1410. 4. februar.


Fru Maren, hr. Jens Mikkelsens datter, skænker sin hovedgård Lundegård og alt sit øvrige gods på Fur til Viborg domkapitel.

Tekst efter Langebek

Tekst

Iegh Maren her Iens Mickiilssøns (y fordwm tiid ridder på Fwuer) datter helssener medt wor herre alle thenom thenne breff seer. ♦ Effterthii att hederlig mend och herrer her Iens Mord prouist vti Viborgh och ganske capittell samme stedz haffuer beplichtet seg och syn efftherkommer (som effther tiidzens leyliighed vorder) vti gode troo med syn obne breff for myn oc myne foreldres seele saliighed att opretthe och fundere en altar vti sancti Martini kierchy paa then øø Fuer och att lade holde en messe for samme althar huer dagh tiill euigh tiidt wdi huilcken dagh som sømeligt er att messe ma holdis saa som thii ville suare for gudt paa then yderste dagh och att lade miin trygnings dagh holdis høytiidliig och gudeligh medt xii presther vdy samme Fuer kiirckii medt messer vigiliis och egne kost ♦ Huar for ieg samme Maren her Iens Michiilssøns dotter begerendis att forsee myn och myne forelders seeles salighet for varis synders forladelsses skyld skencker tiil seelgaff giffuer skøder tiill skicker vnder och vpp lader medt thet mitt breff tiill euindelig eydom tiill Viborg capitell och canick bord myn hoffuidtzgaardt som kaldis Lunde gordt medt myn andett goedz alt tiill hobe och huer y serd som ligger vthii Fuer sogen bygt och ødhe som meg er tiil falden aff rett arffue eller i huadt m[ode] titel medt alle och huer syn tiiligelsse v[oth och tørth] inthet [undertagendes] ♦ Och gier iegh och skiicker medt thette mytt obne breff samme [her Iens] Mord prouest vdy Viborig och canicker ibidem och theris effter[kommere tiil]l loffliig och sand besyddendis herrer och theris effther[kommere tiil]l loffliig och sand besyddendis herrer och eyer offuer alt forne [goetz ♦ O]ch bepliickter ieg meg och myn arffuinge att hiemlie och aldelis att frii for huer mandts tiiltale forne her Iens Mord och kanicker vdi Wiboriig kiircke och theris effther kommer alle forne goedz ♦ Tiill ydermeer vitnesbyrdt haffuer ieg hengtt myn indsegle for thette mit obne breff medt welburdiige mendz oc herrerss indzegler som er Iens Skarbenberg Iacob Laussøn aff Stattorp Niels Krabbe aff Nesum ryddere Terckiill Ienssøn aff Bliiestorp Lauris Pusel Bugi Nielssen Otthe Bossen vebnere ♦ Datum anno domini mcdx andhen dagh effther sancti Blasii martiris dagh.

Oversættelse

Jeg Maren, datter af hr. Jens Mikkelsen, i fordum tid ridder på Fur, hilser alle dem, der ser dette brev, med vor Herre. Eftersom de hæderlige mænd og herrer, hr. Jens Mår, provst i Viborg, og hele kapitlet sammesteds, med deres åbne brev har forpligtet sig selv og dem, der med tidens fylde bliver deres efterkommere, i god tro at oprette og grundlægge et alter i sankt Mortens kirke på øen Fur til frelse for min og mine forældres sjæle og til evig tid at lade afholde en messe foran samme alter hver dag på alle de dage, da det sømmer sig at holde messe, således som de vil stå til ansvar over for Gud på den yderste dag, samt at lade min årtidsdag afholdes i samme Fur kirke på højtidelig og gudelig vis med 12 præster, messer, vigilier og kost, som det sømmer sig, så skænker jeg Maren, hr. Jens Mikkelsens datter, der ønsker at sørge for min og mine forældres sjæles frelse, til forladelse for vore synder og giver som sjælegave samt skøder, overdrager, indrømmer og oplader min hovedgård, som kaldes Lundegård, med dette mit brev til evig besiddelse for Viborg kapitel og kannikkebordet sammen med alt mit andet gods, hvert især, beliggende i Fur sogn, som er tilfaldet mig ved retmæssig arv, eller på hvad måde det end er sket, og hvad det end kaldes, bebygget og øde, med alle tilliggender hver især, vådt og tørt uden undtagelse. Med dette mit åbne brev bestemmer jeg og forordner samme hr. Jens Mår, provst i Viborg, og kannikkerne sammesteds samt deres efterkommere som lovlige og retmæssige herrer over og besiddere af alt det fornævnte gods. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle fornævnte provst, hr. Jens Mår, og kannikkerne i Viborg kirke samt deres efterkommere alt det fornævnte gods og fuldstændigt at frigøre det for tiltale fra hvemsomhelst. Til yderligere vidnesbyrd herom har jeg hængt mit segl under dette mit åbne brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd og herrer, Johan Skarpenberg, Jakob Lavesen af Stårupgård, Niels Krabbe af Nissum, riddere, Torkil Jensen af Blistrup, Lars Pusel, Bugge Nielsen og Otto Bosen, væbnere. Givet i det Herrens år 1410 dagen efter martyren sankt Blasius' dag.