1412. 12. september.


Tingsvidne om den i nr. 14120912001 omtalte handel.

Tekst efter registraturerne

Tekst

1. Kiöpebrefwt på förberörde steenboth i Malmöe af samme dato som det förre.

2. Jahan Bugges borgares och advocatz medh sine medhbröders consens uthgifne wettnisskrift innehållandes dhet hustro Agneta Claus Seliins effterlefwerska bortskiötte från sigh och till dominum Vinichinum Brockman een steenboodh liggiandes Malmöe ibland gamble klädhebodherna. ♦ Datum 1412.

Oversættelse

1. Salgsbrevet på føromtalte stenbod i Malmø af samme dato som det foregående brev. 2. Vidnesbyrd udstedt af Johan Bugge, borger og foged, med samtykke af hans medborgere omhandlende, at hustru Agnete, enke efter Klaus Selin, bortskødede en stenbod, der ligger mellem de gamle klædeboder i Malmø, bort fra sig til hr. Vinold Brokman. Givet 1412.