Omkring 1408.


Arvingerne efter Gevert Meinstorp erkender at have modtaget 47 mark sølv af prioren i Antvorskov på Hemming Ottenhuse børns vegne.

Tekst efter reg

Tekst

Gewer Meinstrup i Wrangstorp arffuinger bekiennder sig att haffue enntfangit aff prioren i Anndtuorschouff 47 marck sølff paa Hemmingi Oxennhuses børns wegnne.

Oversættelse

Gevert Meinstorp i Vrangstrups arvinger erkender at have modtaget 47 mark sølv af prioren i Antvorskov på Hemming Ottenhuse børns vegne.