1410. 18. juli.


Niels Olufsen Lunge i Falkerslev skylder sin fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge ti lødige mark, hvormed dennes pant i Vester Såby forhøjes fra 30 lødige mark til 40 lødige mark.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn thettæ breff høre ællæ se helsser iæk Iess Olssøn Lwngæ wæpner i Falkærsløff ewinnelighe meth gwth ♦ Thet scal allæ mæn witherlict ware næruærendes oc kommendes thet iæk wetherkænner mek oc minæ ærwinge en ærlich man thænnæ næruærendes breffører hær Folmer Iæcobssøn Lwngæ min kære fædære oc hanss arwinghæ sculdwgh at ware ty lødhighe marc i sa dana paniæ som i Siælænd ære giwæ oc gængæ/ ♦ for hwilkæ ty lødhighe marc iæk oc minæ arwingæ then forde hær Folmer oc hanss arwinge twa minæ garthæ i Wæstræ Sawæby i Walbursheret i Siælænd ligænde i hwilkæ Iess Niælssøn oc Anderss Ienssøn nw i bo/ oc hwilkæ thua garthæ forde hær Folmer nw før for thræthywæ lødhighe marc i pant hawer. sa mighit dyræ som nw thesse ty lødhighe marc til sigher meth allæ thørræ til ligælssæ wat oc thiwrth ænctæ wnden taghit pant sæther meth thettæ mit opnæ breff meth sa dant skæl at the førmer breffwen ther pa gifnæ sculæ æncta[1] ware at thy wærre for thettæ breffueth sculd. ♦ Oc scal then forde hær Folmer oc hanss arwinge bære ther op aff fruct oc landhgilde hwort ar sa længe the wløsde staa[2] oc ænctæ reknende i houeth pænie ♦ Item til bindher iæk mek oc minæ ærwinghe then forde hær Folmer oc hanss ærwingæ the forde thua garthæ meth all thørræ telligælssæ fri oc at hemlæ æfter lanz logh for eth pant sa længe thessæ ty lødhighe marc worther gwlne ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Iohannis Gørstingh domini Iacobi presbiteri in Stodhaghræ domini Røthgær presbiteri in Rythy et Iohannis Olaui armigeri in Astorp presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m°cd°decimo feria sexta proxima ante festum beate Margarete uirginis gloriose.

1. æncta] rettet i t, A. . 2. staa] a eller o over andet a, A. .

Oversættelse

Jeg Niels Olufsen Lunge i Falkerslev, væbner, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med Gud. Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg anerkender, at jeg og mine arvinger skylder den ærlige mand, nærværende brevviser, min kære fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge, og hans arvinger ti lødige mark i sådan mønt, som er gyldig og gængs på Sjælland. For disse ti lødige mark forhøjer jeg og mine arvinger med dette mit åbne brev over for fornævnte hr. Folmer og hans arvinger pantesummen for mine to gårde i Vester Såby i Volborg herred på Sjælland, hvor Jens Nielsen og Anders Jensen nu bor, med ti lødige mark. Disse to gårde har fornævnte hr. Folmer indtil nu haft i pant for 30 lødige mark med alle tilliggender af vådt og tørt uden undtagelse, og de tidligere breve, der er udstedt i denne sag, skal ikke forringes i værdi på grund af dette brev. Fornævnte hr. Folmer og hans arvinger skal oppebære afgrøden og landgilden deraf hvert år, så længe de ikke indløses, og det skal ikke afregnes i gældens hovedstol. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle fornævnte hr. Folmer og hans arvinger de to nævnte gårde med alle deres tilliggender i overensstemmelse med landsdelens lov i form af pant, indtil disse to lødige mark bliver betalt. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt herunder sammen med segl tilhørende de gode mænd, Jens Gyrstinge, hr. Jakob, præst i Stadager, hr. Roger, præst i Rye, og Jens Olufsen i Åstrup, væbner. Givet i det Herrens år 1410 fredagen inden den glorværdige jomfru Sankt Margretes dag.