1409. 24. februar.


Henrik Nielsen, søn af den afdøde ridder hr. Niels Thomsen af Enggård, sælger sit gods i Rostrup til ridderen hr. Johan Olufsen til gengæld for dennes gods i Egense.

Tekst efter A

Tekst

Alle men thettæ breff see eller høre læsit kungør iæc Henric Nielssøn her Niels Thomessøns søn aff Engardh forthum ridder at iæc wetherkenner mec oc minæ arwingæ en welboren man her Iehan Olafsøn aff <Siøholm>[1] ridder oc hans arwingæ alt gotz ther myn father atæ then tiidh han døthe. som er i Rosændorp i Scambyheret bathe bygd oc øthæ for annet hans gotz i Eghens i Scambyheret liggende ther han mec meth sit opne breff sald oc scøt hawer at hawæ sald scøt oc afhent til ewerdelegh æyæ ♦ Thy binder iæc mec til oc minæ arwinge then forede her Iehan oc hans arwingæ the forede gotz meth alle theres tillythelsæ enktæ vnden taghit atfrii oc athemlæ for hwers mantz patale som landsloff til sigher ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum nobilium dominorum Tiderici Hesten Nicolai Biill militum Erici Mattissøn et Roberti Ricquardsøn proconsulum Ottoniensium presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m°cd° nono dominica Inuocauit.

1. <Siøholm>] fejlagtig udeladt, A.

Oversættelse

Jeg Henrik Nielsen, søn af hr. Niels Thomsen af Enggård, afdød ridder, kundgør for alle mænd, der ser eller hører dette brev læst, at jeg erkender, at jeg og mine arvinger har solgt og skødet og afhændet til evindelig ejendom alt det gods, som min fader ejede på det tidspunkt, han døde, hvilket er i Rostrup i Skam herred, både bebygget og øde, til en velbyrdig mand hr. Johan Olufsen af .....1), ridder, og hans arvinger til gengæld for andet af hans gods, som ligger i Egense i Skam herred, som han har solgt og skødet mig med sit åbne brev. Derfor forpligter jeg og mine arvinger til at fri og at hjemle den fornævnte hr. Johan og hans arvinger det fornævnte gods med alle dets tilliggender, intet undtaget, for hver mands påtale, som lands lov tilsiger. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd de herrer Didrik Heest, Niels Bil, riddere, Erik Madsen og Robert Rikardsen, borgmestre i Odense, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1409 søndagen Invocavit.