1410.


Vidisse angående arv.

Tekst efter Aa

Tekst

Item thett anditt <pergamentsbrev> wnder guds aar 1410 lydendes att Cecelle Chrestiernsdatter her Iacob Laussens ephterleffuerske hagde weritt offuer ett skifftæ mett sin broder Iacob Laussen (!) paa sine børns wegne ther hans syskendh ere om arff thennom bodhe ephter theres faders dødh ♦ Tha tilfalldett hannom y iorde godz oc y boskap først Madgaardt en gaardt y Seyelstrup etth boell ibidem en gaardtt y Brudall oc thwo gaarde y Suenstrup en gaardtt y Hiffløff oc en gaardt ibidem ♦ Thette lodh handh seg mett nøye y samme arff etcetera.

Oversættelse

Ligeledes det andet [brev] under Guds år 1410 pålydende, at Cecilie Kristiansdatter, hr. Jakob Lavesens enke, havde overværet et skifte med sin broder Jakob Lavesen [!] på sine børns vegne, som er hans søskende og arv til dem begge efter deres faders død: da tilfaldt ham i jordegods og i huse først Majgård, en gård i Sejstrup, et bol sammesteds, en gård i Bruddal og to gårde i Svenstrup, en gård i Højslev [?] og en gård sammesteds. Med dette lod han sig nøje i samme arv og så videre.