1414. 26. januar. Helsingborg


Ridderen Ture Stensson og hans hustru Birgitta Abrahamsdotter samt væbneren Bonde Jakobsen og hans hustru Cecilia Nilsdotter, enke efter hr. Abraham Brodersson, erklærer, at kong Erik har ladet dem arve efter Abraham Brodersen, selv om han blev henrettet retteligt efter landets lov.

Tekst efter A

Tekst

Wi Thure Steenssøn riddare oc Birgitta Abr[a]ams dotter fornempde her Thure Stenssøn s husfrue oc wi Bonde Iacobssøn awapn oc [Ce]cilia Niclesse dotter forde Bonde Iacobssøn s husfrue oc her Abraam s æfterleue Wy alle[1] forde gøre witerlicht meth thettæ wart opne breff / alle the som thet høre æll[er] see then storæ dygdh sønderlich nadhe oc kærlich ther høyghboren oc ædhle første oc mæchtigh herre . her Erik meth guds nadhe Danmarks . Suerighes . Norghes . Wændes oc Gothæs konung oc hertugh j Pomeran war nadheghe herre oss til wænt bewist hafuer oc giort j swo made som her æfter følgher ♦

Swosom er først besynderleghe oss forde Thure Stenssøn oc Birgitta Abraamsdotter [2] j the made at han hauer oss vnt at følghe oc behalde æfter her Abraam Brotherssøn riddare myn forde Birgitte s fadher[3] hwes siæll gudh hafue th[e]n arff oc rætticheet som oss kunne æfter hanom til hafue fallet vm war herre hafthe hanom ællers aff wærlden kallet ey thes sithe[r at] han war rætteleghe æfter lands lagh vntlifuet fore sine brøde skyld oc alt hans gots meth ræte krunen oc konungedømet til fallet[4] Oc hauer forde war nadheghe herre oss thenne forscrefne arff gots oc rætticheet som til hans hand kom aff hans synderleghe nadhe mildheet oc dygdh oc fore ængen annen stycke skyld j alle made til thet bæste wænt oc vnt / swo at wi ære hanom synderleghe ther fore plichtoghe [meth ] troscapp oc stoor kærlich bothe at thacke oc thiæne ♦

Oc oss forde Bonde Iacopssøn oc Cecilie Nielsse dotter [5] hauer forde war nadheghe herre konung Erik sin nadhe oc kærlich stoorleghe til wænt / j swo made / at han hafuer oss æfter war eyen wilghe oc nøye vndræt oc betalet bothe rethe pennynge ther iek forde Cecilia Niclessedotter hafthe lant høyghboren førstynne drotnyng[6] Margareta hwes siæll gudh haue swo oc all anner stycke ther han kunne oss j noghræ made plichtogh ware æntigh vpa sine eynæ eller forde drotnyng Margarete s eller nogher anners weynæ . ♦

Oc hauer forde war nadheghe herre oss thisse forscrefne stycke j alle made aff sin sønderleghe nadh til thet bæste wænt ey thes sither at wi ængen breff eller scrifter vm thenne forscrefne gæld æller nogher anner amot hanom hafthe oc ængen annen bewisnyng wten æfter thy som wi hanom thet sælfue mundtlighe beræte oc sachthe ♦

fore huilke forscrefne kærleghe wælgernynger oc stoor dygdh ther wi alle forde Thure Stenssøn oc Birgitta Abraams dotter Bonde Iacobssøn oc Cecilia Niclesse dotter aff forde war . nadhughe herre . befunnet hafue æfter thy som forescreuit staar Tha lade wi hanom oc hans arfuinge oc æfterkommere quit lethik løøs oc gantzce orsaghe fore alt thette forscrefne oc fore all gæld oc skyld kraff manyng oc attalen fore vpbyrdh oc fore all stycke oc sønderleghe fore breff vm wi nogher breff haue æfter her Abraam s døth eller the her æfter finnes kunne ther forde war nadheghe herre eller konungedømene oc rikene j noghræ made ære arørende the sculle komme forde war nadheghe herre konung Erik oc hans arfuinge oc æfterkomere oc krunen oc konungedømen oc righen til gagn oc gothe j alle made oc ængen stadh til hinder eller scadhe j noghræ made ♦

Oc thacke wi forde war nadheghe herre konung Erik gerne fore hans forscrifne dygdh oc wælgernynger ther han oss j manghe made aff sin sønderleghe nadhe oc mildheet giort hafuer oc bewiist / ♦

Til mere bewaring oc wissan . vm alle . thisse forscrefne stycke lade wi alle forde Thure Steenssøn oc Birgitta Abraams dotter Bonde Iacobssøn oc Cecilia Niclesse dotter ware jncigle meth wilghe oc witscapp hængis fore thettæ breff Oc meth oss hafue hetherleghe oc wælborne mæn swosom er her Iens Duwe her Thure Beyntssøn her Iens Grim her Axel Pætherssøn her Anders Nielssøn oc her Hennyng van Podbusch riddare oc Pæther Finwædhssøn awapn ladet therre jncigle hængis fore thettæ breff ♦

Datum Helsingborgh anno domini mcd°quartodecimo in crastino conuersionis beati Pauli apostoli . ♦

1. husfrue oc her Abraam s æfterleue Wy alle] understreget i falmet sort blæk, A. 2. oss forde Thure Stenssøn oc Birgitta Abraamsdotter ] understreget i falmet sort blæk, A. 3. her Abraam Brotherssøn riddare myn forde Birgitte s fadher] understreget i falmet sort blæk, A. 4. lagh vntlifuet fore sine brøde skyld oc alt hans gots meth ræte krunen oc konungedømet til fallet] understreget i falmet sort blæk, A. 5. Bonde Iacopssøn oc Cecilie Nielsse dotter ] understreget i falmet sort blæk, A. 6. Cecilia Niclessedotter hafthe lant høyghboren førstynne drotnyng] understreget i falmet sort blæk, A.

Oversættelse

Vi, Ture Stensson, ridder, og Birgitta Abrahamsdotter, førnævnte hr. Ture Stenssons hustru, og vi, Bonde Jakobsson, væbner, og Cecilia Nilsdotter, førnævnte Bonde Jakobssons hustru og enke efter hr. Abraham, vi alle de førnævnte gør vitterligt med dette vort åbne brev til alle dem, som hører eller ser det, den store dyd, den synderlige og kærlige nåde, som den højbårne og ædle fyrste og mægtige herre, hr. Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters samt hertug i Pommern, vor nådige herre, har givet, vist og gjort over for os sådan, som følger herefter

<Kongens nåde> er først synderlig mod os, de førnævnte Ture Stensson og Birgitta Abrahamsdotter, på den måde, at han har undt os at arve og bevare i sikkerhed efter hr. Abraham Brodersson, ridder, og min, førnævnte Birgitta Abrahamsdotters, fader - må Gud nåde hans sjæl! - den arv og rettighed, som kunne have tilfaldet os efter ham, hvis vor Herre på anden vis havde kaldt ham fra denne verden, selv om han blev henrettet retteligt efter landets lov på grund af sin brøde, og alt hans gods tilfaldt kronen og kongedømmet med rette. Og vor førnævnte nådige herre har af sin synderlige nåde, mildhed og dyd og for intet andet stykkes skyld vendt det til det bedste og undt os denne forskrevne arv, gods og rettighed, som var kommet i hans hænder; derfor er vi ham synderlig forpligtet med troskab og stor kærlighed både at takke og tjene.

Og vor førnævnte nådige herre, kong Erik, har besynderlig givet os, førnævnte Bonde Jakobsson og Cecilia Nilsdotter, sin nåde og kærlighed på den måde, at han har undskyldt og betalt os efter vor egen vilje og tilladelse både rede penge (som jeg førnævnte Cecilia Nilsdotter havde lånt fyrstinde af høj fødsel, dronning Margrethe - må Gud nåde hendes sjæl!) og alle andre stykker, som han (kong Erik) kunne på nogen måde skylde os enten på sin egen eller førnævnte dronning Margrethes eller nogen andens vegne.

Og vor førnævnte nådige herre har af sin nåde vendt disse forskrevne stykker til det bedste på alle måder, selv om vi ikke havde nogen breve eller skrifter om denne forskrevne gæld eller nogen andre <stykker> imod ham og intet andet bevis udover, at vi fortalte og meddelte ham det selv mundtligt

For disse omtalte kærlige velgerninger og store dyd, som vi alle, førnævnte Ture Stensson og Birgitta Abrahamsdotter, Bonde Jacobsson og Cecilia Nilsdotter, har modtaget af vor førnævnte nådige herre, lader vi, som står nævnt ovenfor, ham (kong Erik) og hans arvinger og efterkommere kvit, ledige og ganske undskyldt for alt dette forskrevne og for al gæld og skyld, krav, maning og for alle stykker og især for breve (hvis vi har nogen efter hr. Abrahams død eller hvis de herefter kan findes), som på nogen måde vedrører førnævnte vor nådige herre eller kongedømmerne og rigerne; de skal komme førnævnte vor nådige herre kong Erik og hans arvinger og efterkommere og kronen og kongedømmet og riget til gavn og gode på alle måder og intetsteds hindre eller skade på nogen måde.

Og vi takker gerne førnævnte vor nådige herre kong Erik for hans forskrevne dyd og velgerninger, som han på mange måder har gjort og bevist os med sin synderlige nåde og mildhed.

Til bedre bekræftelse og større sikkerhed om alle disse forskrevne stykker lader vi alle (førnævnte Ture Stensson og Birgitta Abrahamsdotter, Bonde Jakobsson og Cecilia Nilsdotter) hænge vore segl med vilje og vidende under dette brev. Og med os har hæderlige og velbårne mænd, som er Jens Due, hr. Ture Bengtsson, hr. Jens Grim, hr. Aksel Petersson, hr. Anders Nilsson og hr. Henning van Podbusk ridder og Peter Finvedsson væbner ladet hænge deres segl under dette brev. Givet i Helsingborg, Herrens år 1414 dagen før apostlen Paulus' omvendelse.