1408.


Aksel Jakobsens (Thott?) anerkendelsesbrev på en gård i Sterup.

Tekst efter reg

Tekst

Eth Axill Iacobszønns wederkiienndellse breff paa enn gaard y Stiirup. ♦ Aar mcdviii.

Oversættelse

Aksel Jakobsens anerkendelsesbrev på en gård i Sterup. År 1408.