1407. 9. april. Kalundborg


Biskop Bo og kapitlet i Århus kvitterer dronning Margrete og kronen for indløsningen af Samsø og øen og borgen Kalø

Tekst efter A:

Tekst

Wy Bo meth gudhs nathæ. biscop i Arus. oc alt capitel i then sammæ stath kennes meth thettæ wort opnæ breff først vm thet land Sampsøø hwilket waræ forfæthræ oc oss. oc war domkirke. i Arus. oc Arusbiscops døme hafwer both til foren oc nw til pant standet oc nw laghlicæ vpløst ær oc sithen vm the øø Kalff øø oc thet muradhæ slot oc fæste. som staar wppa thenne. forscrifnæ øø som heder Kalff øø meth thæs tilliggelsæ vm waræ forfæthræ eller domkirken i Arus eller wy nogon tiith nogor ræt ther wti eller til hafwæ haft oc sidhen framdelis vm al gæld. schyld. schyldning. scadhæ oc atalen. oc al anner stycke som waret hafwer eller ær mellom konungæ oc konungædømet i Danmark wppa then enæ sithe oc fornempdæ Arusæ domkirke oc biscopæ/ biscops dømet oc oss wppa then annen sidhæ ♦ Fore al thisse forscrifnæ stycke. hafwer høghboren førstynnæ. war nathighæ frwæ drotning Margreta wppa hænnes fathers konung Waldemars oc hænnes forældræs oc hennes eghnæ oc hennes arwingæs och æfterkommaræs weghnæ giort oss oc fornempdæ war domkirke. oc biscops dømet. swo fullelicæ fult oc alt æfter. war eghen frii oc goth wilghæ fore alt thettæ forscrifna swo at oss fullelicæ oc wæl at nøgher. ♦ Ok thy ladæ wy fore oss oc waræ forfæthræ oc æfterkommaræ fornempdæ drotning Margretæs father konung Waldemar hwes siæl gudh hafwe oc hænnes forældræ oc fornempdæ drotning Margretæ oc hennes arwingæ oc æfterkommæræ qwitte ledighæ oc gantzæ orsakæ. fore al thisse forscrifnæ stycke oc al anner engte vndan taget. ♦ Ok kennes wy at wy eller waræ æfterkommæræ eller nogor annar wppa waræ wæghnæ eller waræ æfterkommæræs wæghnæ engen ræt eller til tal hafwæ til fornempdæ øø Kalff øø eller fornempdæ slot Kalff øø eller thæs tilliggelsæ eller til nogon konungx ræt eller konungx gotz wppa landet Sampsøø then som wy eller waræ forfæthræ nogon tiith hafwæ haft eller hafwæ til pant eller til læns aff konungæ i Danmark eller aff fornempdæ war nathighæ frwæ drotning Margreta. eller aff konungæ dømet i nagræ madæ eller til nogot aff thisse forscrifnæ stycke ♦ Ok til mere bewaring oc wissæn vm allæ thisse forscrifnæ stycke. at the sculæ stadhighe faste oc vbrødeliche oc vgencalleliche blifwæ oc haldæs vtan alt archt/ oc hiælpærædhe i allæ madæ som fore screuet star ewynnelicæ tha hafwæ wy fornempdæ biscop Bo oc capitel i Arus ladet waræ inciglæ meth wiliæ oc witscap hængæs for thettæ breff ♦ Ok til witnesbyrdh hafwer hetherlich father meth gudh oc hetherliche oc wælborne mæn swosom ær biscop Iæyp aff Berghen prowast Cristiern aff Roskilde her Pæther Lücke[1] ærchediækn i Roskilde. her Iohan Scarpenbergh her Iens Nielssøn aff Awæntzbergh. her Iæyp Throwelssøn her Herman Flæming riddæræ oc Iens Swenssøn Bryms awapn ladet theræ incigle hænges for thettæ breff ♦ Datum Calingburgis[2] anno domini millesimo quadringentesimo septimo sabbato proximo post dominicam quasi modo geniti\

1. Lücke] Lucke Aa. 2. Calingburgis] Calundburgis Aa. .

Oversættelse

Vi Bo, med Guds nåde biskop i Århus og hele kapitlet sammesteds bekender med dette vort åbne brev angående for det første landet Samsø, som tidligere har stået i pant til os og vor domkirke i Århus samt Århus bispedømme, at det nu er lovligt indløst; dernæst angående Kalø og den murede og befæstede borg, der findes på føromtalte ø, Kalø, med dennes tilliggender, hvor vidt vore forgængere eller domkirken i Århus eller vi nogensinde har haft eller har nogen ret dertil, og endvidere angående al gæld, skyld, gældsforpligtelse, skade og krav, samt alle andre punkter, som har været eller fremdeles er kongen og kongedømmet i Danmark på den ene side og fornævnte Århus domkirke og bispedømmet og os på den anden side imellem. For alle disse føromtalte punkter har den højbårne fyrstinde, vor nådige frue dronning, Margrete, på sin faders kong Valdemars, sine fædres og hendes egne og hendes arvingers og efterkommeres vegne nu fyldestgjort os og vor fornævnte domkirke samt bispedømmet fuldt ud efter vor egen fri og gode vilje for alt det foranskrevne, så at vi nu er fuldt ud og vel tilfredse. Derfor lader vi på vore egne, vore forgængeres og efterkommeres vegne fornævnte dronning Margretes fader, kong Valdemar - Gud have hans sjæl - hendes forfædre samt fornævnte dronning Margrete selv og hendes arvinger og efterkommere kvit og fri og fuldstændig uden forpligtelse vedrørende alle de foran skrevne punkter samt alt andet uden undtagelse. Og vi erkender, at hverken vi eller vore efterkommere eller nogen anden på vore vegne eller på vore efterkommere vegne har nogen ret til eller krav på nævnte ø Kalø eller nævnte slot Kalø eller dets tilliggende eller til nogen kongelig ret eller kongegods på landet Samsø, som vi eller forfædre på noget tidspunkt har haft eller har til pant eller som len af kongerne i Danmark eller af vor nævnte nådige frue, dronning Margrete, eller af kronen på nogen måde, hvad angår disse foranskrevne punkter. Til større bekræftelse på og sikkerhed for, at alle disse foranskrevne punkter skal forblive bestandige, faste, og ubrydelige og uigenkaldeligt overholdes i alle henseender sådan som står skrevet ovenfor, har vi fornævnte biskop Bo og kapitlet i Århus med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd har den ansete fader i Gud samt ansete og velbyrdige mænd, nemlig biskop Jakob af Bergen, provst Kristian af Roskilde, hr. Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, hr. Johan Skarpenberg, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, hr. Jakob Troelsen, hr. Herman Flemming, riddere, og Jens Svendsen Brims, væbner, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Kalundborg i det Herrens år 1407 lørdagen efter quasi modo geniti søndag (1. søndag efter påske).