1403.


Jakob Thomsen af Stensballe skænker gods til Øm kloster efter sin død til gengæld for, at han nu har klosterets gods i Ovsted.

Tekst efter reg

Tekst

Iacob Thommissenn[1] (!) aff Stensballe latins breff paa nogen gaffue thill Emcloster epter hans død for godtz <hand>[2] haffuer i Ousted sogenn aff samme closter. ♦ Daterit mcdiii.

1. Thommissenn] fejl for Troelssenn, cf. nr. 290. 2. <hand>] mgl. reg.

Oversættelse

Jakob Thomsens af Stensballes latinske brev på en gave til Øm kloster efter hans død for noget af samme klosters gods i Ovsted sogn, som han har. Givet 1403.