1413. 25. april. Stockholm


Kong Eriks frihedsbrev til ridderen Ture Stensson og hans hustru Birgitta på gods efter ridderen Abraham Brodersen.

Tekst efter A

Tekst

Wy Erik meth gudhs nadh. Danmarks Swerighes Norghis Wendes oc Gotes konung oc hertugh i Pomeren helsæ alle mæn som thettæ breff høræ æller see. kerlica meth gudh oc war nadh ♦

Oc kungøræ wi alle nerwærendes oc komme schulendes at for then troo tienistæ oc troscapp som oss war ælskelighæ thienere her Thure Steenssøn [1] her til giørth hauer oc æn her eftir meth gudhs hiælpp troolicæ goræ scal swo lenge han leuer. tha hawe wy aff war serdelis nadh oc gunst vnt forde her Thure Steenssøn [2] oc hans husfrw fruw Brigitte oc therres arffwinghe til ewerdelicht æghe alle the gotz som her Abram Brotherssøn atæ. then tiid han leffthe oc han rættelighe fonghet hafdhe oc ware kære fruw oc møther drotning Margareta hwes siæl gudh haue oc oss meth rættæ til fallen ware æftir forde her Abram bathæ i iorthegotz oc i bolpeningæ æ hwat thet hælst ær æller hwr thet finnes kan vden thet som pa slottenæ war oc ær oc vden stodhernæ som with slottene gangæ ♦

Item ær thet oc swo at i the forde gotz ware kronegotz æller skattegotz ther vdi scal war ræt ware vforsymeth oc kirkæ oc kloster oc riddere oc swene oc hwo the[3] . hælst ær som i the forde gotz rættighed haue tha scal man them ther vm stediæ hwes the ræt vdi haue swo at therres ræt scal ther vdi vforsymeth bliwe ♦

Oc scal Bonde Iacobssøn s ræt i alle madæ vforsymeth ther vdi ware pa hans husfruwes fruw Cecilies wegnæ som her Abram atæ at nywtæ hwes han[4] ræt vdi ær pa forde hans husfruwes wegnæ ♦

Oc thy forbywdhe wi alle ware ffoghete oc æmbitzmæn oc alle andre æ hwo the hælzt ære forde her Thure Steenssøn [5] æller fruw Brigittæ hans husfruw æller therra arffuinge Bonde Iæppssøn æller hans husfruw fruw Cecilie at hindræ æller fororættæ i nokra matæ amod thenne war nadh æfter thy som thettæ wort opnæ breff wtwisær vnder war konunxlicæ heffnd ♦

Datum Stokholmis anno domini millesimoquadringentesimotredecimo feria tercia pasce nostro sub secreto presentibus appenso

1. Thure Steenssøn ] Navnet er med brunt blæk søgt ændret til Iønse Karlssøn Rabben, jf. Svenskt Dipl. V 439. 2. Thure Steenssøn ] Navnet er med brunt blæk søgt ændret til Iønse Karlssøn Rabben, jf. Svenskt Dipl. V 439. 3. the] rettet fra thet . 4. han] fejl for hans. 5. Thure Steenssøn ] Navnet er med brunt blæk søgt ændret til Iønse Karlssøn Rabben, jf. Svenskt Dipl. V 439.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde, konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters samt hertug i Pommern, hilser alle mænd, som hører eller ser dette brev kærligt med Gud og vor nåde

Og vi bekendtgør alle nulevende og kommende, at for den tro tjeneste og troskab, som vor elskede tjener hr. Ture Stensson ridder har gjort os indtil nu, og som han af Guds hjælp endnu skal troligt gøre herefter, så længe han lever, har vi af vor særlige nåde og gunst undt førnævnte hr. Ture Stensson og hans hustru fru Birgitta og deres arvinger til evig eje alt det gods, som hr. Abraham Brodersen ejede, da han levede og som han havde fået med ret, og som var tilfaldet os og vor kære fru og moder dronning Margrete - måtte Gud nåde hendes sjæl - efter førnævnte hr. Abraham, både i jordegods og i bopenge, hvad det end er eller hvor det end kan findes, undtagen det som var og er på slottene og undtagen stodderne, som går ved slottene.

Ligeledes er det også sådant, at vor ret skal være uanfægtet i det førnævnte gods, om det er kronegods eller skattegods. Og kirke, kloster, riddere, svende og hvem som helst, der har rettighed i det førnævnte gods, dem skal man stede det, de har ret til, så at deres ret skal blive uanfægtet.

Og Bonde Jakobsens ret deri skal på alle måder være uanfægtet på hans hustru fru Cecilias vegne, som hr. Abraham havde at nyde, hvad hans ret er på hans førnævnte hustrus vegne.

Og så forbyder vi alle vore fogeder og embedsmænd og alle andre, hvem de end er, på nogen måde at hindre eller forurette førnævnte hr. Ture Stensson eller fru Birgitta hans hustru eller deres arvinger, Bonde Jakobsen eller hans hustru fru Cecilia imod denne vor nåde, således som dette vort åbne brev viser under kongelig hævn.

Givet i Stockholm Herrens år 1413 tirsdag efter påske under vort sekret hængt under dette brev