[Før 1409. 3. september].


Erklæring om, at hr. Folmer Jakobsen og hr. Hans Podebusk inden mortensdag skulle føre bevis for, at der ved skiftet efter Peder Vendelbo er udredt en søsterlod til hr. Jens Falks forældre; sker det ikke, skal de udlægge hr. Abraham Brodersen tilsvarende jordegods på Sjælland.

Tekst efter registraturen

Tekst

Item var aff sagt fore drotning Margrethe vthi righens raad oc flere gode men at her Falmer Ipszen oc her Hannes fan Podbusk skulde beuise indhen sancti Martensdag nest komendis i Roskildhe met skiffthe breff qwitte breff eller the vare till landz ting och gaffue hwer andhre quit oc at man findher skellige lande breff ther om at her Pether Vendelboos skiffthe som skifftes effther hannem ther han var dødt eller man findher noghen beuisning som er giort po reth tingh eller for koninghen aff Danmark at her Iens Falcks foreldhere er fwld sked for en søsther deell oc er thet so at beuisning icke kommer po sted tiid oc stwndt tha skall her Falmer oc her Hannes vdlegge Abram Brodhersszen so got iorde godtz vthi Sielland som her Per Nielsszens olde modher frwe Cicilie mars her Ericks høstrv fick till sin fedherne deell oc tisligest met selff tolte køns nempdt giore her Bo Falcks hwsfrwes dell som her Pether Vendelboss dotther dotther so got i iorde godtz i Siellandt som thet Abram haffuer.

Oversættelse

Fremdeles blev der afsagt for dronning Margrete i rigets råd og flere gode mænd, at hr. Folmer Jakobsen og hr. Hans Podebusk inden sankt Mortens dag næstkommende i Roskilde med skiftebrev, kvitteringsbreve skulle bevise, eller de var på landsting og gav hverandre kvittering, og at man finder forskellige landes brev derom, at hr. Peder Vendelbos skifte, som skiftes efter ham, da han var død, eller man finder noget bevis derom, som er gjort på rette ting eller for kongen af Danmark, at hr. Jens Falks forældre er fyldestgjort for en søsterlod, og forholder det sig således, at bevis ikke kommer på sted, tid og time, da skal hr. Folmer og hr. Hans udlægge Abraham Brodersen så godt jordegods på Sjælland, som hr. Peder Nielsens bedstemoder fru Cecilie, hr. marsk Eriks hustru, fik som sin fædrene lod, og desuden med selvtolvte kønsnævn gøre hr. Bo Falks hustrus lod som hr. Peder Vendelbos datterdatter så godt i jordegods på Sjælland, som det Abraham har.