1412. 31. oktober. Roskilde


Anne Pedersdatter, hr. Mikkel Ruds enke, lejer en gård i Roskilde af Sankt Clara kloster for en årlig afgift af én mark sølv.

Tekst efter A

Tekst

Iæk Annæ Pethers doter her Michæl Ruz æfter leuende sender them quæthiæ ewinnelekhæ meth war herre allæ ther thette bref see ællær høræ. ♦

Thetæ skal allæ mæn widerlekt wæræ bothe narwærendæ oc komme skulendæ at iæk wetherkennes mek meth thætte nærwærende bref at hauæ takhet en garth i leyæ af the renliuælekhæ frugher ther inne ærræ lukte i sanctæ Claræ closter i Roskildæ. han ther ligger østen northæn hoos theræ closter. innæn hanum ther then hetherlekhæ frughe frugh Gretæ Pæthers doter har Iohan Møltikes efter leuende hun bothe innen oc bygde the hus af sit eyæt ther nu stande før hun gaf sek in i closteret. meth swo dant skæl at iæk binder mek tel meth thættæ nærwærende bref hwært aar vd at giue timelekhæ for innen sanctæ Michaæls[1] dagh een mark sølf innen gothe pennigæ oc geue oc andworthe them innen abbatissæ hender. ♦

Item at iæk wel byggæ thenne foræ sauthæ garth oc besætæ hanum wæl ♦

Oc nar guth kaller mek af thette lif æller iæk wanskæs innen vd at giue thessæ foræ sauthe penningæ tha skal thennæ fore sauthe garth after wendes tel thatte foræ næfndæ sanctæ Clare closter meth al bygning oc besætelsæ for vden allæ mænnisker there amot sighelsæ. ♦

In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus est apensum. ♦

Datum Roskildis anno domini m° cd° xii° uigilia omnium sanctorum.

1. Michaæls] a muligvis indføjet senere.

Oversættelse

Jeg Anne Pedersdatter, hr. Mikkel Ruds enke, sender alle, der ser eller hører dette brev, evindelig hilsen med vor Herre.

Det skal være vitterligt for alle, både nulevende og fremtidige, at jeg med dette mit nærværende brev anerkender at have lejet en gård af de renlivede fruer, der er indelukket i Sankt Clara kloster i Roskilde, nemlig den gård, der ligger nordøst for deres kloster i den, som den hæderlige frue, fru Grete Pedersdatter, hr. Johan Moltkes enke, boede i og af sin personlige ejendom byggede det hus, der nu ligger der, inden hun gav sig ind i klostret.

På det vilkår, at jeg med dette brev forpligter mig til hvert år at erlægge en mark sølv i gode og gyldige penge og give abbedissen dem rettidigt i hænde inden sankt Mikkelsdag; fremdeles at jeg vil bebygge og lade den føromtalte gård bebo vel.

Når Gud kalder mig bort fra dette liv, eller hvis jeg forinden svigter med betalingen af de føromtalte penge, så skal den føromtalte gård vende tilbage til fornævnte Sankt Clara koster med bygninger og hvad dertil hører uden indsigelse fra nogensomhelst.

Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev.

Givet i Roskilde i det Herrens år 1412 dagen inden allehelgensdag.