1406.


Kong Erik 7. af Pommerens dom om Sahl præstegård.

Tekst efter reg

Tekst

Ther till ssuaritt forne her Iens och wti retthe lagde en dom som høgboren førsthe konning Erich hagde wdgiffuitt wnder gudz aar mcdvi lydendis paa hans presthe gardh som Bertill then tiidh wtibodhe och ett boell ther tiill som war dømpt presthen tiill att were hans retthe presthe gaardh/ ♦ Och paa nogett andett godz som war giffuen tiill kyrckens bygning som war kyrcken tildømpth etcetera som samme dom ytthermere wdwiser och indeholler.

Oversættelse

En dom, som den højbårne fyrste kong Erik havde udstedt i det Herrens år 1406, og som lyder på præstegården, som Bertold på den tid boede i, samt et bol, der lå dertil, og det blev tildømt præsten som hans rette præstegård. Samt på noget andet gods, der var skænket til kirkens bygningsfond, og det blev tildømt kirken, således som det yderligere fremgår af og indeholdes i samme dom.