1409. 17. juni. Århus


Kong Erik stadfæster Odense sankt Knuds klosters privilegier.

Tekst efter Aa:

Tekst

Vyh [E]rik meth gutz nadæ Danmarck Sw<e>riges[1] Norges [W]endes ok G[otes] konnigh ok hertugh ii Pommern/ kennes meth thette wort opne breff. for alle s[om] thet see eller høre ath the priuilegiæ frelsæ ok friheyth. som ware [2] forfædhre koninge ii Danmarck. aff theræ kerligheyt ok godha williæ ok sønnerlighæ nadhæ wnth ok giwet hawæ hetherlighe herræher[3] tesse breffuissere prieren. ok allæ brødheræ at sancte Knutz kirkæ innen Otthensæ i Fiiwn the sammæ priuilegiæ frelsæ ok friheyt wnna wi them fremdeles aff wor sondherligæ nadhæ ♦ Ok them statfesthæ wi ok fulbordhæ meth thette wort opne breff innen alle madæ som theræ priuilegiæ ok friheyt ludhæ som thette wort breff er wether[4] hencth ♦ Thi for biwdhæ wy alle wore foghedhe ok embytzmen ok alle andhre hwo the helst ære them aamot thette wort breff ath hindhræ[5] nwm heldher innen alle madhæ at fordhæ som forscreuet stoer ♦ Ok tiil bewaringh tesse forscreffne stukkes tha hawæ wi wort ingzegel ladhæt henghæ for thette worth breff ♦ Gywet innen Arws wndher wor herres føthelsæ aar thusendhæ firehundhrethæ wppæ thet niendhæ aar sancti Botelss dagh som abbet war.

1. Sw<e>riges] Sworiges Aa. 2. ware ] herefter fæd Aa. 3. herræ] rettet fra herrær Aa. 4. wether] herefter overstreget hengdh Aa. 5. hindhræ] med r tilf. o.l. Aa.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters samt hertug i Pommern, bekender med dette vort åbne brev over for alle, der ser eller hører det, at de privilegier, fritagelser og friheder, som vore forfædre, kongerne i Danmark, af deres kærlighed og gode vilje samt specielle nåde har indrømmet og givet de hæderlige herrer, nærværende brevvisere, prioren og alle brødrene i sankt Knuds kirke i Odense på Fyn, dem indrømmer vi fremdeles af vor specielle nåde. Og vi stadfæster og fuldbyrder dem i alle henseender med dette vort åbne brev, således som de privilegier og friheder lyder, der er hængt neden under dette vort brev. Vi forbyder alle vore fogeder og embedsmænd samt alle andre, hvem det end kan være at lægge hindringer i vejen for dette brev eller på nogen somhelst måde at skade det som foran skrevet. Til bekræftelse på disse foranskrevne punkter har vi ladet vort segl blive hængt under dette brev. Givet i Århus år 1409 efter vor herres fødsel på abbeden sankt Bodulfs dag.