1408. 12. marts.


Biskop Peder af Roskilde indstifter uddelinger i Vor Frue kirke i København ved de kanoniske tider og skænker den biskoppelige sildetiende af København og Amager, to grundstykker og en gård samt skylden af 12 slagterboliger i Bjørnebrogade hertil til gengæld for afholdelsen af en årtid for alle biskopper af Roskilde.

Tekst efter Aa1:

Tekst

In nomine domini amen/ ♦ Ad perpetuam rei memoriam/ uniuersis Christi fidelibus quorum interest uel interesse poterit quomodolibet in futurum/ nos Petrus dei gracia episcopus Roskildensis liquere uolumus per presentes quod cum sacra teste scriptura[a] cuilibet prelacionis predito dignitate euellere/ destruere edificare et planttare/ diuinitus sit iniunctum in uinea siquidem domini Sabaoth Ihesu Christi dextera transplantata et inundacione uiuifici sui sanguinis fecundata/ <in>[1] ecclesia uidelicet beate Marie uirginis Hafnis collegiata nobis lege diocesana subiecta absurdus ab olim inoleuit abusus quia ibi sompnolenta tepidorum ymmo torpidorum et negligentium ignauia officiose et deuote feruenter laborancium sedulitati compari premiorum participio penitus coequatur/ et labores sibi usurpatos depascitur alienos/ unde torpentis succrescentibus indeuocionis labruscis/ et uitalem uegetacionis humorem sibi attrahentibus deuotorumque cultura deserta uinea domini prochdolor sterilescit/ nos igitur ueteris morbi uepribus extirpatis ipsam domini uineam noue plantacionis antidoto excolere cupientes communicatis super hoc maturo deliberatoque consilio et consensu dilecti capituli nostri Roskildensis huiusmodi nostrum affectum plurimum approbantis/ distribuciones pro horis canonicis in dicta ecclesia Hafnensi aspirante nobis clemencia saluatoris de nouo fundamus instituimus et ordinamus secundum statuta et antequam ecclesie Roskildensis consuetudinem perpetuo duraturas/ quatinus os bouis in area domini triturantis post labores habeat quod ruminet/ et uberioris sustentacionis stipendia colligat unde uiuat/ ut sic circa diuina deuote feruentes deuotius ferueant ac tepidi continuis damni tediis affecti/ et spe maioris lucri excitati detorpeant euigilent et diuinitus incalescant pro quarumquidem distribucionem sustentacione debita actore domino perpetuo duratura bona nostra infrascripta uidelicet decimas episcopales allecium de piscacionibus uillanorum Haffn et habitancium in insula Amaghe/ item quendam fundum cum estuario wlgariter batstuwe in eodem fundo constructo Haffnis prope mare situatum item alium fundum predicto fundo contiguum quem de quodam Thrugoto emimus. item quandam curiam ibidem quam prius tenuit quidam skipper Ioseph ad occidentem apud cordigeros platea communi intermedia situatam/ item censum debitum de duodecim mansionibus carnificum ibidem in Byornebrogadæ sitis una cum omnibus et singulis dictorum bonorum attinenciis quibuscumque nominibus censeantur dilecto capitulo nostro Haffnensi in omnipotentis dei et gloriose uirginis Marie genitricis sue predicti loci patrone gloriam et honorem ac anime nostre et animarum omnium episcoporum Roskildensium remedium et salutem. inter uiuos donamus et tradimus/ ipsorumque bonorum proprietatem dominium et possessionem realem pleno iure assignamus et per presentes scotamus perpetuo possidenda/ ♦ Ut autem uia maliciis et controuersiis precludatur uolumus et sanccimus quod nullus pretextu cuiusuis occasionis aut iuris uel facti colore exquisito de prenominatis distribucionibus aliqualiter participet nisi qui in horis canonicis in choro et in habitu consueto personaliter sine fraude interfuerint secundum statuta et consuetudinem ecclesie Roskildensis. ♦ Item uolumus quod capitulum ecclesie Haffnensis predictum racione donacionis prelibate anniuersarium generale omnium episcoporum Roskildensium defunctorum precedencium et futurorum cum uigiliis nouem leccionum et missa pro defunctis semel annis singulis quando conueniencius fieri poterit solemniter celebrare perpetuo sit astrictum. ♦ In quorum fundacionis institucionis et donacionis euidentiam firmiorem presentes litteras sigillorum nostri et capituli nostri Roskildensis supradicti appensione fecimus roborari. ♦ Actum et datum anno domini m° quadringentesimooctauo die beati Gregorii pape.

1. <in>] mgl. Aa1.
a. scriptura] cf. Jer. 45,4.

Oversættelse

I Guds navn, amen. Til evig erindring om sagen vil vi Peder, at Guds nåde biskop af Roskilde, med dette brev, at det skal være klart for alle troende kristne, hvem det vedkommer eller på enhver måde i fremtiden vil kunne vedkomme, at skønt Gud ifølge den hellige skrifts vidnesbyrd har pålagt enhver, der udstyret med værdighed som foresat at rykke op, ødelægge, bygge og plante i den Herre Zebaoths vingård, der er beplantet af Jesu Kristi højre hånd og gødet ved overrisling af hans livgivende blod, har det meningsløse misbrug fra gammel tid vokset sig fast i kirken, nemlig den hellige Jomfru Marias kollegiatkirke i København, der er underkastet og ifølge stiftes lov, eftersom de lunknes, ja snarere de forstenedes og forsømmeliges dorske ørkesløshed fuldstændigt ligestilles med de pligtopfyldende og hengivent glødende arbejdendes iver ved den ligelige deling af belønningerne og fortærer andres arbejde, som de har tiltaget sig, hvorfor Herrens vingård - o, ve - bliver gold, idet den lammende ugudeligheds ranker skyder op og drager den livgivende vækstvædske til sig, og de frommes dyrkning bliver øde. Idet vi altså, efter at den gamle sygdoms tjørnekrat er ryddet, ønsker at bearbejde denne Herrens vingård ved en ny plantnings modgift efter at have indhentet modent og velovervejet råd herom og samtykke hertil fra vort elskede kapitel i Roskilde, der billiger denne vor stræben såre meget, grundlægger, indstifter og forordner vi af nyt uddelinger til de kanoniske tider i nævnte kirke i København, idet frelserens mildhed understøtter os, i overensstemmelse med bestemmelser og gammel sædvane ved kirken i Roskilde, at vare evindeligt, at oksen, der tærsker på Herrens område, efter anstrengelserne skal få i mund, hvad den kan gumle, og samle det rigelige underholds løn, hvor af den kan leve, således at de, der fromt brænder for det guddommelige, frommere kan brænde, og de lunkne, der er grebet af skadens vedvarende lede og opægget af håb om større vinding kan løses, vågne op og opflammes af det guddommelige, og til passende opretholdelse af disse uddelinger, der med Guds hjælp skal vare evindeligt, skænker vi blandt levende og overgiver vi vort nedenforanførte gods, nemlig de biskoppelige sildetiender af bymændene i Københavns og af indbyggerne på øen Amagers fiskeri, fremdeles et grundstykke med et ildhus, på folkesproget badstue, opført på samme grundstykke, i København nær havet, fremdeles et andet grundstykke, grænsende op til fornævnte grundstykke, som vi købte af en vis Trued, fremdeles en gård sammesteds, som en skipper Josef tidligere sad inde med, mod vest midt i Algaden ved rebslagerne, fremdeles den skyldige skat af 12 slagterboliger sammesteds i Bjørnebrogade sammen med alle tilliggender til nævnte gods, med hvilket navne de end benævnes til vort kapitel i København til hæder og ære for den almægtige Gud og den strålende jomfru Maria, hans moder, fornævnte stiftelses skytsherre og til bod og frelse for vor sjæl og alle biskopper af Roskildes sjæle, og vi overgiver med fuld ret ejendomsretten, herredømmet og den virkelige besiddelse af dette gods, og vi skøder det med dette brev, at besidde evindeligt. Men for at vejen skal aflukkes for ondskab og trætter, er det vor vilje og bestemmer vi, at ingen under påskud af et eller andet retsligt eller faktisk tilfælde af udsøgt beskaffenhed på nogen måde skal deltage i fornævnte uddelinger undtagen de, som personligt uden svig deltager i de kanoniske tider i koret og i sædvanlig dragt i overensstemmelse med Roskildekirkens bestemmelser og sædvane. Fremdeles er det vor vilje, at fornævnte kapitel ved kirken i København i medfør af fornævnte gave evindeligt skal være bundet til højtideligt een gang hvert år, når det kan ske på passende måde, at holde en almindelig årtid for alle afdøde biskopper af Roskilde, forudgående og fremtidige, med ni lektiers vigilier og en messe for de afdøde. Til urokkeligt bevis for denne grundlæggelse, indstiftelse og gave har vi ladet dette brev bestyrke ved at hænge vort og vort ovennævnte kapitel i Roskildes segl under. Forhandlet og givet i det Herrens år 1408 på paven sankt Gregors dag.