1405. 21. juni. Lund


Povl Ingvarsen, kaldet Huld, giver Peder Nielsen, bymand i Lund, fuldmagt til at oppebære bøder for sin dræbte søn Ingvar Povlsen.

Tekst efter A

Tekst

Alla men thetta breff see ellas høra læsæ helsar iag Pawl Ingwarssøn som callæs Hůld innerligæ meth gwth ♦ Kwngørandis thet allom swa vel commæsculandis som næruærandis thet iag thenne breffør Per Nielssøn byman i Lund foll makt hafuer giwæt vp atbæra bødær efter min sons. døth Ingwar Pawlssøn og førsta han hafuer the bøder vpbarit tha scal han foll makt hafuæ trygd og foruaring at gøra ♦ Item hwat han her om gør ellas om dægthingan ellas annat hwat thenne sak ær arørande tha. binder iag[1] mig til at holdæ thet stethugt bothe pa mina egnæ vegna og alla then døthas frendars vegna ♦ In quorum omnium euidens testimonium sigillum meum una cum sigillis prouidorum et discretorum uirorum uidelicet Iohannis Hennichæssøn proconsulis Lundis Iohannis Petri Pauli Thorstanssøn et Kanuti Mathissøn consulum et ciuium ibidem presentibus est appensum ♦ Datum Lundis anno domini m° cd° quinto dominica infra octauam corporis Christi.

1. iag] tilføjet over linjen A.

Oversættelse

Jeg, Povl Ingvarsen, som kaldes Huld, hilser alle, der ser dette brev eller hører det læse, inderligt med Gud. Jeg kundgør for alle, såvel dem, der skal komme, som de nulevende, at jeg har givet denne brevfører Peder Nielsen, bymand i Lund, fuldmagt til at oppebære bøderne efter min søn Ingvar Povlsens død, og så snart han har oppebåret de bøder, skal han have fuldmagt at give tryghed og sikkerhed. Hvad han herved foretager sig eller ved forhandling eller hvad, der ellers angår denne sag, det forpligter jeg mig til stedse at overholde både på mine egne vegne og på alle den dødes frænders vegne. Til sikkert vidnesbyrd om alt dette er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de forstandige og gode mænd, nemlig Jens Hennekesen, borgmester i Lund, Jens Pedersen, Povl Torstensen og Knud Madsen, rådmænd og borgere sammesteds. Givet i Lund i det Herrens år 1405 søndag efter Kristi legemsfest.