1410. 14. august. Sønderborg


Klaus von Thienen, høvedsmand på Nordborg, oplader slottet til kong Erik 7. af Pommern mod at denne inden mortensdag betaler de 1100 lybske mark, som slottet var ham pantsat for af hertuginde Elisabeth.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn thettæ breff see ællær høræ læsæs helsær iegh Claus van Tyn høuesman panæ Nørræborgh[1] panæ Alsæ inderlægæ meth gwdh ♦ Och kungør thet allæ mæn so wel the som nw æræ som the æn commæ sculæ at iegh hauer æn deythingen panæ ganget meth æn megtik herræ och førstæ koningh Erik aff Danmark Swerige Norge Wenden och Gotland och hertigæ ii Pomeren om Nørreborgh ii sodanæ madæ at iegh scal ii[2] æn fryth sidæ meth then forde myn herræ koningh hans wnderdanæ och allæ the han meth rætæ fordawthinger ii so danæ madæ at iegh och allæ mynæ swenæ och vnderdanæ sculæ myn herræ koningh ællær hans wnderdanæ ællær the som han fordawthinger meth rætæ ii ængen madæ scathæ ællær hindræ fo<r>innen fwllæ attæ dawæ nest commændæ eftæ sancte Mortens daw som nw nest commær. ♦ Och scal iegh mynæ swenæ och wort gotz rørændæ och wrærændæ panæ Alsæ liggændæ ii fryth sydæ och whindret bliuæ fore then forde myn herræ koningh och allæ the foræ hans skild gøræ och ladæ wilæ innen then forde tiidh/ ♦ Item æræ the wæriændæ som iegh hoos megh hauer panæ Nørræborgh xxv[3] wæriændæ ♦ Item sculæ the bønder och bokarlæ som biggæ och boo ii Nørræborgh lææn myn herræ koningh forde nw genist hillæ och swæriæ[4] om the welæ och iegh scal megh æntæ meth them bæwaræ forinnen then forde tiid[5] Wden thet landgildæ som the ii aar sculæ giuæ thet scal iegh hauæ aff myn herræ koningx nathæ om han thet forde slot aff megh løsær som her efter stander screuet/ ♦ Item skæær thet och soo at nager aff the som nw meth megh æræ panæ Nørræborgh wilæ myn herræ koningh sielffuæliægæ thyænæ ællær hwllæ forinnen then forde tiidh tha scal iegh hanum æntæ hindræ ii nagræ madæ/ ♦ Item [6] iegh æntæ biggæ ællær biggæ ladæ til wæriændæ panæ thet forde slot forinnen then forscrefnæ tiidh ♦ At thettæ forde artikel scal fast bliuæ ther tror myn herræ koningh migh til/ ♦ Item naar myn herræ koning ællær nager annen panæ hans ællær rigens aff Danmarks wegnæ aff megh ællær mynæ[7] arwingæ thet forde slot løsær [t]ha scal han ladæ myn thingh som iegh panæ thet forde slot hauer ladæ til strandæ føræ och ladæ megh och myt fæligh commæ ii myt behold foræ allæ foræ hans skild gøræ och ladæ wilæ wden arft/ ♦ Item naar myn herræ koningh megh thet forde slot afflæsær tha scal iegh myn herræ koningh thet forde slot antworthæ meth so mæget spisningh och wæriæ som iegh fik then tiidh iegh thet anamæthæ aff myn frwæ frwæ Elsæ hertiginnæ aff Sleswik etcetera [8] ♦ Ær thet och saagh at myn frwæ hertiginnæ forde megh thet forde slot aff løsær tha scal iegh hennæ æy mæræ wæriæ ællær spisningh antworthæ æn iegh then tiidh fik iegh thet aff hennæ anamætæ ♦ Æy scal hwn och flæræ wæriændæ ther vpsændæ æn iegh ther nw vppa hauer ♦ At thettæ forde nestæ artikel scal fast bliuæ ther [9] tror myn herræ migh sielff til och ængæn annen forlouen ther foræ wil/ ♦ Item scal æy myn frwæ hertingin[10] ællær nager annen panæ hennæ ællær hennæ børnæ wegnæ/ han waræ e hwo han ær/ makt hauæ at løsæ thet forde slot aff megh ællær mynæ arwingæ forinnen the nestæ attæ dawæ som com[11] æftæ sancte Mortens daw som nw nest eftæ commær/ ♦ Num ær thet saagh at thet [12] forde myn frwæ hertingin[13] hennæ born ællæ nager annen hwem thet aff rætæ tilbør panæ hennæ ællær hennæ børnæ wegnæ thet forde slot at løsæ om hwn aff ganger megh ællær mynæ arwingæ affløsæ wil tha scal hwn the ællær han migh ællær mynæ arwingæ thet forde slot affløsæ ællær ii mynæ mynnæ gøræ foræ xi hwndræthæ lybiskæ mark ii gothæ penningæ som ii Lybykæ ællær Hamborgh nw geuæ och gengæ æræ forinnen the nestæ attæ dawæ som com<æ> æftæ sanctæ Mortens daw som nw nest æftæ commær och æy før/ ♦ Item ær thet och at then forde hertiginnæ hwem thet aff rætæ tilbør panæ hennæ ællær hennæ børnæ wegnæ at løsæ thet forde slot som til foren stander screuet æy løsær thet [14] forinnen then forde tiidh tha scal iegh ællær mynæ arwingæ om iegh affgingæ her forinnen myn herræ koningh forde ællær myn frwæ drotningh Margrætæ om myn herræ koningh aff gingæ forinnen then tiid som forscreuet ær thet forde slot Nørræborgh til løsæn ladæ och antworthæ naar han megh the forde ællæuæhwndræthæ mark fornøuer ællær bætaler ii so danæ penningæ som til foren stander screuet/ Item woræ thet och so at myn herræ koningh och drotningh Margrætæ forde forinnen then forde tiid aff gingæ/ hweket gwdh forbywthæ/ tha scal iegh ællær mynæ arwingæ thet forde slot rigens raat aff Danmark til løsæn ladæ och antworthæ naar migh mynæ penningæ fornøuæthæ ællær bætalæthæ worthæ som til foren stander screuet/ vden thet forde slot[15] megh ællær mynæ aruingæ aff slyget forrathet ællær meth makt affwuneth worther [16] omod myn wilgæ/ hweket gwdh forbywthæ/ Mæn skæthæ thet so hweket gwdh for[bywthæ] at thet forde slot megh ællær mynæ[17] affgingæ ii nager aff thessæ forde madæ tha wil iegh mik ther so wdii so bæwis[æ at] thet thet mik orad ær[18] och omod myn wlgæ[19] skæt ær som mik aff æræns wegnæ tilbør/ ♦ Item om myn herræ koningh ællær myn fr[wæ] drotningh om myn herræ aff ganget ællær och rigens raad om[20] the forde myn frwæ och myn herræ aff gingæ for<i>nnen then forde tiid/ wilæ thet forde slot læsæ tha sculæ thet losæs[21] innen fiorthen dawæ[22] æfter dawen wdganger/ som tilforen ær screuet ♦ At allæ thessæ forde stykkæ stegigæ och fastæ sculæ bliuæ thet louer iegh forde Claus[23] meth thessæ gothæ mæn mynæ mæthe[24] louære som her efter standæ screfnæ meth æn samnen hand och panæ æn goth tro[25] Gereth Sach/ Hinrik Petherssøn Attæ Myød ither [26] koningh Erik forde her Abram Botherssøn her Anders Iepssøn her Bernikæ Skinl[27] och her Hartwik Lembek riddere ♦ Til hwes thingx mæræ widænbyrth myt inciglæ meth mynæ forloueræs inciglæ ær foræ thettæ breff henget ♦ Scriptum in Søndræborgh Alsæ uigilia assumpcionis beate Mariæ sub annis domini millesimo quadringentesimo decimo.

1. Nørræborgh] rettet fra Søndræborgh, A. 2. ii] over linjen, A. 3. xxv] x(2) rettet fra v?, A. 4. swæriæ] rettet fra swærræ?, A. 5. tiid] over linjen, A. 6. Item ] herefter mangler scal?, A. 7. mynæ] over linjen, A. 8. etcetera ] herefter slettet anamæthæ ved understregning, A. 9. ther ] herefter sklettet tor, A. 10. hertinginnæ] i(2) rettet fra u?, A. 11. commæ] over linjen, A. 12. thet ] fejl for then?. 13. hertinginnæ] i(2) rettet fra u?, A. 14. thet ] over linjen, A. 15. slot] over linjen, A. 16. worther ] i margin, A. 17. mynæ] herefter mangler arwingæ?, A. 18. ær] rettet i æ, A. 19. wlgæ] rettet fra wgæ?, A. 20. om] herefter slettet thbe, A. 21. losæs] s(2) over linjen, A. 22. dawæ] over linjen, A. 23. Claus] over linjen, A. 24. mæthe] over linjen, A. 25. tro] herefter slettet ither koningh, A. 26. ither ] over linjen, A. 27. Skinl] fejl for Skinkel?, A.

Oversættelse

Jeg Klaus von Thienen, høvedsmand på Nordborg, på Als, hilser alle, der ser dette brev eller hører det blive læst, inderligt med Gud. Jeg bekendtgør for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg har været til forhandling med den mægtige herre og fyrste, kong Erik af Danmark, Sverige og Norge, af Vendland og Gotland samt hertug i Pommern, angående Nordborg med det resultat, at jeg indtil fulde otte dage efter nærmest følgende Sankt Mortens dag skal blive siddende i et fredeligt forhold til min fornævnte herre konge, hans undersåtter og alle dem, han med rette hjælper, således at jeg og mine svende samt alle mine undersåtter på ingen måde skal skade eller lægge hindringer i vejen for min herre kongen, hans undersåtter eller dem, han med rette hjælper. Jeg og mine svende skal inden for den nævnte tid fredeligt besidde og uhindret forblive på vort gods, rørligt som urørligt, på Als uden hindring fra min herre kongen og alle dem, der følger ham. Fremdeles skal antallet af svende, som jeg har hos mig på Nordborg til forsvar, være 25. Fremdeles skal de bønder og bokarle, der bygger og bor i Nordborg len nu straks hylde min herre kongen og sværge ham troskabsed, hvis de ønsker det, og jeg skal inden for det nævnte tidsrum på ingen måde befatte mig med dem med undtagelse af den landgilde, som de skal betale i år, den skal jeg have af min herre konges nåde, hvis han indløser det nævnte slot af mig på de betingelser, der står skrevet i det følgende. Sker det fremdeles, at nogle af dem, der nu er hos mig på Nordborg selv ønsker at tjene og hylde min herre kongen inden for det nævnte tidsrum, så skal jeg på ingen måde hindre dem deri. Fremdeles skal jeg intet bygge eller lade bygge noget til forsvar af det nævnte slot inden for det omtalte tidsrum, min herre kongen har tillid til og stoler på, at denne artikel skal stå fast. Når min herre kongen eller nogen anden på hans eller Danmarks riges vegne indløser det fornævnte slot fra mig eller mine arvinger, så skal han lade mig føre de ting, jeg har på det nævnte slot, ned til stranden og lade mig, og alt hvad der er mit, komme i min varetægt uden nogen form for afgift for afsejlingen og uden noget som helst svig. Når min herre kongen indløser det nævnte slot fra mig, så skal jeg overdrage min herre kongen slottet med så meget forråd og forsvar, som jeg fik med slottet, dengang jeg overtog det fra min frue, fru Elisabeth, hertuginde af Slesvig. Skulle det ske, at min fornævnte frue hertuginden indløser det nævnte slot fra mig, så skal jeg ikke overdrage hende det med mere forråd og forsvar, end jeg fik af hende på den tid, da jeg overtog slottet, og hun skal ikke sende flere svende derop til forsvar, end jeg nu har. At denne nærmestforegående artikel skal forblive sikker, står jeg selv inde for over for min herre, og ingen anden er forlover derfor. Fremdeles skal min frue, hertuginden, eller nogen anden på hendes vegne eller på hendes børns vegne - det være sig, hvem det end kan være - ikke have myndighed til at indløse det nævnte slot fra mig eller mine arvinger i tiden indtil otte dage efter nærmestfølgende sankt Mortens dag. Skulle det ske, at min fornævnte frue hertuginden, hendes børn eller nogen anden, hvem det med rette tilkommer at indløse nævnte slot på hendes eller hendes børns vegne, hvis hun dør, ønsker at indløse det fra mig eller mine arvinger, så skal hun, de eller han indløse slottet fra mig eller mine arvinger ved at fyldestgøre mig 1100 lybske mark i gode penge fra Lübeck eller Hamborg, som nu er gængse og gangbare, otte dage efter nærmestkommende Sankt Mortens dag og ikke før. Skulle det fremdeles ske, at fornævnte hertuginde eller hvem, det med rette tilkommer at indløse nævnte slot på hendes eller hendes børns vegne, sådan som skrevet ovenfor, ikke indløser inden for det nævnte tidsrum, så skal jeg eller mine arvinger, hvis jeg forinden dør, overgive min fornævnte herre kongen, eller hvis han dør forinden min frue dronning Margrete, nævnte slot Nordborg til indløsning til den fornævnte tid og overdrage det, når de 1100 mark bliver erlagt og betalt mig i sådanne penge, som står skrevet ovenfor. Skulle det endvidere ske - hvad Gud forbyde - at både min herre kongen og dronning Margrete døde inden for det nævnte tidsrum, så skal jeg eller mine arvinger overlade Danmarks riges råd det nævnte slot til indløsning og overdrage rådet det, når jeg får mine penge udredt eller betalt, således som skrevet ovenfor, medmindre det nævnte slot bliver frataget mig eller mine arvinger eller afvundet mig mod min vilje, hvilket Gud forbyde. Men skulle det ske - hvad Gud forbyde - at jeg eller mine arvinger mistede det nævnte slot på en af disse måder, så vil jeg optræde, således som jeg kan gøre med ære, og når der er sket mig fyldest, således som det med ære tilkommer mig. Fremdeles hvis min herre kongen, eller hvis han er død, min drue dronningen, eller rigets råd, hvis begge fornævnte, både min frue og min herre, dør inden for det nævnte tidsrum, vil indløse dette nævnte slot, så skal det indløses 14 dage efter, at dommen er faldet, som skrevet ovenfor. At alle disse foranskrevne punkter skal forblive bestandige og faste, det står jeg inde for sammen med disse mine gode venner, de gode mænd, der er nævnt herefter, og det lover vi med samlede hænder og på vor gode tro, nemlig Gert Wrydach og Henrik Pedersen. For min herre kong Erik lovede hr. Abraham Brodersen, hr. Anders Jakobsen, hr. Lyder Skel og hr. Hartvig Limbek, riddere. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt herunder sammen med mine forloveres segl. Skrevet i Sønderborg på Als i det Herrens år 1410 dagen inden jomfru Marias himmelfart.