1401. 12. november. Helsingborg


Biskop Peder og kapitlet i Roskilde tilbagegiver til kong Erik og dronning Margrete Odsherred og flere sjællandske herreder, der var pantsat for 8000 mark sølv, og erklærer ikke at have andet tilgode end pantesummen for Skanør og Falsterbo.

Tekst efter A

Tekst

Wy Pæther meth gwdhs nadhæ biscop. i. Roskildæ oc alt capitel. i. thæn sammæ stæth kiænnæs thet meth thættæ wart opnæ breff vm thissæ æfterscriffnæ pantæ som wi oc woræ æfterkommeræ oc kyrken. oc capitel. i. Roskildæ aff war natheghæ herræ oc fruæ konung Erik oc drotning Margretæ for atæ thusent mark sølffs til pant hafthæ suo som ær. først oc fræmærst Odhzhæret methNygarth. oc Nycøpung item Tunæhæret methNabek itemBrundby methRingebek itemLywngby oc Lywngby fang oc Lywngby møller oc Stokørp oc Iæiopstorp item swa megit gots som herFicke Smegher nw hauær. i. Støff[n]ishæret aff konungedømet. item Litlæhæret itemSkippingshæret meth the øer Nigxel. oc Seræ item swa megit som konungedømit hafuer i. Gørstingæ oc i Gørstingæ fang item swa megit gots som wi fornempde biscop Pæther in løsdæ aff her Hinric Daa. i. Odzhæret for hundrithæ lødic mark ♦ Alt thættæ forscriffnæ oc alt thet. oss. tha ther meth til pant. war. sæt. hauæ wi nw fornempde war herræ oc. fruæ meth all. breff oc ræthichet som alt thættæ forscriffnæ oss oc waræ æfterkommere oc kyrken oc capitelet i. Roskildæ meth wpa kommet war. frii løsæ frælsæ oc vmbeuornæ vpladit oc. i. ghen antwarthet oc. vpladæ oc. i. ghen antwarthæ meth thættæ wart opnæ breff æfter therræ wilghæ oc nyttæ atskyckæ styræ oc faræ at radhæ/ ♦ Oc hwat breff. wi hauæ eller her æfter finnes kunnæ som wpa thættæ forscriffnæ alt eller noghit ther aff ludæ/ the breff mælæ wi døthæ oc gantzæ maktløsæ meth thættæ breff oc huræ the æræ eller finnæs tha sculæ the. fornempde war herræ eller fruæ oc therræ arwingæ oc æfterkommeræ til fromæ. gafn oc til gothæ kommæ oc engin stædh til hynder eller scadhæ. i. nokræ modæ/ ♦ Oc kiænnæs wy oss eller waræ æfterkommeræ eller kyrken eller capitelet. i. Roskilde engin ræt eller tiltalen hwerken. til alt thættæ forscrifnæ eller breff som wpa. thet allt eller wpa. nokit ther af sunderlicæ ludæ. i. nokræ modæ hauæ eller hauæ sculæ for thy at oss. allæ for alt thættæ forscriffnæ suo fult oc alt. scheet oc giort ær æfter war wilghæ oc nøghæ swa at oss allæ fornempde fullelicæ oc gantzæ wæl. atnøgher ♦ Fremdeles kiænnæs wy meth. thættæ wart opnæ breff at fornempde war herræ eller fruæ konung Erik eller. drotning Margretæ eller therræ arwingæ eller æfterkommeræ/ oss. eller waræ æfterkommeræ. i. Roskilde biscops dømæ eller kyrken. eller capitel. i. then sammæ stædh. nw engtæ meer giæld scyldighæ æræ vtæn. suo megit som oss the. sloot oc fæstæ Scanør oc Falsterbothæ meth suo megit som oss. nw ther til bebreuet ær aff fornempde war herræ oc fruæ nw til pant foræ standæ ellers ladæ wi oc waræ æfterkommeræ oc kyrken. oc capitelet. i. Roskildæ fornempde war herræ. oc fruæ oc therræ arwingæ oc. æfterkommeræ for oss. oc waræ æfterkommeræ oc kyrken. oc. capitelet quitæ letheghæ oc gantzæ orsaghæ for all styckæ som foræ ær sacht ♦ Oc til meræ beuaring at allæ thissæ forscriffnæ styckæ oc artiklæ sculæ suo statheghæ fastæ vbrødelicæ oc vgiencallelicæ bliuæ oc holdes vtæn archt. i. allæ modæ som foræ screuit star tha. hauæ wi fornempde biscop. Pæther oc capitel waræ inciglæ meth. wilghæ oc witscap ladit henges for thættæ breff/ ♦ Oc til witnisbyrdh. biscop Iensses aff. Odhens her Iens Anderssøns her Anders Iacopssøns her Iens Duwæs her Iohan Olafsøns/ her Pæther Nielssøns. oc her Biørn Olafsøns inciglæ ♦ Datum Helsingburgh anno domini mcd primo crastino beati Martini episcopi et confessoris.

Oversættelse

Vi Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, og hele kapitlet sammesteds bekender med dette vort åbne brev angående disse efternævnte panter, som vi og vore efterfølgere samt kirken og kapitlet i Roskilde, havde i pant for 8000 mark sølv af vor nådige herre og frue, konge Erik og dronning Margrete, nemlig først og fremmest Odsherred med Nygård og Nykøbing; fremdeles Tune herred med Nadebæk; fremdeles Brøndby med Ringebæk; fremdeles Lyngby og Lyngby overdrev samt Lyngby møller, Stokkerup og Ibstrup; fremdeles så meget gods i Sokkelund herred, som hr. Fikke Smeger nu har af kongedømmet; fremdeles Lille herred; fremdeles Skippinge herred med øerne Nekselø og Sejrø; så meget som kongedømmet hat i Gyrstinge og Gyrstinge overdrev; fremdeles så meget gods i Odsherred, som vi fornævnte biskop Peder indløste fra hr. Henrik Då. Alt dette foranskrevne og alt det, der sammen med dette var pantsat os, har vi nu opladt og tilbagegivet vor fornævnte herre og frue tillige med alle breve og rettigheder, hvor med alt dette foranskrevne var kommet os og vore efterfølgere samt kirken og kapitlet i Roskilde i hænde, og med dette vort åbne brev oplader og tilbagegiver i dem det frit, frigjort og upåklaget at forordne, styre og råde over efter deres vilje og til deres nytte. Hvis vi efter dette har breve - eller der kan findes breve - der lyder på alt dette foranskrevne eller noget deraf, så erklærer vi dem med dette brev for døde og ganske uden gyldighed, og hvor de end er eller findes, så skal de komme vor fornævnte herre eller frue samt deres arvinger og efterkommere til glæde, gavn og til gode og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde. Vi bekender, at hverken vi eller vore efterfålgere eller kirken og kapitlet i Roskilde har nogen ret til eller krav på alt dette foranskrevne eller til brevene, der lyder på alt dette eller på nogen speciel del deraf, og heller ikke på nogen måde vil kunne få det, eftersom vi alle er blevet fuldstændigt fyldestgjort og har fået fuld betaling efter vor vilje og til vor tilfredshed, så at alle vi fornævnte er fuldt ud og vel tilfredse. Fremdeles bekender vi med dette vort åbne brev, at vor fornævnte herre eller frue, kong Erik eller dronning Margrete, og heller ikke deres arvinger og efterkommere nu ikke er os eller vore efterfølgere i Roskilde bispedømme eller kirken og kapitlet sammesteds mere skyldige med undtagelse af det, som slottene og de befæstede borge Skanør og Falsterbro tillige med det, som vi har brev på sammen med dem, er pantsat os for af vor fornævnte herre og frue, iøvrigt lader vi og vore efterfølgere samt kirken og kapitlet i Roskilde på vore egne, vore efterfølgeres samt kirkens og kapitlets vegne vor fornævnte herre og frue samt deres arvinger og efterkommere kvit og fri samt ganske uden ansvar for alle de punkter, som tidligere er nævnt. Til yderligere bekræftelse på, at alle disse foranskrevne punkter og artikler skal forblive bestandige, faste og ubrydelige og uigenkaldeligt overholdes i alle henseender som før nævnt uden nogen form for svig, har vi fornævnte biskop Peder og kapitlet med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd har biskop Jens af Odense, hr. Jens Andersen, hr. Anders Jakobsen, hr. Jens Due, hr. Johan Olufsen, hr. Peder Nielsen og hr. Bjørn Olufsen hængt deres segl herunder. Givet i Helsingborg i det Herrens år 1401 dagen efter biskoppen og bekenderen sankt Mortens dag.