Ønorp. Tulsthorp och Wæstre Wæmunde<h>øgh[2] och mich meth rætt arff effter min hwsfrwes broodher vppa komne ære. ♦ For hwilke fornempde tiwghe marc sølffs. iach. hanum och hans effterkommere. for mich och mine arffwinge. quitte. løse och aldelis orsaghe ladher meth thette [3] mitt opne breff och vp ladher iach then fornempde ærkebescop Iacob och hans effterkommere all then rattigh{ee}th som iach och mine arffwinge i thee fornempde goots her til haffwe hafft. ♦ Och tilbinder iach mich[4] och mine arffwinge meth thette meth opne breff ath <antworthe>[5] then fornempde ærkibis<c>op[6] Iacob. thee fornempde breff. som fornempde her Twe Galen. Ienis Axelssøn pa fornempde gootzen haffde giffweth. och om nogher breff hær effter [7] finnes pa. fornempde gootzen. ther mich och mine arffwinge i nogher madhe til hielp kunne komme. them mæler iach dødhe meth thette mitt oppne breff. och alldelis machtløse ath ware ♦ Teel meere bewaring alle theesse forscreffne styckes. haffwer iach. mitt inceigle meth wilie och berad mood hengt for thette breff. ♦ Och ærlige men swosom ær. her Biørn Oleffsøn riddere. Axel Iacobsøn och Hennike Stampeaff wapn. haffwe therre inceigle til widnebyrd hængt for thette breff. ♦ Datum Lundis anno domini mcdi. die beati[8] Calixti pape et martiris.

1. <Niels Iwærssøn>] Iwær Nielssøn Aa, hvilket Barner påviser må være forkert. 2. Wæmunde<h>øgh] Wæmundeløgh Aa. 3. thette ] herefter overstreget mith Aa. 4. mich] vistnok med i rettet fra e Aa. 5. <antworthe>] Aa har fornempde, som ingen mening giver. 6. ærkibis<c>op] ærkibispop Aa. 7. effter ] herefter overstreget funnes Aa. 8. beati] herefter et overstreget bogstav Aa.

Oversættelse

Jeg Niels Iversen af Hevringholm, ridder, hilser alle, der ser dette brev eller hører det blive læst, kærligt med Gud. Jeg bekendtgør for alle nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg af den hæderværdige fader og herre, hr. Jakob, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, har oppebåret 20 mark sølv i hvide penge for det gods, som hr. Tue Galen, ridder, havde pantsat til min hustrus broder Jens Akselsen, beliggende i Önnorp, Tullstorp og Væstra Vemmenhög, og som ved retmæssig arv er tilfaldet mig efter min hustrus broder. På mine egne og mine arvingers vegne lader jeg ham og hans efterfølgere være kvit og fri og ganske uden ansvar vedrørende de fornævnte 20 mark sølv, og med dette mit åbne brev oplader jeg fornævnte ærkebiskop Jakob og hans efterfølgere al den rettighed, som jeg og mine arvinger hidtil har haft i det fornævnte gods. Med dette mit åbne brev forpligter jeg mig og mine arvinger til at overdrage fornævnte ærkebiskop Jakob de breve, som fornævnte hr. Tue Galen havde giver Jens Akselsen på de fornævnte gods; og skulle der for fremtiden findes nogle breve angående det fornævnte gods, som på nogen måde kunne komme mig og mine arvinger til gavn, så erklærer jeg dem herved med dette åbne brev for døde og aldeles kraftesløse. Til yderligere bekræftelse på alle disse foranskrevne punkter har jeg med vilje og veloverlagt hu hængt mit segl under dette brev. Og ærlige mænd, nemlig hr. Bjørn Olufsen, ridder, Aksel Jakobsen og Hennike Stampe, væbnere, har til vidnesbyrd hængt deres segl under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1401 på paven og martyren sankt Galixtus' dag.