1413. 25. januar.


Peder Gris' anerkendelse af sine stedbørns ret til at indløse gods, som var pantsat til ham.

Tekst efter A

Tekst

For allæ men som [thettæ] breff høræ eller see kennes jech Pæther Griis boendes i Falster vm thet goos Barnerop oc To[rp] [so]m Eskel Falster gudh hans siæl hauæ sættæ frw Beate sin husfrw som nw min husfrw ær [j p]ant for hennes mædhæ gaffuæ. at nar fo[rn]empde Eskels Falster s børn Anders oc hans brodher bothe sammen eller anner theræ som myndich ær w[el]le løsæ thettæ forde goos oc there penningæ æræ rethæ oc løsninge daghen kommer effter thy som thet breff luder som Eskel gaff frw Beate ther vppa. tha ey scal eller wil jech eller minæ arffuinge eller nogher pa minæ weghnæ eller hennes weghnæ. lenger hindræ thettæ for goos foræ thom. oc eyntæ annet draghe eller reghnæ ther wti æn som fore ær sacht.

oc her for innen jech eller min husfrw forde frw Beate eller wore arffuinge ey welle eller sculæ pantsettæ eller seliæ thettæ for gooz. eller affhendæ thet fran for Eskels børnæ hand j nogher mode.

Thettæ for louer jech oc min brodher Finkenowe pa wor godhe tro oc sannend stadhucht oc fast at holde som fore ær sacht vden allæ hielpærædhe ♦

oc til witnesbyrd hengæ wy bodhe for Per Griis oc Finkenowe wore inciglæ for thettæ breff.

Datum anno domini m° quadringentesimo tredecimo die conversionis sancti Pauli apostoli .

Oversættelse

Jeg, Peder Gris, der bor på Falster vedrørende godset Bannerup og Tårup, som Eskil Falster (måtte Gud nåde hans sjæl) pantsatte til sin hustru fru Beate, som nu er min hustru, for hendes medgift, bekender over for alle mænd, som hører eller ser dette brev, at når førnævnte Eskil Falsters børn (Anders og hans broder) begge tilsammen eller kun den af dem, som er myndig, ønsker at indløse dette førnævnte gods, og deres penge er rigtigt optalt, og dagen for indløsningen er kommet på den måde, som det lyder i det brev, som Eskil gav fru Beate, da skal eller vil jeg eller mine arvinger, eller nogen på mine vegne eller på hendes[A] vegne ikke hindre dem i at få dette førnævnte gods og intet andet inddrage eller indregne end det som før er sagt.

Og inden da vil hverken jeg eller min hustru førnævnte Beate eller vore arvinger pantsætte eller sælge dette førnævnte gods eller fratage det fra førnævnte Eskils børns rådighed på nogen måde.

Dette førnævnte lover jeg og min broder Finkenove på vor gode tro og sandhed at holde det, som før er sagt, fast og stadigt uden alle kneb.

Og til vidnesbyrd hænger vi, både førnævnte Peder Gris og Finkenove, vore segl under dette brev.

Givet i det Herrens år 1413 på apostelen Skt. Paulus' omvendelsesdag

A. Dvs. fru Beates.