1407. [Omkr. 22. september].


Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsbrev, at Klaus Limbek skøder Trøjborg til dronning Margrete.

Tekst efter nil

Tekst

Item eth koning E<rik> breff giffuit pa retterting at Claues Lembeck skøtte drotning M<argrete> Trøieborgh cum adiacenciis. ♦ Datum ut supra.

Oversættelse

Kong Eriks brev, givet på retterting, at Klaus Limbek skødede dronning Margrete Trøjborg med dets tilliggender. Givet som ovenanført.