Omkring 1408.


Befaling om, at en række breve skal udleveres til kongen, biskoppen af Odense og biskop og kapitel i Roskilde med henblik på oprettelse af et kloster i Grimstrup.

Tekst efter reg

Tekst

Item thesse forne breff ere vdi eet malet beslaget skrin met messingh oc thet war beseyglet oc war screffuit swo paa ♦ Thesse breff schule antwordes koningen oc biscopen i Othens oc biscopen oc capitel i Roskild swo at ther schal bygges i closter aff Grimstorp oc all thet gotz ther tilligher met breffuen schall lige til thet closter.

Oversættelse

Fremdeles er disse fornævnte breve i et malet messingbeslået skrin, og det var beseglet, og der var skrevet således derpå: Disse breve skal overgives kongen og biskoppen af Odense og biskoppen og kapitlet i Roskilde, således at der skal bygges et kloster af Grimstrup, og alt det gods, der ligger dertil, tillige med brevene skal ligge til det kloster.