1406.


Oluf Pedersen og Jens Jakobsen lejer Antvorskov klosters gods i Bøstrup og Drøsselbjerg for deres og deres hustruers livstid.

Tekst efter reg

Tekst

Ett priors breff ahnlangendis noget Annderschouff closters guodtz vdi Bøszdorp och Dryslebergh vdi Løffueherrit liggenndisz som Olluff Pederszøn och Ienns Iacobszønn haffde vdi dierisz liffs tidt i feste och ther aff schulle giffue aarligenn vi pund rugh och vi pund biug till forne closter huilchet forne guodtz effter begge forne menndtz och thierisz høstruers dødt schulle falde till closterit igien. Anno 1406.

Oversættelse

Et brev af prioren angående noget gods i Bøstrup og Drøsselbjerg i Løve herred tilhørende Antvorskov kloster, som Oluf Pedersen og Jens Jakobsen havde i fæste i deres livstid og deraf årligt skulle give 6 pund rug og 6 pund byg til fornævnte kloster, hvilket fornævnte gods efter begge fornævnte mænds og deres hustruers død skulle falde tilbage til klostret igen. År. 1406.