[Omkr. 1403-før 1405. 27. marts].


Ingeborg Grubbesdatter, enke efter hr. Kristian Most, sælger sit gods på Lolland og Falster til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Højstrup.

Tekst efter reg

Tekst

Item Ingeburg Grubbess dotther her Christiern Most riddhers efftherløffuerske haffuer soldt skøth oc affhendt for fwlt verdt her Falmar Lwnge riddher i Høgstrop alt sit godtz liggendis vthi Falsther oc Lolandt oc met same breff fuldt magt giffuer her Folmar ingh at løse hennes godz som pant seth er at beholde till ewindelig ey vthi the ii landt for vdhen noghen mandz giensielsse.

Oversættelse

Ingeborg Grubbesdatter, enke efter hr. Kristian Most, ridder, har solgt, skødet og afhændt alt sit gods på Falster og Lolland til hr. Folmer Lunge af Højstrup, ridder, for fuld betaling. Og med samme brev giver hun hr. Folmer fuldmagt til at indløse det af hendes gods i de to landsdele, der er pantsat og at beholde det til evig besiddelse uden indsigelse fra nogensomhelst.