1404. 27. juni. Vadstena


Kong Erik 7. af Pommern pålægger foged, ombudsmænd og indbyggere i Bergen at lade Rostock og Wismar nyde samme rettigheder i byen som før krigen mellem dem og de tre riger.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Erik mæth guths nath. Danmarcs Swerighes Norghes Wændæs oc Godæs konung oc hertugh .i. Pomeren . helsom waræ foghedæ oc. vmbitzmen oc allæ Normen som byggæ oc bo. .i. Berghin. kærlicæ mæth guth. oc war nath. ♦ Oc kungørom idher at the. aff. Rostok. oc aff. Wismar. hauæ for. oss. wærit oc storlicæ kiært at therræ køpmen mughæ æy sua danæ ræthichet nywdæ eller. hauæ .i. Berghæn. sua som the. hafthæ før æn. orloghet. wpa gik mellom thøm. oc thissæ rikæ. ♦ Nw aff thy at wi oc woræ righæ oss. æy annæt. aff thøm. formodhom. æn wenscap. kærlek. oc. got. tha bethom wi ither oc bywthom. ati ladin thøm. wether .oc. nydæ sua. dan ræt. som the. ther førrø nær idher hafthæ oc æy annit aff. idher befinnæ vtæn. wenscap. oc got. sua som. the førræ giorthæ .e. mæthæn. wi oc woræ righæ enktæ annit aff thøm. befinnæ æn wenscap oc got. som. oss hopæs at. wi oc æy annit aff thøm finnom ♦ Item hauæ the. aff. Berghæn oc the aff Rotzstok. oc Wismar nokræ sculdning sich .i. mellom tha ær oss. beræt. at thet star wpa ræt. thy bliuæ thet oc wpa ræt. standendæ ♦ Oc at thettæ war wilghæ ær. i. allæ matæ som her foræ screuit star. tha hauom. wi wort secretum thrykt. wpa. ryggen for thettæ breff ♦ Scriptum Watzstenæ anno domini millesimo quadringentesimo quarto feria sexta post festum. beati Iohannis baptiste.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de venders og goters konge og hertug af Pommern, hilser vore fogeder og ombudsmænd og alle nordmænd, som bygger og bor i Bergen, kærligt med Gud og vor nåde og kundgør for Eder, at de fra Rostock og Wismar har været hos os og storligt kæret, at deres købmænd ikke må nyde eller have sådan ret i Bergen, som de havde, førend der var krig mellem dem og disse riger. Eftersom vi og vore riger nu ikke formoder andet af dem end venskab, kærlighed og godhed, beder vi Eder og byder vi Eder, at I lader dem, der yder, også nyde sådan ret, som de tidligere har haft der hos Eder, og ikke erfare andet af Eder end venskab og godhed, således som de tidligere gjorde, mens vi og vore riger intet andet erfarer af dem end venskab og godhed, ligesom vi håber, at vi heller ikke erfarer andet af dem. Hvis fremdeles de fra Bergen og de fra Rostock og Wismar har nogle beskyldninger indbyrdes, således som det er berettet for os, at det står på ret, skal det derfor også blive stående på ret. Og at dette er vor vilje i alle måder, som her foran står skrevet, derom har vi trykt vort sekret på bagsiden af dette brev. Skrevet i Vadstena i det Herrens år 1404 fredagen efter sankt Hans dag.