1401. 14. juni. Ågård


Brødrene hr. Peder Nielsen af Ågård og hr. Erik Nielsen oplader og skøder deres rettigheder i gården Lunholm i Vendsyssel og i Galgebjerg til dronning Margrete.

Tekst efter A

Tekst

Wi Pæther Niclessøn aff Agardh oc Erik Niclessøn brødher/ ridderæ. kennes thet meth thettæ wart opne breff/ at wi efter wor eyghin godhæ wilghe/ oc efter woræ wenes oc samfrenders radh/ samthykkæ/ fulbordh oc wilghe haue wp ladet schøøt affhent/ oc antwordet wor nadeghe frwe drotning Margretæ fran os oc woræ aruingæ. oc til fornempde wor frwes hand. oc hennes aruinges oc efterkomeres eller hwem hwn thet vnne eller lade wyl. suo meghin. ræticheet. oc vm wi noghen ræticheet haue i then gardh oc stædh Lughneholm i Wendesysl liggende. oc suo meghin ræticheet som wi efter wor father finge i eet som heder Galghebergh ther hoos liggende/ meth agræ engæ scoghe fiskewatn fægang møller møllestædhe rørænde oc wrørende. ødhe oc bygt. oc all thettæ forscrefnæs tilhørelsæ oc tilliggelsæ innen alle firæ markeschel wat oc thywrt enktæ vndentaghet. oc meth all breff. oc ræticheet e hwat thet hælst heder eller er. wgencalleleghæ til ewerdelech æghe/ ♦ Oc kennes wi thes meth thettæ wort opne breff/ at os oc woræ aruingæ er alle redhæ suo fulleleghe fult scheet oc giort efter wor wilghe foræ alt thettæ forscrefnæ suo at os. fulleleghe oc wel at nøgher\ ♦ Oc kennes wi os eller woræ aruingæ til noghet aff thettæ forscrefnæ engin ræt eller tiltale at haue. eller her efter haue sculæ ♦ Oc hwat breff oc ræticheet som her efter fynnes kunne. som røræ vpa thettæ forscrefnæ. the scule fornempde wor frwe. oc hennes aruinge oc efterkomeræ. eller hwem hwn thet vnne eller lade wyl. til gagn godhæ oc fromæ kommæ/ oc engin stadh til hinder eller scadhe i nokræ mode. ♦ Oc til meer beuaring. at alle thisse forscrefnæ stykke. scule stadheghe fastæ oc wbrødeleche blifue oc holdes wgencalleleghe i alle mode som forescreuet star. tha lade wi wor incigle meth wilghe oc witscap hengæs for thettæ breff. ♦ Oc wi Ælne Buggesdotter her Cristiern Wendylboes efterleue/ Iønes Dwe. oc Iohan Scarpenbergh ridderæ/ Anders Niclessøn aff Asedale/ Axel Iacopssøn Ienes Hinricssøn oc Ienes Wendylbo. awapn. lade wor incigle til witnesbyrdh meth wilghe oc witscap hengæs for thettæ breff. ♦ Datum Agardh anno domini millesimo quadringentesimo primo tercia feria ante festum beati Bothulphi confessoris.

Oversættelse

Vi Peder Nielsen af Ågard og Erik Nielsen, brødre og riddere, bekender med dette vort åbne brev, at vi med vor egen gode vilje og efter vore venners og frænders råd og med deres samtykke, tilslutning og vilje har opladt, skødet, afhændet og overdraget fra os og vore arvinger til vor nådige frue, dronning Margrete, til hendes hånd og til hendes arvinger, efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, så megen rettighed, som vi har - hvis vi da har nogen ret - i gården og stedet Lunholm i Vendsyssel samt så megen rettighed, som vi fik efter vor fader i et sted, som hedder Galgebjerg, der ligger derved, med agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller og møllesteder, rørligt og urørligt, øde og bebygget og alt hvad der hører til det føromtalte og alle tilliggender inden for de fire markskel af vådt og tørt uden undtagelse, fremdeles med alle breve og enhver rettighed, hvordan den end benævnes eller hvad det end er, uigenkaldeligt til evig besiddelse. Og vi bekender med dette vort åbne brev, at vi og vore arvinger allerede er blevet fuldstændigt fyldestgjort efter vor vilje for alt dette føromtalte, så at vi er fuldt ud og vel tilfreds. Og vi erkender, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til eller noget krav på noget af dette føromtalte og ikke for fremtiden vil kunne få det. Hvilke breve og rettigheder, som herefter måtte findes, der angår dette føromtalte, de skal komme vor fornævnte frue og hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, til gavn, gode og glæde og ingenlunde til hindring eller skade i nogen henseende. Til yderligere bekræftelse af at alt det foran skrevne skal forblive bestandigt, fast og ubrydeligt og uigenkaldeligt overholdes i alle henseender, sådan som foran står skrevet, lader vi med vor vilje og vort vidende vore segl hænge under dette brev. Og vi Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, Jens Due og Johan Skarpenberg, riddere, Anders Nielsen af Asdal, Aksel Jakobsen, Jens Henriksen og Jens Vendelbo, væbnere, lader med vor vilje og vort vidende vore segl blive hængt under dette brev til vidnesbyrd. Givet på Ågård i det Herrens år 1401 tirsdag inden bekenderen sankt Bodulfs dag.