1409. 3. september. Svartsjö


Hans von Podebusk, ridder, erkender, at have sluttet forlig med hr. Abraham Brodersen, ridder, om retten til dennes døtres arv.

Tekst efter Gammeldanske Dipl. l.l.

Tekst

Iæk Hanes van Potbusch riddere kennes meth thettæ myt opnæ breff at wælboren man her Abram Brotherssøn riddere oc iak æræ her meth at schilde meth een gantz ændæ vm then søsterdeel som fornempdæ her Abrams dotter børn her Iens Falks ridderes børn sculde hafwæ aft i Skærnæ i allæ madæ som her æfter føligher ♦ Først at fornempde her Abram vppa syn fornempdæ dotters barnæ wæghnæ scal gensten hafwæ oc behaldæ frii oc fræls vppa theræ wæghne twa læster korn i Lundfarlund oc i Skørpinge i Syæland liggende som han her til hafwer haft oc han nw i wæræ hafwer/ oc firæ lester korn aff thet som nw til Skærnæ ligger i besat oc belæghlicht gotz for thettæ forscrifnæ/♦ Oc ær thet swo talet oc ænt mellen fornempdæ her Abram oc mic at myn søn Henning van Potbusch scal tagæ eet hans dotterbarn her Iens Falks dotter iuncfrw Kirstin sich til husfrw meth gudz hiælp i swo madæ at iac schal frii fornempdæ myn søn Henning van Potbusch alt thet som nw til Skærnæ ligger oc gardhen Skærnæ for the andræ hans søtzskøne oc for allæ the som ther meth rættæ vppa talæ kunnæ/♦ Oc nar gudh wil at fornempde myn søn Henning van Potbusch oc fornempdæ her Abrams dotter barn her Iens Falks dotter iuncfrw Kirstin sammen kommæ oc the barn sammen fongæ meth gudz hiælp tha sculæ thisse fornempde twa lester korn i Lundfarlund oc i Skørpinge i Syæland liggende oc the firæ læster korn aff thet som nw til Skærnæ ligger som fornempde her Abram nw gensten i syn wæræ schal hafwæ vppa fornempdæ hans dotters barnæ wæghnæ oc fiærdhæ delen i gardhen Skærnæ waræ theræ barnæ mødherne/ oc alt thet andræ som nw til Skærnæ ligger oc gardhen Skærnæ/ thet scal waræ theræ fædherne ♦ Thok scal fornempde her Abram hafwæ oc behaldæ frii oc fræls i syn wæræ/ the fornempdæ twa lester korn i Lundfarlund oc i Skørpinge i Syæland liggende oc the firæ læster korn i Iutland liggende som han nw gensten i syn wæræ scal hafwæ vppa hans dotters barnæ wæghnæ for then søsterdeel som the sculde hafwæ haft i Skærnæ som fore ær sacht swo lenge til thes gudh wil at fornempde myn son Henning van Potbusch oc fornempdæ her Abrams dotter barn her Iens Falks dotter iuncfrw Kirstin sammen kommæ som fore screuet star ♦ Scheer thet oc swo at fornempde myn søn Henning van Potbusch eller forde her Abrams dotter barn fornempdæ her Iens Falks dotter iuncfrw Kirstin annan theræ eller badhe døø oc affgangæ før æn the sammen fongæ thet gudh forbyudhe tha scal fornempde her Abram hafwæ oc behaldæ the fornempdæ twa lester korn i Lundfarlund oc i Skørpinge i Syæland liggende oc the firæ lester korn i Iutland liggende frii oc fræls vppa hans dotters barnæ wæghnæ for then søsterdeel som the sculde hafwæ haft i Skernæ som fore ær sacht/♦ Oc iac fornempde Hanes van Potbusch riddere scal hafwæ allen gardhen Skærnæ oc thet ther nw til ligger vden thisse forscrifnæ firæ læster korn i Iutland liggende oc the twa læster korn i Syæland liggende som fore ær sacht/♦ Oc her meth scal alt scifte oc al dønd waræ ænd mellen fornempdæ her Abram Brodherssøn ridderæ oc hans dotter børn fornempdæ her Iens Falks børn oc theræ arfwingæ oc mellen mic oc myn børn oc mynæ arfwingæ ♦ Allæ thisse forscrifnæ styckæ lofwar iac fornempde Hanes van Potbusch riddere meth mynæ arfwingæ fornempdæ her Abram Brotherssøn ridderæ/ oc hans dotter børn her Iens Falks børn fornempde/ oc theræ arfwingæ stadhighæ fastæ oc vbrodelica at haldæ with myn godho tro oc sannend oc vden alt archt oc hiælpærædhe i allæ madæ som her fore screuet staar ♦ Ok til mere bewaring allæ thisse forscrifnæ styckes tha hafwer iac fornempde Hanes van Potbusch riddere myt incigle meth wiliæ oc witscap hengt for thettæ breff ♦ Ok til witnesbyrdh ærlicæ oc wælbornæ mentz swosom ær abbot Hanesses aff Alwaster her Iens Nielssøns domprowastens af Vpsalæ/ Thorkel Bragdhes Iens Laurenssøns Pawel Stighsøns Swen Baads oc Beynt Odsøns awapns incigle ♦ Datum Swartæsyø anno domini millesimo quadringentesimo nono tercia feria proxima ante festum natiuitatis beate Marie uirginis.

Oversættelse

Jeg Hans v. Podebusk, ridder, erkender med dette mit åbne brev, at velbyrdig mand hr. Abraham Brodersen, ridder, og jeg hermed helt og holdent på al måde, som herefter følger, er blevet enige om den søsterdel, som førnævnte hr. Abrahams datters og ridderen Jens Falks børn skal have til arv i Skjern: for det første skal førnævnte hr. Abraham på sin førnævnte datters børns vegne straks have og beholde frit og frelst to læster korn i Lundforlund og i Skørpinge, beliggende i Sjælland, som han indtil nu har haft og nu har i sin retmæssige besiddelse, og fire læster korn af det som nu ligger i besat og belejligt gods til Skjern for dette førskrevne. Og det blev således aftalt imellem førnævnte hr. Abraham og mig, at min søn, Henning v. Podebusk skal tage et af hans datters og hr. Jens Falks børn, jomfru Kristine, til hustru med Guds hjælp på sådan måde, at jeg skal fri min førnævnte søn Henning v. Podebusk alt det, som nu ligger til Skjern og gården Skjern, fra de andre af hans søskende og fra alle dem, der med rette kunne have et krav herpå. Og når Gud vil, at min førnævnte søn Henning v. Podebusk og førnævnte hr. Abrahams datters og Jens falks datter jomfru Kristine kommer sammen og med Guds hjælp avler børn, da skal disse førnævnte to læster korn i Lundforlund og i Skørpinge i Sjælland og de fire læster korn af det (gods), som nu ligger til Skjern, som førnævnte hr. Abraham nu straks skal have i sin retmæssige besiddelse på sin førnævnte datters barns vegne; og fjerdedelen i gården Skjern skal være deres børns mødrene (arv) og alt det andet som nu ligger til Skjern og gården Skjern, det skal være deres fædrene (arv). Dog skal førnævnte hr. Abraham have og beholde fri og frelst i sin retmæssige besiddelse de førnævnte to læster korn i Lundforlund og i Skørpinge i Sjælland og de fire læster korn i Jylland, som han nu straks skal have i sin retmæssige besiddelse på sin datters børns vegne for den søsterdel, som de skulle have haft i Skjern, som før sagt, indtil Gud vil, at førnævnte min søn Henning v. Podebusk og hr. Abrahams datters og hr. Jens Falks datter jomfru Kristine kommer sammen, som førskrevet står. Sker det også, at min førnævnte søn Henning v. Podebusk eller førnævnte hr. Abrahams datters og førnævnte hr. Jens Falks datter jomfru Kristine, en af dem eller de begge, afgår ved døden, førend de undfanger - det Gud forbyde - da skal førnævnte hr. Abraham have og beholde de førnævnte to læster korn i Lundforlund og i Skørpinge i Sjælland og de fire læster korn i Jylland, frit og frelst, på sin datter børns vegne for den søsterdel, som de skulle have haft i Skjern som førsagt. Og jeg, fønævnte hr. Hans v. Podebusk, ridder, skal have hele gården Skjern og det der nu ligger til den uden disse førskrevne i Jylland liggende fire læster korn og de i Sjælland liggende to læster korn som førsagt. Og hermed skal alt skifte og al forhandling være endt imellem førnævnte hr. Abraham Brodersen, ridder, og hans datters og førnævnte hr. Jens Falks børn og deres arvinger og mig og mine børn og mine arvinger. Alle disse førskrevne stykker lover jeg førnævnte Hans v. Podebusk, ridder, sammen med mine arvinger, førnævnte hr. Abraham Brodersen, ridder, og hans datters og Jens Falks førnævnte børn og deres arvinger at overholde til stadighed, fast og ubrydeligt ved min gode tro og sandfærdighed uden nogen form for svig eller udflugter på al måde som her førskrevet står. Og til yderligere sikkerhed for alle disse førnævnte stykker, da har jeg førnævnte Hans v. Podebusk hængt mit segl for dette brev med vilje og vished. Og til vidnesbyrd (er) ærlige og velbyrdige mænds segl, således abbed Hans af Alvastra, hr. Jens Nielsen, domprovst i Uppsala, Torkil Brahe, Jöns Larsson, Povl Stigsen, Svend Båd og Bent Udsen. Givet i Svartsjö i det Herrens 1409nde år nærmeste tirsdag før festen for den hellige jomfru Marias fødsel.