1413. 16. april. Stockholm


Kong Erik udsteder privilegier til bjergmændene ved jernværket i Värmland.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer (efter A)

Tekst

Wy Erik meth gudz nadhe Danmarks Swerighes Norghes Wendes oc Godes koning oc hertugh i Pommeren helsæ alle mæn som thettæ breff høre æller see kerlighe meth gudh oc wor nadhe ♦

Oc kungøræ alle mæn at wy haue taghet them aff iern berghet i Wærmelande. oc therres gotz/ hion oc thiænere i wor synnerlighe wærn fridh oc hæyn them særdelis at wærnæ oc beskerme/ Oc vnne wy them oc giwe alle swa dane friheet priuilegiæ nadh[e o]c frælse i alle made at n[yde o]c brughe som the nydæ som byggiæ oc boo vppa andræ iernb[e]rgh i Swerighe wor ræt wforsymeth/ ♦

Thy forbyudhe wy alle foghede oc æmbetzmæn oc alle andre ee hwa the hælst ære them aff fornempde iernbergh amod thenne wor nadhe oc wiliæ i nogræ madæ at hindræ æller vforrætte vnder wor wredhe oc koninglighe hæffnd ♦

Datum Stocholm anno domini mcdxiii° dominica palmarum nostro sub secreto presentibus apposito in pendenti/

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters samt hertug i Pommern, hilser alle mænd, som hører eller ser dette brev, kærligt med Gud og vor nåde.

Og vi bekendtgør alle mænd, at vi har taget dem af Jernbjerget i Värmland samt deres gods, tyende og tjenere i vort synderlige værn, fred og beskyttelse særdeles at værne og beskærme dem, og vi under dem og giver alle sådan frihed, privilegie, nåde og frelse på alle måder at nyde og bruge, sådan som de, der bor på andre jernbjerge i Sverige, nyder vor ret uanfægtet.

Derfor forbyder vi alle fogeder og embedsmænd og alle andre, hvem de end er, at hindre eller forurette dem fra førnævnte jernbjerg imod vor nåde og vilje under vor vrede og kongelige hævn.

Givet i Stockholm, Herrens år 1413, palmesøndag, under vort sekret hængt under dette brev