1407. 19. september. Ribe


Biskop Eskil og kapitlet i Ribe kvitterer dronning Margrete for al skyld, gæld og krav, hvormed hendes fader kong Valdemar og hun selv havde været forpligtet over for Ribe bispedømme.

Tekst efter A:

Tekst

Wi Eskill meth gudhs nadhe bisschopp .i. Ripe oc alt capitel .i. then samme stadh kænnes meth thettæ wort opne breff. vm all then schyld. schyldnyng. gæld. scathe manyng oc attalen. oc vm allt thet. som høyghboren første konung Woldemar wor nadhighe frues drotnyng Margretes father hwes siæll gudh haue/ æller hænnes forældre. æller fornempdæ wor frue drotnyng Margreta noghen tidh haue schyldeghe. æller noghet vm plichteghe wæret æller ære/ woræ forfæthre bisscope. oc capitel. æller domkirken .i. Ripe. æller Ripe bisscopsdøme. æller oss .e. what thet hælst heder æller er/ ♦ Foræ alt thettæ forscrefne hauer høyghboren førstynne fornempde war nadhighe frue drotnyng Margreta oss. swo fulleleghe fult oc alt giort. oc betalet æfter wor eyen wilghe oc nøye. swo at oss fulleleghe oc wæl at nøyer/ ♦ Oc aff thy at all thing ære swo fulkomeleghe schethe. oc giorthe .i. alle made som forescreuit star/ tha lade wi fornempde bisschop Eskill. oc alt capitel i Ripe oc woræ æfterkomere oc woræ arfuinge/ fornempde war nadighe frues drotning Margretes fornempde father konung Woldemar oc hænnes forældre. oc hænne/ oc hænnes arfuynge. oc æfterkomeræ. quitte. lethighe. løse oc gantzce orsaghe foræ all schyld. schyldnyng manyng scadhe oc gæld/ oc foræ all attalen. oc foræ all stycke ænkte vndentaghet som wæret haue æller ære .i. noghræ made ♦ Oc til mere bewaring oc wissen at alle thisse forscrefne stycke oc article. oc hwort there with sich scule stadhughe faste. oc vbrødeleghe bliue oc holdes ewerdeleghe oc wgencalleleghe .i. alle made som forescreuit star wten alt archt [æ]ller hielperæthe tha haue wi fornempde bisschopp Eskill. oc alt capitel .i. Ripe ladet wore incigle meth wilghe oc witscap hænges foræ thettæ breff ♦ Oc til witnesbyrdh haue hetherleghe fæthre meth gudh oc welborn[e] mæn. swosom er erchebisschopp Iacop aff Lund bisschopp Pæther aff Roskilde. bisschop Iacop aff Berghen. her Ienes Anderssøn. her Folmar Iacopssøn her Anders Iacopssøn. her Pæther Nielssøn aff Agardh her Iohan Scarpenb[er]gh her Erik Nielssøn. her Magnus Munk. her Ienes Nielssøn aff Auendzbergh her Iacop Throuelssøn. her Iohan Olefsøn. oc her [Biø]rn Olefssøn. riddere ladet theres incigle hænges foræ thettæ breff ♦ Datum in ciuitate Ripensi anno domini millesimo quadringentesimo septimo. secunda feria proxima ante festum beati Mathei apostoli et ewangeliste.

Oversættelse

Vi Eskil, af Guds nåde biskop i Ribe, og hele kapitlet sammesteds bekender med dette vort åbne brev angående al den skyld, skyldighed, gæld, skade, krav eller tiltale og alt det, som den højbårne fyrste kong Valdemar, vor nådige frue dronning Margretes fader - hvis sjæl Gud have - eller hendes forfædre eller vor fornævnte frue dronning Margrete selv på nogetsomhelst tidspunkt har været skyldige eller forpligtede med overfor vore forgængere, biskopperne, og kapitlet eller domkirken i Ribe eller Ribe bispedømme eller er det overfor os, hvordan det end benævnes eller hvad det end er. For alt dette føromtalte har den højbårne fyrstinde vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, fuldt og helt fyldestgjort os og betalt os efter vor vilje og til vor tilfredshed, så at vi er fuldstændigt og vel tilfredse. Eftersom alle ting er fuldbyrdet og sket i alle henseender, således som står skrevet ovenfor, så lader vi fornævnte biskop Eskil og hele kapitlet i Ribe for os samt for vore efterkommere og arvinger vor fornævnte nådige frue, dronning Margretes fornævnte fader, kong Valdemar, hendes forfædre og hende selv samt hendes arvinger og efterkommere være kvit og fri samt fritaget og ganske uden ansvar for al skyld, skyldighed, krav, skade og gæld samt for al tiltale og for alle sager uden undtagelse, der enten har været eller på nogen måde kan være os imellem. Til yderligere bekræftelse på og sikkerhed for, at alle disse foranskrevne punkter og artikler hver især skal forblive bestandige, faste og ubrydelige samt overholdes evindeligt og uigenkaldeligt uden alt svig eller skade i alle henseender således som står skrevet ovenfor, har vi fornævnte biskop Eskil og hele kapitlet i Ribe med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd har de hæderværdige fædre med Gud og de velbyrdige mænd, nemlig ærkebiskop Jakob af Lund, biskop Peder af Roskilde, biskop Jakob af Bergen, hr. Jens Andersen, hr. Folmer Jakobsen, hr. Anders Jakobsen, hr. Peder Nielsen af Ågård, hr. Johan Skarpenberg, hr. Erik Nielsen, hr. Mogens Munk, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, hr. Jakob Troelsen, hr. Johan Olufsen, og hr. Bjørn Olufsen, riddere, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i byen Ribe i det Herrens år 1407 mandagen inden apostlen og evangelisten sankt Matthæus' dag.