1403. 13. eller 20. juli.


Hertug Gerhard 6. af Slesvig pantsætter Gram herred for yderligere 300 mark lybsk til Henneke Limbek, til hvem det tidligere var pantsat.

Tekst efter A

Tekst

Wy Gherard van godes gnaden hertoghe tu Sleswik greue to Holsten Stormeren vnde to Scowenborg bekennen vnde betughen openbar an desme breue vor alden ghenen de ene zeen vnde horen lezen dat wy vnde vnse eruen schuldich zind van rechter schuld deme vromen knapen Henneken Lembeken vnde sinen eruen twe hundert Lubische mark penninghe de he vorbuwen scal an deme ho{uv}e to I{øe}rltze vnde hundert rede Lubische mark de he vns rede lenet heft. ♦ Desse drehundert Lubische mark scole wy vnde vnse eruen Henneken Lembeken eruen betalen myd reden penninghen[1] alzo denne tu Lubeke vndeHamborg ghenghe vnde gheue zin wanne wy ofte vnse eruen Henneken Lembeken eruen Gramherde aff lozen willen. ♦ Vortmer so scal desse breff den anderen breuen[a] de Henneke Lembeke van vns heft to neneme scaden kømen. ♦ Dyt loue wy hertoghe Gherard vorbenomet vnde vnse eruen Henneken Lembeken vnde sinen eruen stede vnde vast tu holdende an guden truwen zunder arghelist vnde helperede de vns vnde vnsen eruen moghen vromen vnde Henneken vorscreuen vnde sinen eruen moghen to scaden komen ♦ Des tu tugnisse hebbe wy vnse inghezeghel henghet[2] henghet laten an dessen breff de gheuen is na godes bord verteynhundert iar darna an deme drudden iare an sunte Margareten daghe de<r>[3] hilghen. iunkvrowen\

1. penninghen] over nn overflødig nasalstreg A . 2. inghezeghel henghet] inghezeghelhenghet med delestreg mellem l og h A. 3. de<r>] den A.
a. breuen] cf. 1394 6. januar, Dipl. Dan. 4. rk. V nr. 130.

Oversættelse

Vi Gerhard, af Guds nåde hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og af Schaumburg, bekendtgør og bevidner åbent i dette brev for alle dem, der ser det og hører det blive læst op, at vi og vore arvinger i retmæssig gæld skylder den gode væbner Henneke Limbek og hans arvinger 200 lybske mark penge, som han skal anvende til bygningen af gården i Jels og 100 rede lybske mark, som han allerede har lånt os i rede penge. Disse 300 lybske mark skal vi og vore arvinger betale Henneke Limbeks arvinger i rede penge, som da er gængse og gangbare i Lübeck og Hamburg, når vi eller vore arvinger vil indløse Gram herred fra Henneke Limbeks arvinger. Endvidere skal dette brev ikke være til skade for de andre breve, som Henneke Limbek har fra os. Dette lover vi, forannævnte hertug Gerhard og vore arvinger Henneke Limbek og hans arvinger at holde stadigt og fast, oprigtigt, uden svig og udflugter, der kan være til gavn for os og vore arvinger og kan være til skade for foranskrevne Henneke og hans arvinger. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge på dette brev, der er givet i året 1403 efter Guds fødsel på skt. Margrete den hellige jomfrus dag.