1404. 2. august. Viborg landsting


Biskop Lave af Viborg køber strandmøllen og andet gods i Sundstrup i Rinds herred af Yde Nielsen af Låstrup.

Tekst efter nil

Tekst

Item Ytthe Nielssen aff Laustrup skiøde breff paa alt hanns guodz y Suntrup y Volberiig sogenn till biscop Laue. ♦ Mcdiiii.

Ytte Nilssen aff Lauestrup haffwer paa Wiiborg landzting affhendit till bisp Lauge alt hans gotz i Sunchstrup marck i Wulberg sogenn i Rintzherriit som Wantherberg till Skouffue haffde eyitt och en møllested ibidem. ♦ Mcdiiii.

Anno 1404 sabbato proximo post ad uincula sancti Petri kiøffte bisp Lauge af velbyrd: Peder(!) Nielsøn af Lostrup strandmølle oc ald det gods hand hafde i Sundstrop march i Uldberg sogn i Rinds herrit, hvilket marchiord[1] han hafde faaet af velby: Vong Torbensøn af Skoffgaard, efter skiødens formeldning, som af Iens Nielsøn af Neesborg[2] (!) Iacob Kirth af Nesholm[3] Christen Nielson oc Hans Svan af Suart var forseilet.

1. marchiord] march rettet in scribendo fra gard forlægget. 2. Neesborg] læs Visborg . 3. Nesholm] rettet fra Neshorn forlægget.

Oversættelse

Fremdeles Yde Nielsen af Låstrups skødebrev på alt sit gods i Sundstrup i Uldbjerg sogn til biskop Lave. 1404.

Fremdeles Yde Nielsen af Låstrups skøde brev på Viborg landsting på alt sit gods i Sundstrup i Uldbjerg sogn som til Skove havde ejet, og en møllested sammesteds til biskop Lave. 1404.

År 1404 lørdagen næste efter sankt Petrus i lænker købte biskop Lave af den velbyrdige mand Yde Nielsen af Låstrup strandmøllen og alt det gods, som han havde på Sunstrup mark i Ulbjærg sogn i Rinds herred, som han havde fået af velbyrdig mand Vogn Torbensen af Skovgård, således som skødet meddeler, hvilket er medbeseglet af Jens Nielsen af Næsborg. Jakob Kirt af Næsholm, Kristian Nielsen og Hans Svan af Suart. Fremdeles Yde Nielsen af Låstrups skødebrev på alt sit gods i Sundstrup i Uldbjerg sogn til biskop Lave. 1404. Fremdeles Yde Nielsen af Låstrups skøde brev på Viborg landsting på alt sit gods i Sundstrup i Uldbjerg sogn som til Skove havde ejet, og en møllested sammesteds til biskop Lave. 1404.