1413.. Vends herredsting


Tingsvidne af Vends herredsting om, at hr. Ove Nielsen og hr. Anders Stygge gav hinanden afkald for det gods, som hr. Ove Nielsen havde i Vends herred.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett things widne aff Wendtzherritz thing, liuder att her Offue Nielssen , och her Anders Stygge wore paa Wendtzherritz thing, och gaffue huer andre affkald, for huess godtz, her Offue Nielssen hagde i Wendtz herrit: ♦

1413 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.