1405. 23. oktober. Gudhems kloster


Håkon, ærkedegn, og Karl Uddesson, dekan i Skara, Sven og Sigge Uddesson, kanniker sammesteds, samt to riddere og tre væbnere bevidner, at Gudhem kloster har solgt alt sit gods i Danmark til ridderen hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter A

Tekst

Wi Haquon ærkediækn i Skara oc Karl Vdsson dekin thær samastadhz oc Sween oc Sigge Vdsson kanoka. thær samastadhz. her Heynæ Snakenborgh[1] oc her Knvd Vdsson riddara oc Swen Sturæ Swen Baad Lindorm Iønsson a vapn kænnomps oc vidnom medh thetta nærda opna breff ath vi hawom owir varet. hørt oc seed ath ærlik frughæ/ frv Kaderina abbatissa i Guthema kloster oc alt conuent thær sammastadh/ medh alles thera radh gothvilia oc samthyckio saaldo ærlikom man her Abram Brodhersson riddara/ alt theræ forda klostir godhz i Danmark ligiande swasom ær i Syelend. Kaxtorp Skampstorp oc Kalwslunda oc i Møøn Østensmark medh alla thæs godhz tel laghor ængo vndæn takne[2] som tel thet [3] fordo godhz liger eller tel lighet aff aller/ som theræ breff vtvisær/ for fult værdh oc alt/ swa ath thøm aldelis væl ath nøghir/ ♦ Tel mere visso oc stathfæstillsse/ ath vi thetta forscrifne hørt hawæ/ tha hawæ vi forda hængt vart incighle for thetta breff tel vidnesbyrth/ ♦ Datum in claustro Guthem anno domini m°cd° quinto ipso die beati Sewerini sub sigillis predictorum.

1. Snakenborgh] med rettelse i S A. 2. takne] tilf. o. l. A. 3. thet ] herefter tilf. og gennemstreget ford A.

Oversættelse

Vi Håkon, ærkedegn i Skara, og Karl Udsson, dekan sammesteds, og Sven og Sigge Udsson, kanniker sammesteds, hr. Heine Snakenborg og hr. Knud Udsson, riddere, og Sven Sture, Sven Båd, Lindorm Jönsson, væbnere, erkender og bevidner med dette nærværende åbne brev, at vi har overværet, hørt og set, at den ærlige frue fru Katerine, abbedisse i Gudhem kloster og hele konventet sammesteds med alle deres råd, gode vilje og samtykke har solgt til den ærlige mand hr. Abraham Brodersen, ridder, alt deres fornævnte klosters gods i Danmark, som er på Sjælland Karlstrup, Skamstrup og Karlslunde og på Møn Østermark med alt dette gods' tilliggende, intet undtaget, som ligger til det fornævnte gods eller har ligget til det fra gammel tid, som deres breve udviser, for fuld værdi og det således, at de er aldeles veltilfredse. Til yderligere sikkerhed for og stadfæstelse på, at vi har hørt dette fornævnte, har vi fornævnte hængt vort segl under dette brev til vidnesbyrd. Givet i Gudhem kloster i det Herrens år 1405 selve sankt Severins dag under fornævntes segl.