1408. 10. juli. Slagelse


Hr. Hans Podebusk bekendtgør, at han har skødet og opladt sin arv og del i Skarsholm til dronning Margrete.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Iæch Hannus aff Po[dbusc ri]ddare kungøer oc kennes for alle the thette breeff see eller høræ. vm then arff oc deel. ræticheet oc gots. som mich æftyr min kære husfrowe Iohannæ Barnyms dotter hues syel guth haue. til er fallen eller til fallæ eller pa kunne komme. e i hwat m[a]dæ thet helzst kunne wæræ. in mæth frv Edhlæ. fornefnde her Barnyms efterleue. min fornefnde husfruwes. modher i Sch[a]rsholm ok Scharsholms fang eller i nogen then arff gots oc ræticheet. e hwar thet helst ligger eller ær som iæc æfter forde min husfruwe erfde som fore er sacht swa oc vm then rætichet oc arff som iek fik aff frw Kyrstinæ her Thorbern Pætherssøns [e]fterleue oc aff hennes modher frv Gertrudh ♦ All thenne forscryfne arff. oc del ræticheet oc gotz hauer iech meth ia oc goth wilg[h]e radh oc samthycke. myt oc myne wenes. mektich førstinnæ min nathige fruwe drotning Margretæ ok hennes arwingæ oc eff[ter]kommare. schøt vpladet oc affhænt fran mic oc myne arwinge. til euerdelich eyæ ♦ Ok kennes iek mik for alt thettæ forscr[ef]ne. aff fornefndæ min nathige fruwe drotning Margretæ. bothe pa hennes eynæ weghne. oc swa pa forde frw Edhles weghne swa fult oc alt eftir min wilghe. scheet. oc gyort at wære. sua at for alt thettæ forscrifne mic fullelicæ oc wel at nøyer ♦ Thy lader iegh for mik oc mine arwingæ fornefnde min fruwæ. drotning Margretæ oc hennes arwinge oc efterkommaræ. ok fornefndæ frw Ethlæ oc hennes arwinge. qwitæ ledhughe oc gantzæ orsaghæ meth thettæ mit opne breff for alt thettæ forscrifne. oc for all ydermeer til talen kraff oc maning. bothe for the geld som forde fru Ethlæ eller oc fornefnde min fruwe pa hennes weghne. schyldich war at geldæ meth mik efter forde min husfrwes døth. oc bathe for arff oc ræticheet oc for all stucke e huat thet heder eller ær. ♦ Ok kennes iæc mic eller myne arwingæ engen ræt eller til talen huerkin til forde min fruwe drotning Margretæ eller hennes arwinge oc efterkommaræ. oc ey til forde frw Ethlæ eller hennes arwinge at haue eller hauæ sculæ vm noghet aff thettæ forscrifne i nogræ madæ ♦ Ok til mere bewaring allæ thysse forscrifne stuckes tha hauer iek forde Hannus aff Podbusc riddare mit incigle meth wilghe oc witscap hengt for thettæ breff ♦ Oc til witnesbyrdh. her Folmar Iæcøpssøns. oc her Pritberns incigle aff Podbusch. ♦ Datum Sclaulosie anno domini millesimoquadringentesimo octauo. ipso die beati Kanuti regis et martiris\

Oversættelse

Jeg Hans Podebusk, ridder, bekendtgør og bekender for alle, der ser eller hører dette brev, angående den arv og part, den rettighed og det gods, der er tilfaldet mig efter min kære hustru Johanne Barnimsdatter - Gud have hendes sjæl - eller som sammen med fru Edel, nævnte hr. Barnims enke, min nævnte hustrus moder, kan tilfalde eller tilkomme mig, hvad gods det så end kan være, nemlig i Skarsholm og Skarsholm overdrev, eller i noget af den arv, det gods og den rettighed, hvor det end er beliggende eller findes, som jeg arvede efter min fornævnte hustru som før nævnt, desuden angående den arv og rettighed, som jeg fik af fru Kristine, hr. Torben Pedersens enke, og af hendes moder fru Gertrud. Al denne foranskrevne arv og part, denne rettighed og dette gods har jeg med mit jaord og min gode vilje og mit og mine venners råd og samtykke skødet, opladet og afhændet bort fra mig og mine arvinger til den mægtige fyrstinde, min nådige frue, dronning Margrete, og til hendes arvinger og efterkommere til evig besiddelse. Jeg bekender, at jeg er blevet fuldkommen fyldestgjort efter min vilje og har fået fuld betaling for alt dette foranskrevne af min fornævnte nådige frue, dronning Margrete - både på hendes egne vegne og på fornævnte fru Edels vegne - så at jeg var fuldt ud og vel tilfreds. Derfor lader jeg med dette mit åbne brev på mine egne og min fornævnte frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere og fornævnte fru Edel og hendes arvinger være kvit og fri og ganske uden ansvar for alt dette foranskrevne og for al yderligere tiltale, krav og fordring såvel for de penge, som fornævnte fru Edel eller min fornævnte frue på hendes vegne var pligtig at betale mig efter min fornævnte hustrus død, såvel som for arv og rettighed og alt andet, hvad det end hedder eller er. Jeg bekender, at hverken jeg eller mine arvinger på nogen måde kan eller vil kunne påberåbe ret til eller gøre krav på noget af dette foranskrevne hverken over for min fornævnte frue, dronning Margrete, eller hendes arvinger og efterkommere eller over for fornævnte fru Edel eller hendes arvinger. Til yderligere bekræftelse på alle disse foranskrevne punkter har jeg fornævnte Hans Podebusk, ridder, med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev. Til vidnesbyrd er hr. Folmer Jakobsens og hr. Predbjørn Podebusks segl hængt herunder. Givet i Slagelse i det Herrens år 1408 på kongen og martyren sankt Knuds dag.