1410.


Jon Viffertsen lader sin hustru sidde i uskiftet bo.

Tekst efter Aa

Tekst

Windtne aff Mariager bircketing, att Jon Wiffertzens testament formelte, at hans høstru schulle uden skifte beholde hans gaardt i Mariager hindis lifsthid och saa falde til closter. 1410†.

Oversættelse

Vidne af Mariager birketing, at Jon Viffertsens testamente meddelte, at hans hustru skulle beholde hans gård uskiftet i Mariager hendes livstid ud, hvorefter den skulle tilfalde klosteret. 1410.