1402. 23. september. Roskilde


Biskop Peder af Roskilde skøder al sin ret i Skuldelev samt bispetienderne af Skuldelev, Gerlev, Kyndby og Skibby og en gård i Sæby til sankt Laurentii kapel i Roskilde domkirke til gengæld for det gods, som afdøde biskop Niels havde skænket i Ods, Ars, Skippinge og Tuse herreder, og henlægger kapellet til præbenden Osted.

Tekst efter Aa1, med varianter fra Aa2

Tekst

Uniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis/ Petrus diuina miseracione episcopus Roskildensis salutem in domino/ ♦ Uniuersis tam posteris quam modernis tenore presentium declaramus quod de mero consensu et deliberatis animis uenerabilis et dilecti capituli nostri bona nostra episcopalia pro nostra mensa spectantia uidelicet totum ius et dominium nostrum in Skuldelof[1] in Hornshæret cum decimis nostris episcopalibus totius illius parrochie item decimas nostras episcopales in parrochiis Goercelof[2] Kinbi et Skiby eiusdem prouincie item unam curiam nostram in Sceby[3] in Walburgishæret [4] etiam pro nostra mensa spectantem una cum omnibus et singulis bonis nostris per nos iusto empcionis titulo a ueris proprietariis in eadem uilla Sceby[5] legaliter acquisitis cum omnibus ipsorum bonorum pertinentiis nullis penitus exceptis et cum omni iure quod nobis competit uel successoribus nostris competere poterit quomodolibet in futurum in cultum diuinum in capella sancti Laurentii ecclesie nostre Roskildensis fiendum perpetuis temporibus in remedium anime uenerabilis in Christo patris ac domini domini Nicholai diuina gratia episcopi predecessoris nostri pie memorie eiusdem capelle fundatoris et hoc in recompensam bonorum suorum tam patrimonialium quam aliquo alio iusto titulo acquisitorum ipsi capelle per eum adiectorum ubicumque locorum in prouinciis Odzhæret Arshæret Shippingshæret et Tuzahæret sitorum antedicte capelle in ecclesia nostra Roskildensi in honore beate Marie uirginis et beati Laurentii martyris per ipsum dominum Nicholaum predecessorem nostrum fundate dotate et consecrate assignamus scotamus et appropriamus iure perpetuo possidenda/ quam quidam capellam prebende canonicali de iure et de facto uacanti in ecclesia nostra Roskildensi que uocatur Ostcedhoe[6] cum sit tenuis in redditibus pro sustentacione possidentis ex unanimi consilio et consensu dilecti capituli nostri Roskildensis incorporamus annectimus et unimus prout ipse dominus Nicholaus predecessor noster antea[7] incorporauit annexit et uniuit ita quod sit unum beneficium indissolubile sub condicionibus que sequntur/ ♦ Primo quod canonicus possessor ipsius capelle qui nunc est uel qui pro tempore fuerit duas missas unam solemniter cantando[8] circa horam prime cum duobus scolaribus ydoneis per eum pro laboribus suis premiandis/[9] alteram uero[10] legendo[11] in dicta capella omni die in omni die in remedium[12] animarum[13] ipsius domini Nicholai et suorum parentum faciet celebrari/ ♦ Insuper die anniuersarii eius possessor dicte capelle dominis[14] canonicis in missa et uigiliis existentibus duos solidos grossorum/ uicariis in choro dimidium[15] solidum grossorum pulsantibus in turri quatuor grossos pro missis celebrandis ad altaria priuata duos solidos grossorum/ pauperibus scolaribus unum solidum grossorum/ pauperibus mendicantibus unum solidum grossorum/ predicantibus unum solidum grossorum/ minoribus tantum/ monialibus apud beatam uirginem tantum/ monialibus apud sanctam Agnetem tantum/ monialibus apud sanctam Claram tantum/ que monasteria anniuersarium suum[16] cum missa et uigiliis eodem die facere tenebuntur/. item leprosis apud sanctum Clementem unum solidum grossorum item fabrice ecclesie cathedralis unam marcam argenti item in die parasceues pauperibus scolaribus et aliis mendicantibus duos solidos grossorum cum dimidio et etiam in uigilia pasce dimidiam marcham argenti perpetua temporum successione omni anno erogabit. ♦ Item dictus canonicus possessor dicte capelle festa assumptionis beate Marie beati Laurentii martyris ac dedicationis ipsius capelle que dedicatio erit imperpetuum in dominica proxima post diem Dyonisii martyris decenter solemnizet. ♦ Item possessor dicte capelle omni anno de situ[17] capituli pro reparacione ipsius capelle uestimentorum et ornamentorum suorum reponat unam marcham argenti ♦ De residuis uero redditibus uiuet ipse canonicus et se sustentet/ ♦ Uolumus insuper memoratum canonicum rectorem capelle presbyterum esse tempore institutionis. ♦ In quorum omnium firmam euidentiam et publicum testimonium sigillum nostrum et sigillum dilecti capituli nostri predicti presentibus duximus apponenda[18] / ♦ Actum et datum Roskildis anno domini millesimo quadringentesimo secundo crastino beatorum Mauricii et sociorum eius/

1. Skuldelof] Skuldelöf Aa2. 2. Goercelof] Gærcelof Aa2. 3. Sceby] Sæby Aa2. 4. Walburgishæret ] Walburgshæret. 5. Sceby] Sæby Aa2. 6. Ostcedhoe] Ostædhæ Aa2. 7. antea] eam Aa2. 8. cantando] cantandam Aa2. 9. per eum pro laboribus suis premiandis/] lakune på ca. 23 bogstaver Aa2. 10. uero] lakune på ca. 6 bogstaver Aa2. 11. legendo] dicendo Aa2. 12. omni die in remedium] lakune på ca. 14 bogstaver Aa2. 13. animarum] anime Aa2. 14. dominis] dominus Aa2. 15. dimidium] herefter overstreget grossum Aa1. 16. suum] tilf. i marg. Aa1. 17. situ] scitu Aa2. 18. apponenda] apponendum Aa2.

Oversættelse

Peder, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle troende kristne, der får dette brev at se, hilsen med Gud. Vi erklærer med dette brevs ordlyd over for alle såvel fremtidige som nulevende, at vi med rent samtykke og med vort og vort ærværdige og elskede kapitels velovervejede sind overgiver, skøder og hjemler vort bispegods, der hører til vort bord, nemlig al vor ret og herlighed i Skuldelev i Horns herred tillige med vore bispetiender af hele det sogn, fremdeles vore bispetiender i sognene Gerlev, Kyndby og Skibby i samme herred, fremdeles en gård tilhørende os i Sæby i Volborg herred, der ligeledes hører til vort bord, sammen med alt vort gods, der på lovlig vis er erhvervet af os ved retmæssigt købs adkomst fra de rette ejere i samme landsby Sæby, tillige med alle tilliggender til dette gods, intet undtaget overhovedet, og med al ret, som tilkommer os eller vil kunne tilkomme vore efterfølgere på enhver måde i fremtiden, til den gudsdyrkelse, der skal finde sted i sankt Laurentii kapel i vor kirke i Roskilde til evindelige tider til bod for den ærværdige fader i Kristus og herre hr. Niels, af Guds nåde biskop, vor forgængers sjæl, - from ihukommelse - samme kapels indstifter, og dette som vederlag for hans gods, såvel fædrene som erhvervet ved enhver anden retmæssig adkomst, henlagt af ham til dette kapel, alle vegne i Ods, Ars, Skippinge og Tuse herreder, til fornævnte kapel i vor kirke i Roskilde, der var indstiftet, doteret og indviet af denne hr. Niels, vor forgænger, til ære for den hellige jomfru Maria og martyren sankt Laurentius, at besidde med rette evindeligt, hvilket kapel vi på vort elskede kapitel i Roskildes endrægtige råd og med dets samtykke indlemmer, henlægger og forener med den kannikpræbende, der retmæssigt og faktisk er ledig i vor kirke i Roskilde, som kaldes Osted, da dens indtægter er ubetydelige, til underhold af den, der besidder den, således som denne hr. Niels, vor forgænger, har indlemmet, henlagt og forenet den, således at det er eet uopløseligt beneficium, på de betingelser, som følger: for det første, at den kannik, som for tiden besidder, eller som til enhver tid måtte besidde dette kapel, skal lade holde to messer, den ene højtideligt at afsynge omkring timen for Prim sammen med to egnede skolarer .....2) den anden......2) at sige i nævnte kapel (til bod for) denne hr. Niels' og hans forældres sjæle. Desuden skal den, der besidder kapellet, på dagen for hans årtid udrede to skilling grot til de herrer, der er til stede ved messen og vigilierne, en halv skilling grot til vikarerne i koret, fire grot til klokkerne, to skilling grot til afholdelse af messer ved de private altre, een skilling grot til de fattige skolarer, een skilling grot til de fattige tiggere, en skilling grot til dominikanerne, lige så meget til franciskanerne, lige så meget til nonnerne i Vor Frue kloster, lige så meget til nonnerne i sankt Agnete kloster, lige så meget til nonnerne i sankt Clara kloster, hvilke klostre samme dag skal lade hans årtid holde med messe og vigilier, fremdeles een skilling grot til de spedalske ved sankt Klemens, fremdeles een mark sølv til domkirkens bygningsfond, fremdeles to og en halv skilling grot til de fattige skolarer og andre tiggere langfredag til og ligeledes påskelørdag en halv mark sølv hvert år til evig tid. Fremdeles skal nævnte kannik, der besidder nævnte kapel, sømmeligt holde messe på sankt Marias himmelfartsdag, på martyren sankt Laurentius' dag og på dette kapels indvielsesdag, hvilken indvielse til evig tid skal være på søndagen næst efter martyren Dionysius' dag. Fremdeles skal den, der besidder nævnte kapel, hvert år med kapitlets vidende henlægge een mark sølv til udbedring af dette kapel, dets kælder og prydelser. Men af de resterende indtægter skal denne kannik leve og have sit underhold. Desuden er det vor vilje, at omtalte kannik, kapellets forstander, skal være præst på tidspunktet for indsættelsen. Til urokkeligt bevis for og offentligt vidnesbyrd om alt dette har vi ladet vort segl og vort fornævnte elskede kapitels segl hænge under dette brev. Forhandlet og givet i Roskilde i det Herrens år 1402 dagen efter sankt Mauritius' og hans fællers dag.