1406. 30. maj.


Vidne at afdøde Inge Færke på Hellum herredsting havde skødet alt sit gods i Hellum og Hindsted herreder til Jens Nielsen af Visborg, der senere sammesteds skødede det til Peder Mortensen.

Tekst efter Aa

Tekst

Allæ the som thettæ breff zee eller høre helsæ wi Ieppe Kiirt Ion Wiffrytssøn Iesse Geedh Nissæ Owessøn Iesse Swan. Ieppe Iwerssøn Lassæ Hwas och Esbern Langæmosæ ewinnælegh meth gudh ♦ Withdæ scwlæ thet allæ swo the nw æræ som the her æfter komæ ath oss ær iwert widdarlecht och meth sanndæ widdæ ath een husfrowe Ingæ Færkæs hwes syæll ewinnælegh roo hauæ meth gudh ii himærigæ hwn war paa Hiælemhærethz thingh och skiøtæ vplwdh och ontæ Ieppe Magnssøn pa Iessæ Niclæssøn wegnæ aff Weesburgh allæ och hwer hennæs godz ii Hiælemhæreth och ii Hanæstehæreth sosom ær ii Seghelstorp sognæ ii Fræger sogn ii Gerendæ sogn och e hwaræ the liggæ ii foræ næfndæ hæræth bygdæ oc ødhæ waræ pa then tidh meth alle theræ telliggelsæ aghre oc ængæ schowæ och fægangæ wat och thiwrt æntæ aff them vndentagen och antwordæ the godz vp then sammæ Ieppæ tel then fornæfndæ Iessæ Niclessøns nyttæ tel ewinnælegh æghæ ♦ Ther iwer witnæ wi ii thettæ sammæ breff ath then forscreuen Iessæ Niclessøn aff Weesburgh war paa theth samæ Hiælæmhærethz thingh theræfter och schøttæ een hetherlegh man Pæther Martænssøn the foresagdæ ghodz allæ och hwer som foræ ær næfndæ och hwaræ the liggiæ ii the forscreuen hæreth meth allæ theræ telliggelsæ och ontæ them hanwm tel ewinnælegh æghæ och kændes sigh fylt werdh oc owert ath hawæ vpboreth aff then samæ Pædher fore the samæ godz ♦ Tel hwes thingæs witnæsbyrdh ladhæ wi woræ ynzighele hengæs fore thettæ nærwærendæ breff ♦ Giwet och schræuat æfter wors herræ føthels aar thusend aar fyræ hundert pa thet sættæ aar pa then hilghæ pingzdagh.

Oversættelse

Vi Jakob Kirt, Jon Viffertsen, Jens Ged, Niels Ovesen, Jens Svan, Jakob Iversen, Lars Hvas og Esbern Langemose hilser alle, der ser eller hører dette brev, evindelig med Gud. Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at det til overflod og i sandhed er os vitterligt at en hustru Inge Færke - hendes sjæl have evig ro hos Gud i himmerig - fremstod på Hellum herredsting og skødede, oplod og indrømmede til Jakob Mogensen på Jens Nielsen af Visborgs vegne alt sit gods i Hellum herred og i Hindsted herred hvert især, nemlig i Sejlstrup sogn, i Fræer sogn og i Gerding sogn samt hvor det end ligger i de fornævnte herreder, bebygget og øde således som det nu var på den tid, og med alle tilliggender, agre og enge, skove og græsgange, vådt og tørt uden undtagelse og overdrog samme Jakob det til fornævnte Jens Nielsens nytte til evig besiddelse. Desuden vidner vi med dette brev, at føromtalte Jens Nielsen af Visborg senere fremstod på samme Hellum herredsting og skødede den hæderlige mand Peder Mortensen det fornævnte gods, hver enkelt del deraf, som er nævnte ovenfor, hvor det end er beliggende i de føromtalte herreder med alle tilliggender og indrømmede ham det til evig besiddelse samt bekendte at have oppebåret fuld betaling og værdi af samme Peder for dette gods. Til vidnesbyrd herom lader vi vore segl blive hængt under dette brev, der er givet og skrevet år 1406 efter vor Herres fødsel på den hellige pinsedag.