1407. 7. februar. Helsingborg


Hr. Abraham Brodersen skifter arven efter sin hustru fru Margrete med sin stedsøn Bent Piik, der får eftergivet de 100 lødige mark, for hvilke gården Rossared var pantsat, samt modtager 20 gårde og 2 møller i Fjäre herred og adskilligt løsøre.

Tekst efter A:

Tekst

Iac Abram Brotherssøn riddir. kænnes thet meth thettæ mit opnæ breff at thet .i. swa dana mada som hær æffter fylgier talæt. oc giort oc ænt ær. mellom wælboren man myn ælskelichæ søn. her Beynt Piik riddir. oc hans arwingæ pa then ena sithæ. oc mic oc minæ arwingæ pa then annen sithæ. om wart skifte. oc arff. oc giæld. oc rætokhed. æff<ter>[1] frwæ Mæretæ hans mother som myn husfro war. hwæs siæl. gwth hawæ. hær pa Hælsingborg .i. dag. høgborin førstinnæ myn nathelich. frwæ drotning Margaretæ oc flere gothæ mæn nærwærendis ♦ Først. at iæc ladir honumqwit . oc orsakæ. fore the hundrathæ løthok march . som Rossaryth. oc thæs tilliggelsæ stoth mic. til pant fore. oc fore thet ther han oc hans. hawa ther aff opborit. æ. mæthen thet mit pant war. ♦ Item skal. forde her Beynt Piik oc hans arwingæ hawæ aff mic .xx. garthæ. oc towæ møller .i. Fyæræ hæreth. item ther til .xii. øxn. oc .xx. køør. item xxx. stykkæ wilhæstæ . itemthusændæ swenskæ march rethæ pænningæ item een heyngst. oc et horn beslagit meth sylff. oc eet got stykke klæthæ. oc towæ sylff skalæ. ♦ Thettæ forscreffnæ. ære wi eens wordnæ pa bathæ sither. at han oc hans arwingæ skulæ hawæ fore hans møtherne. oc fore al rætokhed. oc skifte som fore ær. sact ♦ Item ladir iæc oc minæ arwingæ. honum. oc hans arwingæ. qwit. oc orsakæ fore allæ giæld. som honum burthe at giældæ meth mic æffter sin mother. swa fore al skifte. oc arff. oc rætokhed. æffter hænnæ. ♦ Oc han. og hans arwingæ ladæ. oc mic og minæ arwingæ qwittæ .i. geen. fore al. giæld. oc rætokhed oc fore alt skiftæ. oc arff. oc fore al stykkæ. rørendis oc vrørendis som han æller hans arwingæ æræ æller kunnæ meth mic æller minæ arwingæ in kommæ meth .i. nogræ madæ. æntik i wart liff æller æffter war døth ♦ Oc til mere bewaring oc wissæn. at allæ thæssæ forscrefnæ stykkæ skulæ ewerthelich. swa stadhog fasta oc vbrødelich. bliwæ oc holdes .i. allæ madæ som fore ær sact. tha hawer iæc forde Abram Brotherssøn riddir. mit inzigle meth wiliæ oc witskap ladit hængiæs fore thettæ breff. ♦ Oc hawer iæc bethit wælbornæ mæn. swa som ær. her Mawens Munk her Erich Bydelsbag her Axil Pætherssøn her Niels Strongæssøn og her Thrwet Has riddere Æsbiørn Dyægn. oc Beynt Knutssøn awapn. lade theres inzigle til witnisbyrd hængiæs fore thettæ breff. ♦ Datum Hælsingborg anno domini. m°. cd. septimo secunda feria post festum purificacionis beate Marie uirginis.

1. æff<ter>] æff A. .

Oversættelse

Jeg Abraham Brodersen, ridder, bekender med dette mit åbne brev, at der i dag her på Helsingborg i nærværelse af den højbårne fyrstinde, min nådige frue dronning Margrete og flere gode mænd aftalt, afgjort og truffet endelig afgørelse mellem den velbyrdige mand, min elskelige søn, hr. Bent Piik, ridder, og hans arvinger på den ene side og mig og mine arvinger på den anden side angående vort skifte af arv, penge og rettigheder efter hans moder fru Margrete, der var min hustru - Gud have hendes sjæl - For det første lader jeg ham være kvit og fri for de 100 lødige mark, som Rossared og dets tilliggender stod mig i pant for, og for det, som han og hans har oppebåret deraf, mens det var mit pant. Fremdeles skal nævnte hr. Bent Piik og hans arvinger af mig have 20 gårde og to møller i Fjäre herred, dertil 12 øksne og 20 køer; fremdeles 39 utæmmede heste, 1.000 svenske mark i rede penge, en hingst, et horn beslået med sølv, et godt stykke klæde og to sølvskåle. Dette foranskrevne er vi på begge sider blevet enige om, at han og hans arvinger skal have som hans mødrene arv og for al rettighed og skifte som før sagt. Fremdeles lader jeg og mine arvinger ham og hans arvinger være kvit og fri for alle penge, som han sammen med mig burde betale efter sin moder, endvidere for al skifte, arv og rettighed efter hende. Til gengæld lader han og hans arvinger mig og mine arvinger være kvit for alle penge og rettigheder og for al skifte og arv samt for alle ting, rørlige og urørlige, som på nogen måde tilkommer eller kan tilkomme ham og hans arvinger sammen med mig og mine arvinger, enten mens vi lever eller efter vor død. Til yderligere bekræftelse på og sikkerhed for, at alle disse foranskrevne punkter til evig tid skal forblive så bestandige, faste og ubrydelige og i alle henseender overholdes som før sagt, har jeg fornævnte Abraham Brodersen, ridder, med min vilje og mit vidende ladet mit segl blive hængt under dette brev. Og jeg har bedt de velbyrdige mænd, hr. Mogens Munk, hr. Erik Bydelsbak, hr. Aksel Pedersen, hr. Niels Strangesen og hr. Trued Has, riddere, Esbern Degn og Bent Knudsen, væbnere, om til vidnesbyrd at lade deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Helsingborg i det Herrens år 1407 mandagen efter den hellige jomfru Marias renselsesfest.