1410.


Mageskifte mellem biskop Peder af Roskilde og abbed Mads i Næstved Sankt Peders kloster af gods i Flakkebjerg og Hammer herreder.

Tekst efter reg

Tekst

Mageskiffte giortt emellom bisp Peder aff Roskilde och abbed Matz i Nestued closter, udi saa maade, att bispenn schall haffue gotz i Maglebye, Nybølle, Ørsleff, i Seberup, i Glene, i Stigsnesz, i Lundeberg, i Magleberg ♦ Ther emod schall abbeden haffue gotz i Kiøng, i Kostrede, i Guttorp. ♦ Datum 1410.

Oversættelse

Mageskifte gjort mellem bisp Peder i Roskilde og abbed Mads i Næstved kloster, således at bispen skal have gods i Magleby, Nybølle, Ørslev, i Sibberup, i Glænø, i Stigsnæs, i Lundebjerg og Maglebjerg. Derfor skal abbeden have gods i Køng, i Kostræde og Guderup. Givet 1410. Vi fik ved mageskifte med Roskilde domkirke to gårde i Køng, som giver seks pund korn; fem gårde i Kostræde, af hvilke hver giver 40 grot; tre gårde i Guderup, af hvilke der gives ni pund korn. Domkirken fik derfor tre og et kvart bol skyldjord i Magleby, som er øde, og som giver tre pund og ét pund af de to gårde; et bol i Ørslev, som giver seks pund; et halvt bol i Sibberup, som giver tre pund; gods i Glænø, som giver fire ørtug grot; fire ødegårde i Stigsnæs; og i Lundberg et bol med fire ørtug jord samt en toft, som kaldes Maglebjerg. 1410.