1404. 17. maj.


Lars Vinder, bymand i København, overlader sit gods i Buddinge til hr. Anders Olufsen Lunge i Næsby, ridder, for 18 år.

Tekst efter A:

Tekst

Alle men skal thet wyderlicht ware so wel them ther nw ære som efter kome skwlæ thet iak Laurens Wynnerebyman i Køpmenhawen wether kennes mik och myne arwinge en wel byrdogh man herre AndresOlafsønLwnge i Nesbyriddere oc hans arwinge alt oc hwart serlestes mit gotz innenBwthinge ligendes sosom er too garthe en bygder och anner øthe hwelke ther til ligger fem fierthinge iorthe/ hwelkit gotz iak lowleghe fek meth myn kærehusfrw Margrete/ meth all oc hwar serlestes thesse forde gozis tilligelse engte wnden taghit e hwat thet kan nefnes innen atten samfelde aar nw nest efte komende at hawe wnt oc ladit meth swa dane wilkor at then forde her Andres Olafsøn eller hans arwinge frucht oc all afgrøthe aff thet forde gotz innen thesse forde aar arleghe skwle vp bære och wornethe af at sette oc innen at sette fwl macht hawe skal oc alt efter syn welia oc nytte at skykke ♦ Item nar thesse forde atten aar ere fram gangne tha skal thette forsawthe gotz meth all sin til høring friit oc vbeworit i geen kome til mik eller til myne arwinge for nogher mans til tale ♦ Item til binder iak mik ok myne arwinge then forde her Andres Olafsøn oc hans arwinge thet forde gotz innen the forde atten aar meth all sin til ligelse engte wnden taghit at fry oc hemle oc efter landz low at frelse aff alle menne til tale ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet domini Petri Lwngecanonici Hafnis Iohannis Skitte de Sandbyarmigeri Iohannis Iacobi Henricivan Berghen Magni NielsønIacobi Ienssønconconsulum Hafnensium et Iohannis Ienssøn dicti Wlf presentibus est appenssum ♦ Datum anno domini mo cdo quarto uigilia pentecostes.

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg Lars Vinder, bymand i København, bekender på mine egne og mine arvingers vegne, at jeg til den velbyrdige mand, hr. Anders Olufsen Lunge i Næsby, ridder, og hans arvinger har indrømmet og overladt alt mit gods i Buddinge, hvert især, nemlig to gårde, en beboet og en øde, hvortil der ligger fem fjerding jord, hvilket gods jeg fik på lovlig vis sammen med min kære hustru Margrete, med alle dets tilliggender hver især uden undtagelse, hvordan de end kan kaldes, for de nærmestfølgende 18 år på det vilkår, at fornævnte hr. Anders Olufsen eller hans arvinger årligt skal oppebære indtægter og al afgrøden af det fornævnte gods inden for disse år og have myndighed til at udsætte og indsætte vornede samt at råde over det efter sin vilje og til sin nytte. Når disse nævnte 18 år er forløbet, så skal alt det føromtalte gods med alt hvad, der hører dertil, frit og upåklaget komme tilbage til mig eller mine arvinger uden tiltale fra nogensomhelst. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle fornævnte hr. Anders Olufsen og hans arvinger det fornævnte gods med alle dets tilliggender i de nævnte 18 år og efter landkabsloven at frigøre det for tiltale fra hvemsomhelst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, hr. Peder Lunge, kannik i København, Jens Skytte af Sandby, væbner, Jens Jakobsen, Henrik van Berghe, Mogens Nielsen og Jakob Jensen, rådmænd i København, samt Jens Jensen, kaldet Ulv. Givet i det Herrens år 1404 dagen inden pinse.