1404. 3. august.


Lars Jensen, dekan i Roskilde og kannik i Lund, skøder 8 boder i Skanør, 8 gårde i Nävishög samt alt sit gods i Måssheddinge og Hemmestorp til Lunds kirkes bygningsfond mod, at dennes værger lader en daglig messe holde i koret.

Tekst efter A:

Tekst

In nomine sancte et indiuidue trinitatis amen ♦ Ego Laurencius Iohannisdecanus Roskildensiscanonicus Lundensis uniuersis et singulis Christi fidelibus futuris et nunc presentibus salutem perpetue duraturam ♦ Quoniam transitoria sunt temporalia. sed eternum premium consequitur beneficium temporale cupiens igitur diuini nominis augeri cultum in laudem et honorem omnipotentis dei et gloriose uirginis Marie et sancti Laurencii martiris mente sanus et corpore matura habita deliberacione et effectione diu desiderata omnia et singula infrascripta bona uidelicet quinque tabernas in Skanør in Thrælæburghs læiæ tres tabernas sutorum. unam tabernam in Trawnstrædæ octo curias in Næuæsheu omnia bona mea in Mushæddingæ et Hemmingstorp cum eorum attinenciis uniuersis nullis penitus exceptis ad fabricam Lundensis ecclesie do scoto. confero liberaliter et assigno perpetuo possidenda ista addita condicione quod tutores eiusdem fabrice qui pronunc sunt uel qui pro tempore fuerint omnia et singula supradicta bona sub ordinacione et procuracione sua libere habeant in usum et commodum ipsius fabrice disponenda tali tamen uicissitudine ab eis caritatiue optenta quod ipsi uel eorum in dicte tutorie officio successores singulis diebus unam missam sub officio diurnali quod in choro cantatur ad summam missam in medio ecclesie ante altare beati Laurencii statim finitis matutinis decantari faciant et ad decantandam ex obligacione eorum uoluntaria perpetue sint astricti ♦ Ut autem huius scotacionis et assignacionis protestacio inconcussa perpetue perseueret tenorem presencium scribi sigillique mei ac illustrissime principis et domine. domine Margarete dei gracia Dacie Suecie No<r>wegieque[1] regine necnon uenerabilium patrum et dominorum Iacobi dei gracia archiepiscopi Lundensis Petri eadem gracia episcopi Roskildensis. Iohannis Iacobicanonici Lundensis et Iohannis Iønssonconsulis Ottoniensis feci munimine roborari ♦ Datum anno domini m° cd° quarto die inuencionis beati Stephani prothomartiris gloriosi.

1. No<r>wegieque] Nowegieque A.

Oversættelse

I den hellige og udelelige treenigheds navn amen. Jeg Lars Jensen, dekan i Roskilde, kannik i Lund, til alle Kristi troende, fremtidige og nuværende, evigvarende frelse. Da det timelige er forgængeligt, men timelig velgerning opnår evig belønning, og da jeg, som er karsk på sjæl og legeme, ønsker, at Guds navns dyrkelse må øges, giver, skøder og overdrager jeg gavmildt og overgiver til evig besiddelse, til den almægtige Guds og den glorværdige jomfru Marias og martyren sankt Laurentius' lov og ære, efter moden overvejelse og til længe ønsket virkeliggørelse nedenfornævnte gods, alt og hvert enkelt, nemlig fem boder i Skanør, tre skomagerboder i Trelleborg fiskerleje, en bod i Trawnstræde(?), otte gårde i Nevishøg, alt mit gods i Måssheddinge og Hemmestorp med alle deres tilliggender, slet intet undtaget, til Lundekirkes bygningsfond med den tilføjede betingelse, at samme bygningsfonds værger, de som nu er eller de til enhver tid værende, frit skal have ovenfornævnte gods, alt og hvert enkelt, til deres rådighed og bestyrelse at anvende til samme bygningsfonds nytte og tarv, idet dog sådan gensidighed kærlighedsfuldt opnåedes af dem, at de eller deres efterfølgere i nævnte kirkeværgeembede hver dag lader afsynge en messe under den daglige gudstjeneste, som synges i koret ved højmessen midt i kirken foran sankt Laurentius' alter straks efter endt morgenbøn og i kraft af deres frivillige forpligtelse er bundet til sådan messes afsyngelse til evig tid. For at denne skødnings og overgivelses erklæring må forblive uanfægtet til evig tid, har jeg ladet dette brev skrive og til yderligere stadfæstelse ladet det bekræfte med mit segl og seglet tilhørende den højbårne fyrste og frue fru Margrete, af Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges dronning, samt de ærværdige fædre og herrer Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Peder, af samme nåde biskop af Roskilde, Jens Jakobsen, kannik i Lund, og Jens Jensen, rådmand i Odense. Givet i det Herrens år 1404 på den hellige Stephans, den glorværdige første martyrs dag.