1404. 24. juli.


Hr. Svend Udsen skøder og oplader halvdelen af gården Tordrup i Galten herred til hr. Peder Nielsen af Ågård mod vederlag i gods i Djurs Nørre herred.

Tekst efter Aa:

Tekst

Alle men thete breff see elder høre læsæ helsær iæk Swen Wdssøn der rydder er ewindeleghæ meth gudz ♦ Iæk kungøræt alde men bathe nerwærendes oc effterkummere at wm gooz swasum her effther screwen staar først mynnæ halue gard i[1] Thordropp i Galtenheret i Abesisel liggen ær hwilken iæk fek meth mynæ kiærehosfrwghe Kirstinæ først halff adhel hwsd item halue delen ii alde forbwrghenæ meth hwss oc meth wernæ oc meth alde then halue gardz tilleyæ item halff alth then eyn ther then forsathe halwæ gard tilligen er swasom er halue aggren halue ægnæægnæ[2] halue skowæne halff fiscenwatn oc fægang oc halff hwmlekier item halff ablegardhen item halue delen i ieth mølnæsted ther for hwsd liggende er item then eng oc thet thagkiær ther iæk fek aff frw Lenæ item halff ald then forsachds gardz tilleyæ ehwat naffn thet hawer woot oc thywrth rørend oc wrørend[3] engtæ wnden thagen item myt gooz i Galtenheret først i Wætæ ii garthe hwilkæ Thord i wæræ hawer oc giwer til affgifft iiii øre korn aff them bathe item en gard i Wærum i hwilken boer NissæLawæsøn oc giuer en øre korn item en gard i then samæ by af hwilken giwæs ii øre korn item i Haslum en gard i hwilken boer Nissæ Therkilsøn meth en øre korn itemIessæ Petherssøn i en gard meth en øre korn item Therkil Iensøn i en gaard meth ii øre korn item i Hawelberheret først i Gutheloff Pether Ascerssøn i en gaard meth en øre korn item Iessæ Swensøn i en gaard meth en øre korn item i Grelstæt ii garthe af then enæ giwæs ii øre korn oc aff then annen gaard giwes en øre korn ♦ Then forsadhe halue gaard meth alle sinæ leyæ sosum tilforn screwet staar oc alth thet forscrewen gooz meth alle there tilleyæs woot oc thywrt rørend oc wrørend ehwat naffn thet nefnæs engtæ vnden taghen thet skyoder iæk oc frelselich oplater efter mynæ winnæ raadh oc myn hosfrwghæ raadh oc hynnæ willyæ oc mynæ kyare hosfrw frendher raadh ien ærlich man herræ PætherNielssøn aff Aagaardrydder meth alle ræth hanum oc hans erwingæ meth ewinnalich eyghæ oc ræth at nydæ oc atbesidæ/ ♦ Oc kennes iæk at then forsathæ hærræ Pæther Nielssøn hawer mek oc mynæ hosfrw fult wetherlafd for thennæ for screwen halff gaard oc for thetæ for screwæn gooz æfter mynæ nøghæ oc mynæ winnær raadh sosom er gooz i Nørræ heret Dires hwilkæ han kyoftthæ af hærræIahan Skarpenbærgh/ ♦ Ther øfer til byndher iæk mek oc mynæ arwingæ then forde herræ Pæther Nielssøn oc hans arwingæ then forsathæ halue gaard meth alde sina tilleyæ oc alth thet forscrewen gooz meth alde there tilleyæs sosom til fornæ screwen staar at fryy oc at frelsæ for hwer manz patalæ ther anthen then forscrewen halue gaard heller thet forscrewen gooz meth rættæ oppæ kan talæ ♦ Item meth [4] saden wnderskeden at war thet saa at then for screwen halue gaard hæller gooz gek hanum aff meth noger ræth tha tilbinder iæk mek oc mynæ arwingæ then for screwen herræ Pæther Nielssøn heller hans arwing thet gooz ther iæk aff hanum fek ther i Nørræheret Dyres liggende er for then for screwen halue gaard oc for thet for screwen gooz igeen atantworthæ fryyt oc frelst sasom iæk thet gooz aff hanum fek wden ald genseghels ♦ Item war thet sa at noger obenbreff hæræ efther fynnes ther then for screwen halue gaard heller thet for screwen gooz ær oppæ rørendæ ther iæk hawer hanum skyoth oc opladæt tha scullæ the breff then forscrewen herræ Pæther Nielssøn oc hans arwing tilhyælpæ oc til gafn kommæ oc mek <oc>[5] mynæ arwing ingtæ ♦ Til thessæ bætræ forwaringhæ at thetæ skyodæ oc aldæ thessæ forscrewen støkky scalhaldes oc fastbliwæ i alle mathe som for screwen staar tha hawer <iæk>[6] lath myth ingeseel hengæ for thet bref meth æærlich[7] menz ingeseel sosom er herræ IensseHelterkydiekn i Ripæ. herræ Olæff Pethersønprowist i Arws herræ K<n>wth[8] Tymansønprowist i Iælingsizæl herræ Cristiern Kaaz herræ Anders Offæsøn af Byornholm herræ Iahan Skarpenbergh herræ Ieyp Kalff therryddher er/ Ieppæ Awessøn Iwer Kraab Nissæ Erich<søn>[9] oc Iessæ Henriksøn therwapn er ♦ Datum et actum anno domini m° cd° quarto uigilia beati Iacobi apostoli/

1. i] tilf. o. l. Aa. 2. ægnæ] = ængæ . 3. wrørend] med w tilf. o.l. Aa. 4. meth ] tilf. o.l. Aa. 5. <oc>] mgl. Aa. 6. <iæk>] mgl. Aa. 7. ærlich] med r tilf. o.l. Aa. 8. K<n>wth] Kwth Aa. . 9. Erich<søn>] Erich Aa.

Oversættelse

Jeg Svend Udsen, ridder, hilser alle, der ser dette brev eller hører det blive læst, evindeligt med Gud. Jeg kundgør for alle, både nulevende og fremtidige, angående det gods, som står opregnet herefter. For det første min halve gård Tordrup i Galten herred i Åbo syssel, som jeg fik med min kære hustru Kirstine, halvdelen af hovedbygningen og halvdelen af alle forbygningerne med huse og værn og med alle den halve gårds tilliggender, fremdeles halvdelen af al den ejendom, der ligger til den føromtalte gård, nemlig den halve ager, halvdelen af engene, skovene, fiskevandene og græsgangene og halvdelen af humlekæret samt halvdelen af ålegården og halvdelen af et møllested, der ligger ved huset, fremdeles den eng og det rørkær, jeg fik af fru Lene, fremdeles halvdelen af alle den føromtalte gårds tilliggender, hvordan de end benævnes, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden undtagelse; fremdeles mit gods i Galten herred, for det første to gårde i Væt, som Tord har i sin retmæssige besiddelse, og han giver fire øre korn i afgift af dem begge, en gård i Værum, hvor Niels Lavesen bor og giver en øre korn, en gård i samme by, hvoraf der gives to øre korn, en gård i Haslum med en øre korn i afgift, hvori Niels Terkelsen bor, Jens Pedersen i en gård med en øre korn i afgift, Terkel Jensen i en gård med to øre korn i afgift; dernæst i Hovlbjerg herred for det første i Gulev Peder Assersen i en gård med en øre korn i afgift, Jens Svendsen i en gård med en øre korn i afgift, to gårde i Grelsted, af den ene gives der to øre korn i afgift og af den anden gives der en øre korn. Jeg skøder den føromtalte halve gård med alle dens tilliggender som skrevet ovenfor og alt det foranskrevne gods med alle dets tilliggender af vådt og tørt, rørligt og urørligt med hvad navn det end nævnes uden undtagelse og oplader det frit efter mine venners råd og min kære hustrus råd og vilje samt min kære hustrus frænders råd til den ærlige mand, hr. Peder Nielsen af Ågård, ridder, at nyde og besidde til evig eje og med al ret for ham og hans arvinger. Jeg erkender, at føromtalte hr. Peder Nielsen til min tilfredshed og efter mine venners råd har ydet mig og min hustru fuldt vederlag for denne foranskrevne halve gård og dette foranskrevne gods, nemlig gods i Djurs Nørre herred, som han købte af hr. Johan Skarpenberg. Desuden forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og frigøre fornævnte hr. Peder Nielsen og hans arvinger til at fri og frigøre fornævnte hr. Peder Nielsen og hans arvinger den føromtalte halve gård med alle dens tilliggender og alt det foranskrevne gods med alle dets tilliggender som ovenfor skrevet for tiltale fra hvemsomhelst, der med rette kan rejse krav på enten den føromtalte halve gård eller den foranskrevne godshalvdel. Fremdeles er der fastsat det vilkår, at skulle det ske, den føromtalte halve gård eller godset bliver ham afvundet med nogen ret, så forpligter jeg mig og mine arvinger til igen at overdrage den foranskrevne hr. Peder Nielsen eller hans arvinger det gods, jeg fik af ham, i Djurs Nørre herred til gengæld for den foranskrevne halve gård og det føromtalte gods uden indsigelse og frit og frigjort, således som jeg fik det af ham. Skulle det ske, at der for fremtiden kunne findes nogle åbne breve, der angår den foranskrevne halve gård eller det føromtalte gods, som jeg har skødet til ham og opladt ham, så skal disse breve komme fornævnte hr. Peder Nielsen og hans arvinger til gavn og til gode og ikke mig og mine arvinger. Til yderligere forsikring om at dette skøde og alle de foranskrevne punkter skal overholdes og forblive sikre i alle henseender som skrevet ovenfor, har jeg ladet mit segl blive hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de ærlige mænd, hr. Jens Helt, ærkedegn i Ribe, hr. Oluf Pedersen, provst i Århus, hr. Knud Tidemandsen, provst i Jellingsyssel, hr. Kristian Kås, hr. Anders Offesen af Bjørnholm, hr. Johan Skarpenberg, hr. Jakob Kalv, riddere, Jakob Ovesen, Iver Krabbe, Niels Eriksen og Jens Henriksen, væbnere. Givet og forhandlet i det Herrens år 1404 dagen inden apostlen sankt Jakobs dag.