1403. 1. november. Nintona


Jens Povlsen og Ingerd Arvidsdatter af Trönningenäs sælger en række gårde i Hvallinge sogn med flere steder til deres frænde hr. Svarte Jens.

Tekst efter Aa

Tekst

Alle the män thetta bref see äller höre helsom wii Iesse Påualsson ok Ingegärdh Aruidzdotter af Thryningenäs kärligha medh gudh. ♦ Kennomps wii medh thetta näruarandhes opno brefue, oss medh godhom willie ok berånno modhe sålt ok vplåtit hawom welbornom man vår älskeligom frändha hera Swarte Ienis riddar thenna godz, som är Krakatorp ok en gårdh i Lundhby i Hwalinga soken en gårdh i Lindhbergh i kyrkiobynom ok tuå gårdha i Thryninghe i samu soken ligiandhe medh hus ok iordh, ågär ok ängh, skoghom ok fiskewatnom, tomptom ok tomptastadhom, innan gårdz ok vtan, i wåto ok thöro, ängo wndhan taghno ä hwat thet helst til förda godz af åldher til lighat hawer ok än til lighia kan, för hundradha lödugo mark, swå goot mint som sex swenska mark göra ena lödhugha mark, huilka päninga wii religha vpburidt hauåm epter wårom wilia at oss wäl åt nögher. ♦ Ty afhändom wii oss ok wåra arfua förda iordh ok til eghnom förda hera Swarte Ienisse ok hans arfuom til äwärligo egho. ♦ Wore ok swå som gudh förbiude at nåkot af thenna förda godz förda hera Swarte Ienisse eller hans arfuom medh nåkon rät af ginge, tå til bindhom wii oss äller wåra arfua honom swå godh godz ok belälighit annor stadz widher leggia widh wåra godha troo ok sanind innan nästa sex wikur. ♦ Til thesins brefs mere wisso ok stadhfestilse tå bedhoms wii ärliga ok wälborna mana insigle som är hera Pedars aboot i Asklöster , ok Bänkt Turessons , Gunnars Gölta , Iesse Gölta , Pedhar Stigsson Trugils Mårtensson , medh wårom egnom insiglom hängiande för thetta bref ♦ Scriptum Nintona anno domini m cd tertio ipso die omnium sanctorum.

Oversættelse

Jens Povlsen og Ingegerd Arvisdatter af Trönningenäs hilser alle, der ser eller hører dette brev, kærligt med Gud. Vi erkender med dette åbne brev, at vi med vor gode vilje og velovervejede hu til den velbårne mand, vor elskelige frænde, hr. Sorte Jens, ridder, har solgt og opladt dette gods, nemlig Kråkårp og en gård i Lundby i Hvalinge sogn, en gård i Lindberg i kirkebyen og to gårde i Trönninge i samme sogn med huse og jord, ager og eng, skove og fiskevande, tofter og toftesteder, indengårds og udengårds, vådt og tørt uden undtagelse, hvad der end fra gammel tid har ligget til det fornævnte gods og som stadig ligger dertil, for 100 lødige mark i så god mønt, at seks svenske mark udgør en lødig mark, hvilke penge vi allerede har oppebåret efter vor vilje og således, at vi er tilfredse. Vi afhænder på vore egne og vore arvingers vegne den fornævnte jod og overdrager fornævnte hr. Sorte Jens og hans arvinger den til evig besiddelse. Skulle det ske - hvad Gud forbyde - at noget af dette fornævnte gods med nogen ret blev afvundet fornævnte hr. Sorte Jens eller hans arvinger, så forpligter vi os eller vore arvinger til på vor gode tro og sandhed til inden seks uger at erstatte ham med lige så gods og lige så velbeliggende gods som dette andetsteds. Til yderligere forsikring om og stadfæstelse af dette brev så beder vi de ærlige og velbårne mænd, hr. Peder, abbed i Ås kloster, Bengt Turesson, Gunnar Gulta, Jöns Gylta, Peder Stigsen, Torgils Mårtensson om at hænge deres segl sammen med vore egne segl under dette brev. Skrevet i Nintona i det Herrens år 1403 på allehelgensdag.